Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/03-01/65
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 11.03.2003
Oslobođenje od daljnje otplate zajma
Hrvatska grupacija "A", uputila nam je dopis u kojem navodi da su Odlukom Vlade Republike Hrvatske o reguliranju otplate zajma Svjetske banke za hitnu obnovu i kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak korištenih za obnovu ratom oštećenih objekata komunalne i vodnogospodarske infrastrukture (Narodne novine, 131/02) otpisani krediti koje su preko Hrvatskih voda preuzele komunalne tvrtke, kao krajnji korisnici. Od 1. siječnja 2003. krediti će se otplaćivati iz proračuna Republike Hrvatske.
Postavljen je upit postoji li obveza poreza na dodanu vrijednost na stečeni prihod zbog otpisa kredita?
U svezi s navedenim dajemo mišljenje u nastavku.
Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) porezom na dodanu vrijednost oporezuju se isporuke dobara i usluga koje obave poduzetnici - porezni obveznici, baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti Poduzetnikom se, u smislu toga Zakona, smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda.
Prema članku 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost osnovica poreza (na dodanu vrijednost) je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost.
Prema odredbi članka 51. stavak 13. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) u naknadu ne ulaze iznosi primljeni po osnovi premija, regresa i drugih poticajnih sredstava iz proračuna
Iz spisa predmeta razvidno je da su od 1. siječnja 2003. Hrvatske vode i sekundarni dužnici (krajnji korisnici) oslobođeni daljnje otplate zajma Svjetske banke, jer je riječ o obnovi ratom nastalih šteta i stoga što otplatu zajma u cijelosti, prema međunarodnom ugovoru sa Svjetskom bankom, podmiruje državni proračun Republike Hrvatske.
Prema tome, ako iznos neotplaćenog dijela utrošenih sredstava zajma za obnovu ratom oštećenih objekata komunalne i vodnogospodarske infrastrukture (čije su daljnje otplate oslobođeni krajnji korisnici) nije naknada za neko isporučeno dobro ili obavljenu uslugu, već predstavlja financijsku naknadu - potporu za obnovu ratom oštećenih objekata, bez protučinidbe davatelju financijskih sredstava, nije riječ o oporezivoj isporuci u smislu odredbe članka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Molimo da s ovim dopisom upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu