Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/05-01/293
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 16.11.2005
Izuzimanje iz sustava poreza na dodanu vrijednost
Proslijedili ste nam zahtjev Hrvatskog zavoda za medicinu rada za izuzimanje iz sustava poreza na dodanu vrijednost, kao i mišljenje Ministarstva financija, Državne riznice, Klasa: 400-05/04-01/16, Ur.broj: 513-05/04-2, od 03.03.2004. godine o utvrđivanju statusa Hrvatskog zavoda za medicinu rada (u daljnjem tekstu: Zavod) s pozicije korisnika sredstava iz državnog proračuna. Zavod je osnovan po Uredbi Vlade Republike Hrvatske od 06.02.1996. godine kao zdravstvena ustanova. Temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine", br.199/03 i 30/04), te gore navedenog mišljenja, Zavod je u nadležnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i njihov proračunski korisnik. Zavod smatra da bi njegova djelatnost trebala biti oslobođena poreza na dodanu vrijednost temeljem odredbi članka 6. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odnosno temeljem odredbi članka 11. stavka 1. točke 5. Zakona.
Na postavljeni zahtjev odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 6. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br.47/95 do 90/05), tijela državne vlasti, tijela državne i lokalne samouprave i uprave, političke stranke, sindikati i komore, ne smatraju se poduzetnicima u smislu ovog Zakona, ako obavljaju poslove u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti dovelo bi do stjecanja neopravdanih povlastica, tada će Porezna uprava rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za tu djelatnost.
Odredbom članka 11. stavak 1. točka 5. Zakona, propisano je da su poreza oslobođene usluge liječenja u zdravstvenim ustanovama domovima zdravlja, hitnoj medicinskoj pomoći, poliklinikama, općim i specijalnim bolnicama i klinikama, kao i
usluge koje pruža zdravstvena ustanova za njegu u kući, te isporuke dobara koje obave navedene ustanove.
Hrvatski zavod za medicinu rada je posredno korisnik državnog proračuna putem proračuna Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Međutim način financiranja ne određuje i status tijela državne uprave za koje je propisano porezno oslobođenje u članku 6. stavak 2. Zakona, te se ove odredbe ne mogu primijeniti na Hrvatski zavod za medicinu rada. Nadalje Zavod nije naveden u članku 11. stavak 1. točka 5. Zakona kao ustanova koja pruža usluge liječenja koje su oslobođene poreza.
Sukladno navedenom Hrvatski zavod za medicinu rada obveznik je poreza na dodanu vrijednost, budući da obavlja oporezive isporuke iz članka 2. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, o čemu se Središnji ured Porezne uprave već očitovao mišljenjem, Klasa: 410-19/04-01/82, Ur.broj: 513-07-21-01/04-2. od 11. svibnja 2004. godine.

Prilog:

Klasa: 410-19/04-01/82
Ur. br: 513-07-21-01/04-2
Zagreb, 11. svibnja 2004. godine

Korisnici Državnog proračuna u sustavu PDV-a - molba za izuzimanje iz sustava PDV-a i otpis duga s naslova PDV-a

Veza: Vaše pismo broj 79/04 od 2. ožujka 2004.

Postavili ste nam zahtjev za izuzimanjem Hrvatskog zavoda za medicinu rada (u daljnjem tekstu: Zavod) iz sustava PDV-a i otpis duga s tog naslova koji je na dan 29. veljače 2004. godine iznosio 281.343,20 kuna. Prema vašim navodima u radu Zavoda je došlo do bitnih promjena. Dok je u vrijeme uvođenja PDV-a, Zavod većinu prihoda ostvarivao od osiguravajućih društava za obavljene usluge specifične zdravstvene zaštite, od 2002. godine zbog izmijenjenih propisa o zdravstvenom osiguranju, Zavod više od 85% prihoda ostvaruje od Ministarstva zdravstva transferima iz Državnog proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. U tom smislu, smatrate da bi djelatnost Zavoda trebala biti oslobođena poreza temeljem odredbi članica 11. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 48/04).
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 5. Zakona, poreza su oslobođene usluge liječenja u zdravstvenim ustanovama: domovima zdravlja, hitnoj
medicinskoj pomoći, poliklinikama, općim i specijalnim bolnicama i klinikama, kao i
usluge liječenja koje pruža zdravstvena ustanova za njegu u kući te isporuke dobara koje
obave navedene ustanove. '
Hrvatski zavod za medicinu rada nije naveden u članku 11. stavak l. točka 5. Zakona, kao ustanova koja pruža usluge liječenja koje su oslobođene poreza.
U tom smislu, Zavod obavlja oporezive djelatnosti i porezni je obveznik neovisno od koga naplaćuje obavljene isporuke odnosno usluge.
Što se tiče dugovanja PDV-a, otpis duga je moguć samo u slučajevima i prema postupku propisanom u člancima 119. i 135. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., broj 127/00, 86/01 i 150/02), a odgoda plaćanja ili obročna otplata dospjelih nenaplaćenih javnih davanja u skladu s odredbom članka 40. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu (Nar. nov., broj 31/04).
Povratak na prethodnu stranicu