Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/09-01/2004
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 28.01.2010
Tumačenje odredbi Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Društvo „A“ d.o.o., zatražilo je tumačenje odredbi članka 54. stavak 15. i članka 78. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, 149/09). Naime, čitajući odredbe članka 54. stavak 15. Pravilnika navedeno društvo zaključilo je da kamata kod financijskog leasinga ne ulazi u poreznu osnovicu ako se obračunava odvojeno od naknade za isporuku predmeta leasinga i da se zbog toga ne treba iskazati u Knjizi izlaznih računa te da je pretporez po ulaznim računima vezanim za obavljanje usluga financijskog leasinga u cijelosti priznat. Nadalje, mišljenja su da se odredbe članaka 78. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ne odnose na financijski leasing obzirom da društvo „A“ d.o.o. sukladno Zakonu o leasingu (Narodne novine, broj 135/06) ne smije odobravati kredite i zajmove.

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Prema odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

 

Odredbama članka 6. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se isporukom dobara smatra predaja dobara na raspolaganje prema ugovoru o najmu dobara odnosno leasingu na određeno vrijeme ili o prodaji dobara uz odgodu plaćanja, koji određuje da se vlasništvo nad tim dobrima stječe najkasnije nakon plaćanja zadnjeg obroka. Kod financijskog leasinga ili najma predmeta dugotrajne imovine, kod kojeg primatelj leasinga snosi troškove amortizacije i može steći pravo vlasništva nad tim predmetom, porezna obveza za ukupnu vrijednost leasinga ili najma u skladu s odredbama članka 45. stavak 1. Pravilnika nastaje istekom obračunskog razdoblja u kome je isporučeno dobro - predmet najma.

 

         Prema odredbama članka 11.a stavak 1. točka b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođeno je odobravanje i ugovaranje kredita te upravljanje kreditom od strane osobe koja ga odobrava.

 

         Člankom 54. stavak 15. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se kod financijskog leasinga ili najma u poreznu osnovicu ne uračunavaju kamate i slični troškovi financiranja pod uvjetom da se obračunavaju i iskazuju odvojeno od naknade za isporuku predmeta leasinga.

 

         Prema odredbama članka 78. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođeno je odobravanje i ugovaranje kredita. Kreditima se u smislu članka 11.a stavka 1. točke b) Zakona smatraju i zajmovi, uključujući potrošačke kredite i zajmove, hipotekarne kredite i zajmove, zajmove osigurane pokretnom imovinom ili zalogom, zajmove dane kao element financiranja u vezi s isporukama dobara ili usluga pod uvjetom da element financiranja nije sastavni dio naknade. Oslobođenje se odnosi na upravljanje kreditom odnosno usluge u vezi s kreditom kao što su usluge vođenja kredita, vođenja evidencije, dogovaranje i praćenje otplate kredita ako to radi osoba koja odobrava kredit.

 

Odredbama članka 20. stavak 3. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da porezni obveznik ne može odbiti pretporez sadržan u računima za primljena dobra i obavljene usluge što ih koristi za isporuke dobara i obavljanje usluga oslobođenih plaćanja poreza na dodanu vrijednost u tuzemstvu (članak 11. i 11.a Zakona). Stavkom 6. istog članka propisano je da ako poduzetnik koristi primljena ili uvezena dobra i usluge koje su mu obavljene djelomično za isporuke dobara i obavljanje usluga koje isključuju odbitak pretporeza, tada se može odbiti samo onaj dio pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza. Iznos pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluge za koje je dopušten odbitak, a koji se ne može izravno pripisati tim isporukama na temelju knjigovodstvene i druge dokumentacije, određuje se na godišnjoj razini kao postotak koji se dobije stavljanjem u odnos ukupnih oporezivih isporuka bez poreza na dodanu vrijednost za koje je dopušten odbitak pretporeza u odnosu na ukupan iznos isporuka bez poreza na dodanu vrijednost. Iznimno, poduzetnik može dio pretporeza koji može odbiti utvrđivati odvojeno za svaki dio svog poslovanja, uz uvjet da vodi odvojeno knjigovodstvo i da o tome prethodno obavijesti Poreznu upravu. Podjela pretporeza detaljno je propisana odredbama članka 146. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

