Porez na dobit - Spajanja i pripajanja poreznih obveznika
Broj klase:410-01/02-01/896
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 03.12.2002
Porez na dobit i PDV kod prodaje obrta trgovačkom društvu
U pismu pod navedenim brojem postavljate pitanje u svezi oporezivanja porezom na dobit i porezom na dodanu vrijednost u slučaju prodaje obrta, koji je obveznik poreza na dobit, trgovačkom društvu, na koje nastavno odgovaramo.
Iz priloženog ugovora razvidno je da vlasnica proizvodnog obrta A, prodaje obrt (proizvodni prostor i zemljište, strojeve s pripadajućim alatima, zalihe na skladištu, tehničku dokumentaciju, uredski namještaj i opremu) za 660.000 EURA, koju cijenu će kupac isplatiti prema svojim financijskim mogućnostima, a cijena će se umanjiti za obveze obrta prema dobavljačima, državi, fondovima i bankama.
U točki VIII ugovora «kupac se obvezuje da neće ustupiti u posjed ili otuđiti na bilo koji način i bilo kojoj osobi koja nije navedena u ugovoru (a to su samo potpisnici ugovora prodavatelj i osoba ovlaštena od kupca op.), niti jedan dio iz gospodarske cjeline iz ugovora«, čime se zabranjuje pravo slobodnog raspolaganja kupljenim dobrima.
Iz postavljenih pitanja i odredbi ugovora razabire se da je temeljno pitanje može ii stjecatelj, kupac obrta, preuzeti uz imovinu i obveze prenijeti i gubitak od djelatnosti obrta tekuće i ranijih godina, tj. može li se opisana transakcije smatrati nastavkom djelatnosti.
Ne ulazeći u ocjenu smislenosti prodaje uvjetovanjem stjecatelju načina raspolaganja kupljenom imovinom, opisna transakcija ne može se smatrati nastavkom djelatnosti u smislu odredbi članka 11. Zakona o porezu na dobit, kojima su uređene statusne promjene, pripajanje ili spajanje društava, niti drugom načinu preuzimanja društva, u kojim slučajevima se radi o nastavku djelatnosti u novom društvu.

U slučaju pripajanja vrijednosti iskazane u bilanci pripojenog poreznog obveznika iskazuju se u bilanci preuzimatelja u skladu s računovodstvenim propisima. Pri tome pripojeni porezni obveznik stječe udio u društvu preuzimatelju, ovisno o vrijednosti za koju je povećava temeljni kapital društva preuzimatelja.
U ovom slučaju, u društvu kupcu obrta, ne dolazi do pripajanja bilančnih pozicija iz zaključne bilance obrta. Stjecatelj gospodarske imovine obrta u svojim poslovnim knjigama neće evidentirati pozicije iz bilance obrta niti će evidentirati povećanje temeljnog kapitala za vrijednost udjela obrtnika. Stjecatelj (preuzimatelj) evidentirat će u svojoj bilanci imovinu po vrijednosti iz kupoprodajnog ugovora, a u pasivi bilance svotu preuzetih obveza kupljenog obrta i obvezu prema prodavatelju, vlasniku, obrta. Dakle, umjesto povećanja kapitala iskazat će obvezu obrtniku.
U skladu s navedenim, smatramo da se kupoprodaja obrta ne smatra promjenom pravnog oblika niti nastavkom djelatnosti obrta u smislu članka 11. Zakona o porezu na dobit, te društvo, stjecatelj imovine obrtnika ne može u svojim poslovnim knjigama iskazati prava i obveze u svezi poreza na dobit, pa tako niti porezne gubitke koje je iskazao obrtnik u svojoj zaključnoj bilanci prije prodaje.
Glede obveze prema propisima o porezu na dodanu vrijednost pri kupoprodaji gospodarske cjeline, upućujemo vas na naše stajalište dano u pismu pod brojem: klasa. 410-19/99-01/375; ur.br: 513-07/99-2 od 11. lipnja 1999.
Povratak na prethodnu stranicu