Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/03-01/339
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 23.04.2003
Razlika između knjigovodstvene vrijednosti i procijenjene vrijednosti nekretnine, koja se unosi u drugo društvo
Društvo A, obratilo nam se s pitanjem je li u društvu majci razlika između knjigovodstvene vrijednosti i procijenjene vrijednosti nekretnine, koja se unosi u drugo društvo (društvo kćer), dokapitalizacijom, oporeziva porezom na dobit, a ako je u kojem obračunskom razdoblju, budući je povećana vrijednost iskazana kao vrijednost udjela u poduzeću kćeri (nekretnina je zamijenjena za udjele), a razlika između procijenjene i knjigovodstvene vrijednosti je iskazana kao revalorizacijske pričuva, na koje nastavno odgovaramo.
U članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 127/2000), propisano je da su prihodi povećanja gospodarstvenih koristi u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza koja imaju za posljedicu povećanje kapitala. U članku 4. stavcima 3. i 4. Pravilnika o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 54/2001), propisano je da se prihodima poreznog razdoblja smatraju i dobici od revalorizacije izravno pripisani kapitalu. Kapitalom u smislu Zakona i Pravilnika smatra se: temeljni kapital (glavnica), kapitalna dobit, zakonska rezerva, statutarna rezerva, ostale rezerve osim revalorizacijskih, te zadržana dobit. U članku 4. stavku 10. Zakona o porezu na dobit propisano je da se u prihode uključuju i dobici proizašli iz revalorizacije imovine (usklađivanja na više s cijenama na tržištu ili s fer vrijednostima) do visine iznosa koji je uključen u povećane troškove amortizacije temeljem revalorizacije.
Iz navoda u upitu razvidno je da je društvo majka povećalo vrijednost nekretnine, revaloriziralo njenu vrijednost na više i povećanu vrijednost iskazalo kao revalorizacijsku pričuvu. Međutim, tu nekretninu unijelo je u društvo kćer u tom povećanom iznosu, i umjesto nekretnine u podacima o imovini iskazuje vrijednost udjela, te neće imati temelj za povećanje prihoda od revalorizacije u visini svote povećanih troškova amortizacije nekretnine, na način propisna u članku 4. stavku 10. Zakona o porezu na dobit jer nema objekta amortizacije.

Zato smatramo da činom dokapitalizacije društva, obavljene prijenosom revalorizirane vrijednosti nekretnine, treba ukinuti revalorizacijsku pričuvu i svotu revalorizacijske pričuve pripisati kapitalu, a to znači da istu svotu treba uključiti u osnovicu poreza na dobit, u poreznoj prijavi za razdoblje u kojemu je obavljen prijenos tj. unos imovine u društvo kćer.
Povratak na prethodnu stranicu