Porez na dobit - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/03-01/252
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 31.03.2003
Porez na dobit na prodaju dionica povezanog društva (kćeri),
Obratilo nam se trgovačko društvo A s pitanjem u svezi oporezivanja kapitalne dobiti. Trgovačko društvu A prodalo je tijekom 1997. i 1999. godine vlastite (trezorske) dionice povezanom društvu (kćeri), u kojem ima 100% udjel. Povezano društvo je tijekom 2002. godine prodalo te dionice trećoj osobi i ostvarilo dobit (prodajna cijena je veća od troška stjecanja), pa postavlja pitanje, može li se ostvarena dobit prodajom tih dionica smatrati kapitalnom dobiti, budući da se radi o povezanom društvu, na koje nastavno odgovaramo.
Dioničko društvo formira temeljni kapital emisijom dionica. Stjecanje vlastitih dionica, u biti, smanjuje temeljni kapital, a prema odredbama članaka 233. do 238. Zakona o trgovačkim društvima, društvo može stjecati vlastite dionice u određenim situacijama i uz propisane uvjete. Među ostalim uvjetima, stjecanje vlastitih dionica je dopušteno samo onda ako je društvo stvorilo propisane rezerve (tako da se ne smanji temeljni kapital društva ni rezerve koje po zakonu ili statutu društvo mora imati), a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima. To iz razloga što nije dopušteno autonomno smanjenje temeljnog kapitala društva. Iz vlastitih dionica društvu ne pripadaju nikakva prava.
Ako društvo pri prodaji i drugim transakcijama sa stečenim vlastitim dionicama ostvariti dobitak, taj dobitak se ne iskazuje kao prihod u računu dobiti i gubitka, nego kao izravna promjena na kapitalu (kapitalni dobitak), koji se ne smije isplatiti dioničarima. Jednako se postupa i sa kapitalnim gubitkom.
Prema navedenom, kapitalni dobitak nema utjecaja na osnovicu poreza na dobit, jer se ne smatra dobitkom od prodaje dionica i udjela, u smislu odredbe članka 4. stavka 9. Zakona o porezu na dobit («Narodne novine» br. 127/2000), koji ima za posljedicu povećanje kapitala odnosno dobiti iz poslovanja s kojom raspolažu dioničari.

U ovom slučaju kapitalni dobitak ostvarilo je povezano društvo (kćer), pa se postavlja pitanje, radi li se i u ovom slučaju o kapitalnom dobitku.
U odredbi članka 237. Zakona i trgovačkim društvima propisano je da, kada dionice dioničkog društva stječe ovisno društvo ili treća osoba koja djeluje u vlastito ime ali za račun ovisnoga društva ili društva u kojemu dioničko društvo ima većinski udio, može ih steći ili imati samo onda ako bi to po odredbama članka 233. stavka 1. točke 1. do 5. i stavka 2. istog Zakona bilo dopušteno tome društvu.
Prema navedenom, ako ovisno društvo stekne dionice dioničkog društva (majke), takve dionice smatraju se, također, vlastitim dionicama. Prodajom vlastitih dionica povećava se kapital, društva a kupci stječu udjele, a prema odredbi članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dobit, ulaganja dioničara ili članova društva u kapital društva ne smatra se prihodima. To znači da se ostvareni kapitalni dobitak stečen prodajom vlastitih dionica ne oporezuje porezom na dobit i ne može biti predmetom raspodjele dioničarima.
Povratak na prethodnu stranicu