 

Člankom 146. stavak 18. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, propisano je da porezni obveznik koji u okviru svoje poduzetničke djelatnosti obavlja isporuke dobara i usluga po kojima je dopušten odbitak pretporeza i isporuke po kojima je isključen odbitak pretporeza te na temelju izračuna iz stavka 4. i 5. ovoga članka utvrdi pravo na odbitak pretporeza najmanje u iznosu od 98% pri odbitku pretporeza za nabavljena dobra i usluge nije obvezan primjenjivati podjelu pretporeza.

 

Financijski leasing je način financiranja nabave dugotrajne imovine kod kojeg davatelj leasing predaje odnosno isporučuje dobro – predmet najma primatelju leasinga uz uvjet obročne otplate. U rati koju kupac plaća sadržana je kamata koja za korisnika leasinga predstavlja rashod financiranja, a za davatelja financijski prihod. Obzirom da kamata predstavlja naknadu za uslugu financiranja u smislu članka 11.a stavak 1. točka b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost oslobođena je plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Porezna osnovica za isporučeno dobro je prema odredbama članka 8. stavak 1. Zakona i članka 54. Pravilnika, naknada za isporučeno dobro. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara treba platiti za isporučeno dobro, osim poreza na dodanu vrijednost. Za utvrđivanje nastanka porezne obveze kod financijskog leasinga nije bitno što se isporučeno dobro otplaćuje u ratama. Soga, porezna obveza za ukupnu vrijednost predmeta najma nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je isporučeno dobro predmeta najma. U poreznu osnovicu ne ulaze kamata i slični troškovi financiranja ako su obračunani i iskazani odvojeno.

Davatelj leasinga koji kamatu obračunava odvojeno od naknade za isporuku dobra račune ispostavlja na način da primatelju leasinga na početku leasing perioda ispostavi račun za obavljenu isporuku dobra – predmeta najma, a račune za uslugu finanaciranja odnosno kamatu ispostavlja periodično tijekom razdoblja otplate. Na ispostavljenim računima za kamatu davatelj leasinga treba navesti da porez nije zaračunan u skladu s člankom 11.a stavak 1. točka b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Ispostavljeni računi unose se u Knjigu izdanih (izlaznih) računa na način propisan odredbama članka 161. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

 

Nadalje, kako od 1. siječnja 2010. društvo „A“ d.o.o. obavlja oporezive i oslobođene isporuke dobara treba svote pretporeza podijeliti na dio koji se može odbiti i na dio koji se ne može odbiti u skladu s odredbama članka 20. stavak 6. Zakona i članka 146. stavak 4. i 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, a može odbiti samo onaj dio pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza. Međutim, obzirom da je podjela pretporeza složen postupak porezni obveznik koji obavlja isporuke dobara i usluga po kojima je dopušten odbitak pretporeza i isporuke iz članka 11.a stavka 1. točke b) do g) Zakona po kojima je isključen odbitak pretporeza može u skladu s člankom 146. stavak 19. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost iznimno u 2010. godini, primjenjivati odbitak pretporeza u iznosu 2% na sve ulazne račune. Odbitak pretporeza koji je obavljen tijekom 2010. godine na način iz ovoga stavka porezni obveznik obvezan je uskladiti u konačnom obračunu poreza na dodanu vrijednost za 2010. godinu koji podnosi za razdoblje oporezivanja u skladu s odredbama članka 16. stavka 1. Zakona.

Napominjemo, društvo „A“ d.o.o. nije obvezno primjenjivati podjelu pretporeza ako na temelju izračuna iz članka 146. stavak 4. i 5. Pravilnika utvrdi pravo na odbitak pretporeza najmanje u iznosu od 98% pri odbitku pretporeza za nabavljena dobra i usluge.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu