Opći porezni zakon - Porezna zastara
Broj klase:410-20/03-01/137
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 28.08.2003
Utvrđivanje zastare prava na naplatu poreza na promet nekretnina
Ispostava Zagreb l - CENTAR dostavila je upit u kojem navodi da je temeljem ugovora o kupoprodaji nekretnina iz 1996. godine porezom na promet nekretnina zadužen prodavatelj osoba "A". Prodavatelj nije podmirio obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina, pa prema navodima u dopisu, kupac nekretnine nije u mogućnosti kupljenu nekretninu upisati u zemljišne knjige. S obzirom da je porezni obveznik prodavatelj osoba "A"preminula, a nastupila je i apsolutna zastara Ispostava Zagreb l - CENTAR postavila je upit o mogućnosti podnošenja zahtjeva za otpis duga poreza na promet nekretnina temeljem nastupa apsolutne zastare od strane zainteresirane stranke kupca osobe "B". Na dostavljeni dopis, u nastavku odgovaramo.
 
Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 32/96) ukinut je članak 22. tada važećeg Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 53/90, 59/90, 61/91, 26/93 i 95/95). Osporenom zakonskom odredbom bilo je propisano da se bez dokaza o plaćenom porezu na promet nekretnina ne može upisati prijenos prava vlasništva na nekretnini u zemljišnim knjigama. U obrazloženju Odluke navodi se da se naplata poreza na promet nekretnina i s tim u svezi obveza da svatko sudjeluje u podmirenju javnih troškova u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima može osigurati drugim primjerenijim sredstvima. Stoga, plaćen porez na promet nekretnina nije više pretpostavka uknjižbi prava vlasništva u zemljišnim knjigama.
 
Člankom 22. stavak 2. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj: 127/00, 86/01 i 150/02) propisana je obveza nasljednika za plaćanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa do visine vrijednosti naslijeđene imovine, osim obveza po osnovi izrečenih novčanih kazni ostavitelju.
 
Člankom 135. stavak 1. Općeg poreznog zakona propisano je da ako se porez ne može naplatiti ni u postupku ovrhe, otpisuje se kao nenaplativ ako je ovršenik umro, a nije ostavio pokretnina ni nekretnina iz kojih se može naplatiti porezni dug. Prema tome, ako je ovršenik umro, a nije ostavio imovinu iz koje bi se mogao naplatiti porezni dug, za porezni dug ne mogu odgovarati nasljednici, te se takav porezni dug otpisuje.
 
Člankom 90. stavak 4. Općeg poreznog zakona propisano je da zastara prava na naplatu poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik sam utvrdio poreznu obvezu ili nakon isteka godine u kojoj je porezno tijelo utvrdilo obvezu, kamate, troškove ovrhe i novčanu kaznu. Tijek zastare prekida se svakom službenom radnjom poreznog tijela usmjerenom na utvrđivanje ili naplatu poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni, koja je dostavljena na znanje poreznom obvezniku. Pretekom roka od šest godina, a računajući otkad je zastara počela prvi put teći, nastupila je apsolutna zastara prava iz porezno-dužničkog odnosa.
 
Shodno navedenom, plaćen porez na promet nekretnina više nije pretpostavka uknjižbi prava vlasništva u zemljišnim knjigama. Poreznom obvezniku čiji se porezni dug ne može naplatiti ni u postupku ovrhe, otpisuje se porezni dug kao nenaplativ ako je ovršenik umro, a nije ostavio pokretnine ni nekretnine iz kojih se može naplatiti porezni dug. U navedenom slučaju, ne donosi se rješenje obzirom da ne postoji porezni obveznik koji bi zahtijevao otpis i kojem bi se predmetno rješenje uručilo, kako bi postalo ovršno, već nadležna Ispostava Porezne uprave ako utvrdi daje ovršenik umro a nije-ostavio pokretnine ni nekretnine otpisuje porezni dug. Ako je porezni obveznik umro te ostavio nekretnine i pokretnine, njegovi nasljednici dužni su platiti obveze iz porezno-dužničkog odnosa do visine naslijeđene imovine. Nasljednici kao univerzalni pravni sljednici stupaju na mjesto pravnog prednika, pa mogu i podnijeti zahtjev za otpis duga temeljem nastupa apolutne zastare.
Povratak na prethodnu stranicu