Porez na dobit - Porezno razdoblje
Broj klase:410-01/03-01/356
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 06.05.2003
Unos imovine obrta u društvo
Obratio nam se gospodin "A", vlasnik obrta «B», u svezi prijenosa djelatnosti obrta u trgovačko društvo i primjenu poreznih propisa pri takvoj poslovnoj promjeni, o čemu nastavno dajemo mišljenje.
Obrt ima djelatnost trgovina na veliko i malo gumama i rezervnim dijelovima za motorna vozila, usluge vulkanizacije i pranja vozila i ugostiteljstvo. Vlasnik obrta odlučio je zatvoriti obrt za koji vodi knjige po Zakonu o računovodstvu i plaća porez na dobit, te svu imovinu, prava i obveze prenijeti u društvo s ograničenom odgovornošću, pa pita je li moguće da se imovina, prava i obveze iz obrta prenesu u trgovačko društvo i na koji način.
Porezni propisi ne ograničavaju mogućnost prijenosa djelatnosti obrta na trgovačko društvo i ovisno o načinu na koji se to učini ovisi i način oporezivanja rezultata takvog poslovnog događaja. Prijenosom imovine, obveza i kapitala cijelog obrta u društvo povećava se kapital društva (dokapitalizira se), a način postupanja s unesenim kapitalom uvjetuje oporezivanje.
U članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na dobit («Narodne novine» br. 127/2000), propisano je da se ulaganja dioničara ili članova društva u kapital društva ne smatra prihodima. Ta se odredba odnosi na ulaganja dioničara ili članova društva, što bi u ovom slučaju bio vlasnik obrta, koje ima za posljedicu povećanje udjela u kapitalu, a povećanje udjela mora se registrirati kod trgovačkog suda. Prema tome, ako se povećava udjel u društvo unosom imovine, obveza i kapitala obrta kao povećanja temeljnog kapitala, tada se povećanje kapitala ne oporezuje.
Međutim, ako se povećava kapital društva bez registracije povećanja temeljnog kapitala, povećavaju se stavke kapitala (kapitalu se pripisuje veća vrijednost), takvo povećanje predstavlja prihod, za čiju se vrijednost uvećava porezna osnovica, a temeljem navedenog stavka 1. članka 4. Zakona o porezu na dobit, u kojemu je propisano da su prihodi povećanja gospodarstvenih koristi u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza koja imaju za posljedicu povećanje kapitala.
Iz navedenoga razvidno je da povećanje kapitala društva unosom imovine odnosno ulaganje obrtnika kao člana društva, koje ima za posljedicu povećanje kapitala društva, nije oporezivo samo ako se provede kao povećanje temeljnog kapitala društva.
Budući da je obrtnik obveznik poreza na dobit te vodi poslovne knjige po propisima o računovodstvu, pri prijenosu obrta u društvo postupa se kao pri pripajanju jednog društva drugom društvu, a stoje uređeno u odredbama članka 10. stavka 3. točki 6. i članka 11. Zakona o porezu na dobit. Prema tim odredbama, porez na dobit utvrđuje se za dio poslovne godine i to za razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do dana pripajanja a porezni obveznik koji se pripaja dostavlja Poreznoj upravi financijska izvješća i poreznu prijavu s nadnevkom koji prethodi nadnevku i pripajanja. Prava i obveze pripojenog poreznog obveznika iz porezno-pravnog odnosa preuzima pravni slijednik, tj. društvo kojemu je pripojen obrt. Navedeno znači da porezni obveznik treba sastaviti financijska izvješća i podnijeti prijavu poreza na dobit na dan koji prethodi danu pripajanja obrta društvu Poreznoj upravi najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit, u smislu odredbi članka 20. Zakona o porezu na dobit.
Ostali postupci u svezi prestanka rada obrta koji se nastavlja u društvu ne spadaju u našu nadležnost.
Povratak na prethodnu stranicu