Porez na dobit - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/03-01/104
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 20.05.2003
Iskazivanje rashoda porez na dodanu vrijednost i poreza na dobit
Društvo A d.o.o. za prijevoz putnika, turizam i trgovinu, nije u svojim poslovnim knjigama evidentiralo prihode od prodanih voznih karata, prtljage i slobodnih vožnji u 1998., 1999. i 2000. godini te je u postupku nadzora na utvrđeni neevidentirani prihod zaračunat PDV, porez na dobit i kamata u ukupnom iznosu od 1.583.484,16 kuna. Postavljaju pitanje kako knjižiti obveze za poreze i kamatu, te kako će navedeni iznosi poreza i kamata utjecati na popunjavanje prijave poreza na dobit za 2002. godinu, te budući da očekuju reprogram na 4 godine, mogu li rashode rasporediti po godinama reprograma na koje nastavno odgovaramo.
Odredbom članka 5. stavka 2. točke 8. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 127/2000), propisano je da rashode poreznog razdoblja čine i troškovi financiranja (redovne i zatezne kamate, tečajne razlike, valutne klauzule i jamstva), a u točki 10. istog stavka i svi drugi troškovi koji su nastali u svezi s ostvarivanjem prihoda ili dobiti poreznog obveznika. Kamate za nepravodobno plaćeni porez na dodanu vrijednost i porez na dobit jesu troškovi financiranja i porezno priznati rashod. Utvrđena svota obveze za porez na dodanu vrijednost je rashod utvrđen nakon datuma bilance i rezultira iz poslovne djelatnosti poreznog obveznika, te je porezno priznati rashod.
Obveza poreza na dobit nije poslovni rashod, pa tako nije ni porezno priznati rashod, jer se radi o dijelu stečene dobit prethodnih razdoblja koji otpada na porez, što znači da za svotu obveze poreza na dobit treba teretiti kapital.

U skladu s navedenim, smanjenje kapitala nema utjecaja na osnovicu poreza na dobit i ne iskazuje se u poreznoj prijavi, PD obrascu. Ako društvo ima gubitak iznad vrijednosti kapitala, tada će za svotu porezne obveze uvećati taj gubitak, ali ga neće iskazati u PD obrascu. Ako se takav gubitak prenosi iz prethodnog razdoblja, potrebno je svotu prenesenog gubitka za svotu obveze poreza na dobit isključiti iz podataka na PD obrascu.
Drugo pitanje odnosi se na raspored rashoda na ime poreznih obveza po godinama i njihovo iskazivanje u prijavi poreza na dobit, jer se očekuje reprogram, odnosno odgoda plaćanja poreznih obveza. U navedenom slučaju radi c događajima nakon datuma bilance tj. o izvanrednim rashodima. Porezni obveznik rashode priznaje u financijskom izvješću i prijavi poreza na dobit kad smanjenje budućih gospodarskih koristi proizlazi iz smanjenja sredstava ili povećanja obveza koji se mogu pouzdano izmjeriti. U skladu s tim, smatramo da porezni obveznik može razgraničiti rashode proistekle iz poreznih obveza po razdobljima kada će biti plaćeni i iskazati ih u poslovnim kao odgođeno plaćanje troškova.
Povratak na prethodnu stranicu