Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/03-01/1084
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 26.11.2003
Plaćanje utvrđene obveze poreza na dodanu vrijednost
Porezni obveznik - pravna osoba "A" dostavila nam je 6.11.2003. godine upit koji se odnosi na plaćanje utvrđene obveze poreza na dodanu vrijednost po poreznom rješenju donesenom u postupku inspekcijskog nadzora od strane ovlaštenih službenika Područnog ureda Rijeka. Nadzorom je utvrđeno da porezni obveznik na obavljene usluge iznajmljivanja soba i apartmana u vlastito ime i za vlastiti račun nije obračunavao i plaćao porez na dodanu vrijednost na puni iznos naknade, nego samo na dio naknade- proviziju. Budući da je izjavio žalbu na porezno rješenje Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak odbila, porezni obveznik postavlja pitanje je su li korisnici usluga iznajmljivanja (kupci) dužni prihvatiti knjižne note o terećenju za razliku obveze poreza na dodanu vrijednost utvrđene u postupku inspekcijskog nadzora.
Naime, prema odredbi članka 4. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 60/96 do 58/03) poduzetnik koji obavlja isporuku u vlastito ime i za vlastiti račun, obračunava i plaća porez na punu naknadu isto kao i komisionar koji nastupa u vlastito ime a za tuđi račun.
Odredbom članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 47/95 do 73/00) propisano je da osnovicu poreza na dodanu vrijednost čini naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge.
Mogućnosti i načini ispravka osnovice poreza na dodanu vrijednost propisani su člankom 8. stavak 3. Zakona i člankom 53. Pravilnika.
Prema spomenutim odredbama Zakona i Pravilnika ispravka porezne osnovice odnosno obveze poreza se može obaviti samo ako i isporučitelj i primatelj na propisan način i za isti iznos isprave porez odnosno pretporez.
Ispravak porezne osnovice odnosno obveze poreza isključivo je predmet obvezno-pravnog odnosa između isporučitelja i primatelja dobara ili usluga, a nikako Porezne uprave.
Ako porezni obveznik ne ispravi osnovicu poreza na dodanu vrijednost sukladno naprijed navedenim člancima, obvezu poreza na dodanu vrijednost koja je utvrđena u postupku inspekcijskog nadzora u svojim poslovnim knjigama evidentirati će na teret rashoda a u korist obveze poreza u razdoblju kada je porezno rješenje postalo konačno i izvršno.
S navedenim upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu