Porez na dobit - Porezno razdoblje
Broj klase:410-01/01-01/813
Urudžbeni broj:513-07/01-2
Zagreb, 28.01.2002
Promjena poreznog razdoblja
Poreznoj upravi obratili su se porezni obveznici - društva koji su sastavni dio grupe međunarodno povezanih društava, sa zahtjevom za promjenom razdoblja oporezivanja i tumačenjem članka 10. stavka 4. Zakona o porezu na dobit. U nastavku dajemo slijedeće mišljenje:
Temeljem članka 10. stavka 1. i 2. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 127/00) porezno razdoblje je poslovna godina, dio poslovne godine i razdoblje likvidacije. Poslovna godina u pravilu je kalendarska godina. Ako se poslovna i kalendarska godina razlikuju, Porezna uprava na temelju stavka 4. istoga članka može na zahtjev poreznog obveznika odobriti da se poslovna i kalendarska godina razlikuju.
Ako je porezni obveznik u sastavu međunarodno povezanih društava a poslovna godina povezanih društava razlikuje se od kalendarske godine, porezni obveznik može podnijeti zahtjev nadležnoj ispostavi Porezne uprave za promjenu poreznog razdoblja. U zahtjevu treba obrazložiti i dokumentirati da je porezni obveznik sastavni dio međunarodno povezanih društava čija se poslovna godina razlikuje od kalendarske godine. Ako Porezna uprava ocijeni zahtjev opravdanim odobrit će zahtjev i izdati rješenje o promjeni poreznog razdoblja.
Nakon što je poreznom obvezniku odobren zahtjev za promjenom poreznog razdoblja, porezni obveznik u skladu s člankom 19. Zakona o porezu na dobit, za razdoblje od isteka kalendarske godine do nadnevka nove poslovne godine, utvrđuje porez prema poreznoj osnovici ostvarenoj u tom razdoblju. Nadalje, u skladu s člankom 20. Zakona o porezu na dobit, porezni je obveznik dužan za razdoblje za koje se utvrđuje porez podnijeti poreznu prijavu poreza na dobit. Poreznu prijavu s obračunatim porezom i dokazom o uplati poreza dužan je dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez. Uz prijavu poreza na dobit podnosi se i Bilanca i Račun dobiti i gubitka.
Mjesečni predujam poreza na dobit u prvom novom poreznom razdoblju (nova poslovna godina) plaća se razmjerno visini utvrđene porezne obveze za razdoblje od isteka kalendarske godine do nadnevka nove poslovne godine i to do podnošenja porezne prijave za novo porezno razdoblje.
Povratak na prethodnu stranicu