Opći porezni zakon - Porezna zastara
Broj klase:410-01/02-01/663
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 20.11.2002
Primjena instituta zastare u postupcima utvrđivanja poreza
Na upit Grada Senja, o primjeni instituta zastare pri naplaćivanju poreza kojeg uvode gradovi i općine, nastavno odgovaramo.
 
Člankom 1. Općeg poreznog zakona («Narodne novine» broj: 127/00 i 86/01) propisano je da navedeni Zakon uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza i drugim javnim davanjima nije uređeno drukčije i čini zajedničku osnovu poreznog sustava. Prema članku 2. stavak 1. Zakona javnim davanjima smatraju se porezi, carine, pristojbe i doprinosi.
 
Člancima 90.-92. navedenog Zakona propisana je zastara, prekid zastare te apsolutna zastara. Prava poreznog tijela na naplatu poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni zastarijeva za tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći. Člankom 90. stavak 4. navedenog Zakona propisano je da zastara prava na naplatu poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik sam utvrdio poreznu obvezu ili nakon isteka godine u kojoj je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu, troškove ovrhe i novčanu kaznu. Tijek zastare prekida se svakom službenom radnjom poreznog tijela usmjerenom na utvrđivanje ili naplatu poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni, koja je dostavljena na znanje poreznom obvezniku. Protekom roka od šest godina, a računajući otkad je zastara počela prvi put teći, nastupila je apsolutna zastara prava iz porezno-dužničkog odnosa.
Sa odgovorom upoznajte podnositelja upita. 
Povratak na prethodnu stranicu