Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/03-01/172
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 21.05.2003
Prijava u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost za usluge izdavanja akata
Agencija "A", postavila nam je pitanje jesu li se dužni prijaviti u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost za usluge izdavanja akata (javnih isprava) u okviru javnih ovlasti koje su joj dane uredbom Vlade Republike Hrvatske.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 2. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) poduzetnikom se, u smislu toga Zakona, smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda.
Člankom 6. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da je porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost poduzetnik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge i čija je vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj godini bila veća od 85.000,00 kuna, kako je propisano člankom 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Odredbom članka 32. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) propisano je da pravna ili fizička osoba stječe svojstvo poduzetnika (prava i obveze poduzetnika po Zakonu) prvim izvana primjetljivim aktivnostima koje su usmjerene na obavljanje poduzetničke djelatnosti i postaje obvezna upisati se u registar poreznih obveznika poreza na dodanu vrijednost u skladu s odredbom članka 40. stavak 1. Pravilnika.
Iz spisa predmeta razvidno je da je javna ustanova - Agencija "A"(A-AGENCIJA) osnovana prema odredbama Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93 do 47/99) i rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu registrirana kao javna ustanova, a na temelju Uredbe o osnivanju Agencije "A" (Narodne novine», br. 60/02) što ju je donijela Vlade Republike Hrvatske.
Člankom 11. Uredbe o osnivanju Agencije "A" propisano je da sredstva za poslovanje i rad A-AGENCIJA pribavlja obavljanjem vlastite djelatnosti (osim što za početak na A-AGENCIJU prelaze u cijelosti prava i obveze S-KOMISIJE Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, kako je propisano člankom 21. Uredbe).
Prema navedenom A-AGENCIJA ostvaruje prihod od obavljanja vlastite djelatnosti temeljem naplate provođenja tehničkog nadzora postrojenja koji obuhvaća klasifikaciju prostora, instalacije i uređaje namijenjene za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom i dugih poslova, kako je propisano člankom 4. Uredbe o osnivanju Agencije "A".
Ako su sredstva za poslovanje i rad A-AGENCIJE naknada za isporučeno dobro ili obavljenu uslugu (tehnički nadzor i dr.) riječ je obavljanju poduzetničke djelatnosti, odnosno o isporuci dobara ili obavljenim uslugama u smislu odredbe članka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.
Stoga u svezi s prijavom u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost treba postupiti u skladu s tumačenjem što ga je dao Središnji ured klasa: 410-19/02-01/473, ur. broj: 513-07/02-1 od 27. studenoga 2002. godine.
Molimo da o navedenom izvijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu