Porez na dobit - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-01/03-01/540
Urudžbeni broj:513-07/03-3
Zagreb, 14.07.2003
Oslobođenje od plaćanja poreza na dobit u slobodnoj zoni
Slobodna zona "A" postavila nam je pitanje u svezi primjene odredbe članka 15. stavka 2. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov. br. 127/2000), na koje nastavno dajemo mišljenje.
U članku 15. stavku 1. Zakona o porezu na dobit propisno je da korisnici slobodne zone iz Zakona o slobodnim zonama plaćaju porez na dobit u visini 50% od propisne stope, a u stavku 2. istog članka da korisnik slobodne zone koji u zoni gradi ili sudjeluje u izgradnji objekata ulaganjem sredstava u iznosu većem od 1.000.000,00 kuna, nakon što uloži sredstva, u godini ulaganja i narednih pet godina poslovanja u zoni oslobođen je plaćanja poreza na dobit, ali najviše do visine uloženih sredstava.
U Zakonu i Pravilniku o porezu na dobit nije pojašnjeno što se smatra sudjelovanjem u izgradnji objekata ulaganjem sredstava. Mišljenja smo da su sredstva imovinski oblici kratkotrajne, dugotrajne i financijske imovine koja se ulože u objekte potrebne za djelatnost zone i korisnika zone. To mogu biti objekti koji spadaju u prostorne, infrastrukturne, komunalne, energetske, sigurnosne i druge objekte potrebne za djelatnost korisnika zone. Pri tome objekti mogu imati razne pojavne oblike ovisno o području u kojemu se zona nalazi (pomorske, riječne, zračne luke), te ovisno o djelatnosti koju korisnici zone obavljaju u zoni. Smatramo da, između ostalih, to mogu biti zgrade (vezane za zemlju ili montažne), koje služe za gospodarsku djelatnost, za upravu, nadzor i sigurnost, zatim energetski uređaji, hale, hangari, skladišta, objekti za zaštitu okoliša. Objektom se smatraju i oprema i uređaji nužni za funkciju objekta, kao što je slučaj sa signalno sigurnosnim, telekomunikacijskim, elektroenergetskim i sličnim uređajima i opremom. Nadalje to mogu biti infrastrukturni objekti koji obuhvaćaju ceste, prilaze, pristupe, pruge s uređajima i opremom, zatim obale, lukobrani, uređaji i postrojenja i drugi objekti namijenjeni za pristajanje, sidrenje i zaštitu brodova, ukrcaj i iskrcaj robe, operativne površine, objekti, uređaji, postrojenja, instalacije i oprema namijenjena za kretanje, uzlijetanje, slijetanje i boravak zrakoplova, te prihvat i opremu zrakoplova i robe, te komunalni objekti u koje spadaju vodovod, kanalizacija, čistoća, plinovod i slično.
Prema navedenom, ulaganje u izgradnju objekata može biti vrlo raznoliko ovisno o smještaju i korisnicima zone. Ulaganje, uz financijsku vrijednost veću od 1.000.000,00 kuna i trajnost uporabe, treba spadati u dugotrajnu imovinu korisnika zone, a po namjeni to su građevinski objekti iz točke 1. tablice Godišnjih stopa amortizacije dugotrajne imovine prema procijenjenom najkraćem vijeku uporabe, koja je sastavni dio Pravilnika o amortizaciji (Nar. nov. br. 54/2000), koje smo, najvećim dijelom nabrojili u ovom pismu. Ulaganjem u zonu ne smatra se ulaganje u stvari opreme i druge oblike dugotrajne imovine korisnika zone, a koja se može koristiti i izvan zone.
Povratak na prethodnu stranicu