Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/10-02/1016
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 27.12.2010
Tumačenje primjene članka 8. stavak 3. Zakona o pdv-u i članka 103. Pravilnika o pdv-u

  

         U dopisu navodite da je u Ispostavama Područnog ureda „A“ kontrolom poslovnih knjiga poreznih obveznika utvrđeno da je znatan broj poreznih obveznika iskazao pretporez u PDV obrascima po ulaznim računima na kojima je umjesto OIB-a kao porezni broj naveden MB poduzetnika. Obzirom na navedeno zatraženo je tumačenje u vezi primjene članka 8. stavak 3. Zakona porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 103. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Prema odredbama članka 8. stavak 3. Zakona ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tada poduzetnik koji je isporučio dobro ili obavio uslugu može ispraviti (smanjiti) iznos poreza, tek nakon što poduzetnik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi (smanji) odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja. Ako je porez na dodanu vrijednost obračunan i plaćen pri uvozu odbijen kao pretporez, a naknadno je snižen ili nadoknađen, tada uvoznik mora za pripadni iznos ispraviti odbitak pretporeza. Ispravak porezne osnovice obavlja se i u slučaju kada se porezna osnovica promijeni na više. Ispravci se moraju obaviti u obračunskom razdoblju u kojemu je promijenjena porezna osnovica.

 

Odredbama članka 15. stavak 3. Zakona propisano je da račun mora sadržavati sljedeće podatke:

1.      mjesto izdavanja, broj i nadnevak,

2.      ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika, koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja),

3.      ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),

4.      količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,

5.      nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga,

6.      iznos naknade (cijene) isporučenih dobara ili obavljenih usluga, razvrstane po poreznoj stopi,

7.      iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi,

8.      zbrojni iznos naknade i poreza.

 

         Prema odredbama članka 108. stavak 2. Pravilnika izdavatelj računa može ispraviti pogrešno iskazani porez u računu o isporučenim dobrima i obavljenim uslugama ako primatelj po tom računu još nije iskoristio pravo na odbitak pretporeza. U tom slučaju, izdavatelj računa je obvezan o ispravku računa pisano obavijesti primatelja računa. Izdavatelju računa mora biti vraćen izvornik računa u kojemu je porez bio pogrešno iskazan, mora ga pohraniti u svoju dokumentaciju, i ispravak poreza proknjižiti u svome knjigovodstvu.

 

Odredbama članka 108. stavak 3. Pravilnika propisano je da ako je primatelj računa iz stavka 2. istoga članka prije ispravka računa već odbio pretporez u svome obračunu poreza, ispravak iskazanog i obračunanog poreza može se provesti samo pod uvjetima iz članka 8. stavka 3. Zakona. Ovo se ne odnosi na ispravak računa izdanog poduzetniku koji nema pravo na odbitak pretporeza.

 

Izdavatelj računa prema članku 108. stavak 6. Pravilnika iznimno može ispraviti nenamjerno pogrešno iskazane podatke iz članka 15. stavka 3. točke 2. i 3. Zakona i u tom je slučaju obvezan postupiti na način iz članka 108. stavka 2. i 3. Pravilnika.

 

         U skladu s navedenim, porezni obveznik izdavatelj računa može, na način propisan odredbama članka 108. stavak 2. i 3. Pravilnika, ispraviti pogrešno iskazane podatke iz članka 15. stavka 3. točke 2. i 3. Zakona kojima je obuhvaćen i osobni identifikacijski broj.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu