Porez na dobit - Spajanja i pripajanja poreznih obveznika
Broj klase:410-01/03-01/620
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 28.07.2003
Porezna prijava kod statusnih promjena
Obratila nam se Erste & Steirmarkische Bank d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu: ESB, s pitanjem o obvezi podnošenja porezne prijave poreza na dobit kod pripajanja. ESB pribavlja potrebne suglasnosti za odobrenje pripajanja Riječkoj banci d.d. Rijeka, nakon odluka skupština obiju banaka o pripajanju i prihvaćanju Ugovora o pripajanju. Pripajanje bi se provelo u trgovačkom sudu s danom 1. kolovoza 2003. godine. U članku 5.2. Ugovora o pripajanju stoji da s danom 1. siječnja 2003. godine, pripojeno društvo prenosi na društvo preuzimatelja ukupnu vrijednost njegove imovine, dospjelih ili nedospjelih, ali neizvršenih prava i obveza, bilo da su navedena u ugovoru ili nisu. To se tumači da se sve stavke Bilance i Računa dobiti i gubitka spajaju po jednakim pozicijama (osim kapitala za koji će doći do izdanja novih dionica Riječke banke i zamjene bivših dionica ESB), i to na temelju revidiranih financijskih izvješća na dan 31. prosinca 2002. godine.
S obzirom na navedeno, postavljeno je pitanje trebaju li društva, kod kojih je došlo da statusne promjene, na dan koji prethodi registraciji kod trgovačkog suda, sastaviti nova financijska izvješća i podnijeti poreznu prijavu za sedam mjeseci 2003. godine, iako je dan koji prethodi pripajanju 31. prosinca 2002. godine, na koje nastavno odgovaramo.
U odredbama članka 11. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 127/2000), propisno je da porezni obveznici koji se spajaju ili pripajaju dostavljaju Poreznoj upravi financijska izvješća i poreznu prijavu s nadnevkom koji prethodi nadnevku spajanja ili pripajanja. Prava i obveze spojenih ili pripojenih poreznih obveznika iz porezno-pravnog odnosa preuzima pravni slijednik.
Provedba pripajanja uvjetovana je i obvezom revizije financijskih izvješća na kojima se temelji pripajanje, i koja se dostavljaju trgovačkom sudu pri zahtjevu za registraciju, a ne smiju biti starija od osam mjeseci. U ovom slučaju, to su financijska izvješća sastavljena na dan 31. prosinca 2002. godine.
Prema navedenom, financijska izvješća i porezna prijava dostavljaju se Poreznoj upravi s danom koji prethodi danu spajanja ili pripajanja a s danom koji prethodi danu registracije u trgovačkom sudu. To je dan kada je donesena odluka o pripajanju, u ovom slučaju 1. siječnja 2003.
U skladu s rečenim, društva koja provode statusnu promjenu pripajanja, nisu obvezna dostaviti Poreznoj upravi financijska izvješća i poreznu prijavu za sedam mjeseci 2003. godine, tj. na dan koji prethodi upisu u trgovački registar.
Povratak na prethodnu stranicu