Opći porezni zakon - Plaćanje poreza i kamata
Broj klase:410-20/03-01/152
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 05.12.2003
Otpis kamata na dug poreza na promet nekretnina
Na upit osobe "A" o zamolbi za oslobođenje od plaćanja odnosno za otpis kamata na dug poreza na promet nekretnina, u nastavku odgovaramo.
 
Prema članku 116. stavak 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj : 127/00, 86/01 i 150/02) na iznos manje ili više plaćenog poreza obračunavaju se i plaćaju kamate u skladu sa Zakonom o zateznim kamatama. Prema stavku 3. navedenog članka Zakona, kamate se obračunavaju od dana dospijeća porezne obveze.
 
Prema članku 114. Općeg poreznog zakona, dug poreznog obveznika se može sastojati od poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni. Redoslijed podmirenja duga je na način da se najprije naplate kamate, zatim troškove ovrhe, te porezni dug i na kraju novčane kazne.
 
Prema članku 135. stavak 2. Općeg poreznog zakona otpis dospjelog poreznog duga može se izvršiti samo ako se porezni dug ne može naplatiti ni u postupku ovrhe i to kada je pravna osoba po okončanju stečajnog postupka brisana iz sudskog registra, a nije protiv odgovorne osobe u zastarom roku podnijet zahtjev za plaćanje poreza i kamata iz poreznog jamstava prema članku 26. Općeg poreznog zakona.
 
Shodno navedenom, porezni obveznik koji u propisanom roku ne plati dospjeli porez duguje kamatu od dana dospijeće porezne obveze do dana plaćanja. Otpis dospjelog poreznog duga može se izvršiti, samo ako se porezni dug nije naplatio u postupku ovrhe, a pravna osoba je po okončanju stečajnog postupka brisana iz sudskog registra. Ministarstvo financija mimo zakonskih odredbi ne može pojedinog poreznog obveznika osloboditi od plaćanja dijela poreznog duga.
Povratak na prethodnu stranicu