Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/03-01/1206
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 22.12.2003
Primjena poreznih propisa kod kapitalnih poslovnih promjena
Obratio nam se porezni obveznik "D", s pitanjima u svezi oporezivanja učinaka koji nastaju kod povezanih kapitalnih poslovnih promjena koje se događaju istodobno. Radi se o dogovorenim kapitalnim poslovnim promjenama koje se odvijaju kao cjelovit i jednokratni poslovni zahvat u kojemu svi dioničari društva ""A"" imaju mogućnost razmjene 10% dionica za udjele povezanom društvu "B" (100% udjel društva "A").

Dionice i udjeli razmijenili bi se neposredno prije prodaje udjela društva "B" kupcu udjela društvu "C", koje bi kupilo ukupni udjel, a koji bi obuhvatio i novostečene udjele dioničara. Tehnički dio posla pri prodaj svih udjela kupcu obavilo bi društvo "A". Mogućnost zamjene dionica za udjele u društvu "B" ponuđena je svim dioničarima društva "A" pod jednakim uvjetima. Skupština društva "A" donijela odluku po kojoj se dionice mogu zamijeniti kada se pojavi kupac udjela u društvu "B".

Knjigovodstvene i tržišne vrijednosti udjela i kapitala različite su i njihov odnos može se izraziti u slijedećim vrijednostima:
- knjižna vrijednost 1% kapitala društva "A" je 20 novčanih jedinica,
- tržišna (burzovna cijena dionica) vrijednost 1% kapitala društva "A" je 25 novčanih jedinica,
- knjižna vrijednost 1% udjela društva "A" u društvu "B" je 10 novčanih jedinica,
- predviđena prodajna vrijednost 1% udjela društva "A" i fizičkih osoba, u društvu "B" je 30 novčanih jedinica.

Iz navedenoga razvodno je da je da će dioničari društva "A" dati svoje dionice u zamjenu za udjele u društvu "B" a društvo "A" će dati udjele koje drži u društvu "B", da bi steklo svoje vlastite dionice.

Stjecanje vlastitih dionica, u biti, smanjuje temeljni kapital, a prema odredbama članaka 233. do 238. Zakona o trgovačkim društvima, društvo može stjecati vlastite dionice u određenim situacijama i uz propisane uvjete. Medu ostalim uvjetima, stjecanje vlastitih dionica je dopušteno samo onda ako je društvo stvorilo propisane rezerve (tako da se ne smanji temeljni kapital društva ni rezerve koje po zakonu ili statutu društvo mora imati), a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima. To iz razloga što nije dopušteno autonomno smanjenje temeljnog kapitala društva. Iz vlastitih dionica društvu ne pripadaju nikakva prava. U skladu s navedenim, kapitalni dobitak od prodaje vlastitih dionica nema utjecaja na osnovicu poreza na dobit, jer se ne smatra dobitkom od prodaje dionica i udjela, u smislu odredbe članka 4. stavka 9. Zakona o porezu na dobit («Narodne novine» br. 127/2000. i 163/2003.), koji ima za posljedicu povećanje kapitala odnosno dobiti iz poslovanja s kojom raspolažu dioničari. Isto tako prihodi stečeni od usklađenja ulaganja u dionice i udjela kod povezanih društava, ne oporezuju se jer se za iste umanjuje porezna osnovica prema odredbi članka 7. Pravilnika o porezu na dobit («Narodne novine» br. 54/2001).

Budući da u opisanoj razmjeni društvo "A" stječe vlastite dionice sama transakcija razmjene, nema utjecaja na osnovicu poreza na dobit, jer se smatra da su dioničari povukli kapital a vratili dionice. Međutim, različita vrijednost udjela koji stječu dioničari u odnosu na vrijednost dionica, ima utjecaja na oporezivanje. Naime, veća cijena udjela postignuta pri prodaji smatra se fer vrijednošću, jer je postignuta pri zadnjem prometu. To znači da pri prodaji udjela u društvu "B" društvu "C", po cijeni od 30 novčanih jedinica, za dionice društva "A", čija je tržišna vrijednost 25, dioničari stječu primitak od 5 novčanih jedinica, a taj primitak je rezultat namjeravanog pogodovanja dioničara na štetu društva "A". Navedeno pogodovanje očituje se u posljedicama za društvo "A", koje je nositelj - tehnički provoditelj cjelokupnog pothvata, koje je propustilo priliku prodati ukupni udjel u društvu "B" i dio prepustio svojim dioničarima.

Zbog opisanih poslovnih događaja, društvo "A" je dužno, na temelju odredbi članka 7. stavak 1. točki 8. Zakona o porezu na dobit uvećati poreznu osnovicu za svotu razlike od 5 novčanih jedinica, koja predstavlja skrivenu isplatu dobiti. Isplata dobiti dioničarima, po obračunu poreza na dobit, predstavlja dohodak od kapitala, u smislu odredbi članka 26. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/2000., 150/2002. i 163/2003.). Isplatiteljem dohotka od kapitala smatra se društvo "A", koje je obvezno prilikom isplate navedenog primitka dioničarima, obračunati i platiti porez na dohodak od kapitala po 15% te možebitni prirez.
Povratak na prethodnu stranicu