Opći porezni zakon - Plaćanje poreza i kamata
Broj klase:410-19/01-01/405
Urudžbeni broj:513-07/03-8
Zagreb, 26.03.2003
Prijeboj poreznog duga sa potraživanjima prema Ministarstvu za javne radove, obnovu i graditeljstvo
Od strane tvrtke "A" upućen nam je zahtjev vezan za stanje poreznog duga koje je Porezna uprava iskazala na Potvrdi o stanju poreznog duga a porezni obveznik smatra da je dug podmiren.
 
U vezi s navedenim možemo vas izvijestiti sljedeće:
 
Porezni obveznik u Očitovanju koje je dostavio vašem područnom uredu navodi da je prijeboj obavljen temeljem odredbi članka 336-343. Zakona o obveznim odnosima (NN RH 53/91 do 112/99) a kako navodi, jedan od uvjeta za provođenje prijeboja je i uzajamnost potraživanja.
 
U skladu s pozitivnim zakonskim propisima Porezna uprava utvrđuje, naplaćuje, i evidentira porezne obveze doprinose i druga javna davanja koje su prihodi državnog, županijskog, gradskog ili općinskog proračuna i to po obveznicima i vrstama obaveza.
 
Porezna uprava nema evidenciju niti saznanja o dugovanjima koja su nastala temeljem ugovornih odnosa pojedinih korisnika Državnog proračuna prema različitim dobavljačima a nije joj ni zakonskim propisima dana nadležnost u poslovima koji se odnose na rashode proračuna.
 
Evidenciju rashoda i prihoda proračuna te knjigovodstvo (evidenciju) obveza korisnika proračuna prema dobavljačima vodi Državna riznica i korisnici proračuna (razna ministarstva).
 
Kako je riječ o različitim knjigovodstvima i nadležnostima, nema ni tehničko-knjigovodstvene mogućnosti provođenja prijeboja od strane Porezne uprave.
 
U skladu s gore navedenim vidljivo je da nisu ispunjeni zakonski uvjeti o uzajamnosti potraživanja kao ni onaj o nadležnosti za obavljanje određenih poslova koji bi obvezivali Poreznu upravu za provođenje prijeboja kad se radi o dugovanjima korisnika Državnog proračuna prema svojim dobavljačima, odnosno ne postoje ni tehnički uvjeti za knjigovodstveno provođenje istog.
 
Prema odredbama čl. 115. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine" 127/00, 86/01, 150/02) porezni obveznik može prebijati isključivo potraživanja (i obveze) iz porezno dužničkog odnosa odnosno svoja prava iz porezno-dužničkog odnosa po osnovi više plaćenog poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni može podmiriti prijebojem obveza iz porezno-dužničkog odnosa na osnovi duga za poreze, kamate, troškove ovrhe i novčanih kazni.
 
Kako se u zahtjevu poreznog obveznika ne radi o prijeboju po osnovi potraživanja i dugovanja iz porezno-dužničkog odnosa smatra se da dospjeli porezni dug nije podmiren sve dok
porezni obveznik plaćanje poreznog duga nije izvršio na propisane uplatne račune u skladu sa Naredbom o uplatnim računima (NN1/03, 7/03 9/03) ili to umjesto poreznog obveznika učini onaj od kojeg porezni obveznik ima potraživanja s naslova dužničko vjerovničkog odnosa uz obavezu da kod popunjavanja naloga za uplatu u pozivu na broj odobrenja upiše matični broj dužnika poreza što je u skladu sa čl. 21. Općeg poreznog zakona.
 
S odgovorom potrebno je upoznati stranku.
Povratak na prethodnu stranicu