Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/05-01/176
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 20.07.2005
Obveznik poreza na dodanu vrijednost
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG) obratila nam se s upitom je li Agencija obveznik poreza na dodanu vrijednost? Agencija je osnovana
temeljem Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Nar. nov., broj 29/02) i pravni je slijednik Hrvatske garancijske agencije (HGA) osnovane temeljem Zakona o Hrvatskoj garancijskoj agenciji (Nar. nov., broj 29/94 do 64/00). U Državnom zavodu za statistiku djelatnost je razvrstana kao "pomoćna djelatnost u financijskom posredovanju". Prema Statutu, Agencija je neprofitna pravna osoba, a ako se poslovanjem Agencije ostvari dobit, cjelokupni iznos dobiti ostaje u Agenciji i upotrijebit će se za obavljanje djelatnosti Agencije. Sredstva za rad se osiguravaju u državnom proračunu i to za izravne tekuće i kapitalne izdatke, a tijekom 2004. godine ostvareni su prihodi od: naknada za izdane garancije, od organiziranja radionica za razvoj poduzetništva, od participacije dijela troškova certificiranja konzultanata za područje poduzetništva, od kupovine trezorskih zapisa te od kamata. Smatraju da nisu poduzetnici u skladu s odredbom članka 6. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 82/04).
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 6. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, tijela državne vlasti, tijela državne i lokalne samouprave, političke stranke, sindikati i komore ne smatraju se poduzetnicima u smislu odredbe članka 2. stavak 3. Zakona, ako obavljaju poslove u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica, tada će Porezna uprava rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za tu djelatnost.
HAMAG i slične agencije nisu prema odredbama Zakona o sustavu državne uprave (Nar. nov., broj 190/03-proč.tekst i 199/03) navedene kao tijela državne uprave te se na njih ne mogu primijeniti odredbe članka 6. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
U skladu s navedenim, Agencija HAMAG ispunjava uvjete koji je čine poduzetnikom u smislu odredbi članka 2. stavak 3. Zakona, a ako vrijednost oporezivih isporuka koje obavi prelazi iznos od 85.000,00 kuna, agencija HAMAG je obveznik poreza na dodanu vrijednost u smislu odredbe članka 6. stavak 1. Zakona.
Činjenica da Agencija ne obavlja profitnu djelatnost odnosno da ne ostvaruje profit nema nikakvog utjecaja pri utvrđivanju statusa obveznika poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu