Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/02-01/1007
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 12.03.2003
Otpis potraživanja pri oporezivanju dobiti
Obratila nam se pravna osoba A, s pitanjem može li vjerovnik, koji je poslao zadužnicu na naplatu na račun dužnika, na temelju članka 183. stavka 1. i članka 183a. stavka 2. Ovršnog Zakona, iskazati rashode s naslova otpisa potraživanja, jer je sigurno da se po zadužnici neće naplatiti, na koje nastavno odgovaramo.
Prema odredbi članka 5. stavka 2. točke 7. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 127/2000), rashode poreznog razdoblja čine i vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine.
U članku 5. stavku 10. Pravilnika o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 54/01), navedeno je da se rashodima poreznog razdoblja s osnove vrijednosnih usklađenja kratkotrajne imovine priznaju i rashodi po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca i svih ostalih potraživanja, koja su utužena ili zbog kojih se vodi ovršni postupak, rashodi po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja prijavljenih u stečajni postupak i rashodi po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja za koje je postignuta nagodba s poreznim obveznikom u predstečajnom ili stečajnom postupku.
Prema odredbi članka 183. stavka 1. Ovršnog zakona («Narodne novine» br. 57/96, 29/99), dužnik može javnobilježnički ovjerovljenom ispravom dati suglasnost da se radi naplate tražbine vjerovnika, zaplijeni određeni njegov račun kod banke ili druge pravne osobe. Takova isprava ima učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi. Prema članku 183a. istog Zakona, moguća je zapljena računa dužnika i putem bjanko zadužnice. Kada takva ispravu, s naknadno upisanom svotom tražbine i podacima o vjerovniku, vjerovnik dostavi pravnoj osobi koja obavlja poslove platnog prometa, ima učinke pravomoćnog sudskog rješenja o ovrsi.

U skladu s navedenim, ako je porezni obveznik dostavio bjanko zadužnicu na zapiljenu računa dužnika, pravnoj osobi koja vodi platni promet, porezni obveznik može u poreznoj prijavi iskazati rashode poreznog razdoblja s osnove vrijednosnih usklađenja kratkotrajne imovine, koji se porezno priznaju kao rashodi po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca zbog kojih se vodi ovršni postupak.
Povratak na prethodnu stranicu