Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/03-01/271
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 25.09.2003
Porez na dodanu vrijednost na kamate
Ljekarne "A", uputile su nam dopis u kojemu navode da su od fizičke osobe koja je u sustavu poreza na dodanu vrijednost uzimali kratkoročne pozajmice. Fizička osoba je na pozajmice zaračunavala kamatu 6%, a na kamatu 22% poreza na dodanu vrijednost, koji je iskazivala kao obvezu poreza na dodanu vrijednost, dok su Ljekarne "A" zaračunani porez na dodanu vrijednost na kamatu odbijale kao pretporez. Postavili su upit jesu li postupili u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost?
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je, između ostalog, da je osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobra ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost.
Odredbom članka 51. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja, 60/96 do 58/03) propisano je da poreznu osnovicu kod usluga kreditiranja čini ugovorena kamata. Ako je ugovorena kamata niža od 6% godišnje, poreznu osnovicu čini kamata od 6% godišnje.
U skladu s odredbama članka 15. stavak 1. i stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost porezni obveznik mora ispostaviti račun za isporučena dobra ili obavljene usluge, te na računu posebno iskazati porez na dodanu vrijednost. Račun je svaka isprava prema kojoj porezni obveznik ili osoba kojoj on naloži obračunava isporučena dobra i obavljene usluge, bez obzira kako se ta isprava naziva u poslovnom prometu.
Prema tome, ako je davatelj kratkoročne pozajmice fizička osoba koja je u sustavu poreza na dodanu vrijednost, dužna je obračunati porez na dodanu vrijednost na kamatu - naknadu za uslugu financiranja Ljekarničkoj ustanovi, koja je također u sustavu poreza na dodanu vrijednost.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu