Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/03-01/171
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 17.02.2003
Priznavanje rashoda na temelju usklađenja vrijednosti imovine
U vašem pismu postavljate nekoliko pitanja u svezi poreznog priznavanja rashoda s naslova vrijednosnih usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine, na koja nastavno odgovaramo:
1. Društvo je uskladilo vrijednost dugotrajne materijalne imovine (zgrade koja nije u uporabi) u 1999., i u prijavi poreza na dobit za 1999. iskazalo svotu usklađenja kao porezno nepriznati rashod iskazujući za trošak amortizacije iznad porezno dopuštene svote. Postavljate pitanje, postupa li društvo pravilno ako u narednim godinama u prijavama poreza na dobit na rednom broju III -16 iskazuje pripadajuću svotu amortizacije, po stopama iz Pravilnika o amortizaciji, tj. kao trošak amortizacije koji ranije nije bi priznat po članku 8. Zakona o porezu na dobit.
Prema članku 5. stavku 9. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 127/2000), rashodi amortizacije dugotrajne imovine utvrđuju se prema Pravilniku o amortizaciji. U članku 5. stavku 9. Pravilnika o amortizaciji ("Narodne novine" br. 54/01), navedeno je da, ako porezni obveznik u jednom ili više poreznih razdoblja utvrdi ukupnu amortizaciju u iznosu nižem od onoga koji bi se dobio primjenom tog Pravilnika, za tu razliku može povećati amortizaciju tekućeg ili idućih razdoblja.
U skladu s navedenim, ako je porezni obveznik u prijavama poreza na dobit, koje su slijedile nakon 1999., obračunavao amortizaciju nižu od porezno dopustive, tada može za svotu do porezno dopustive, iskazati trošak amortizacije koji nije iskazao u ranijim razdobljima. Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat u ranijim razdobljima, iskazuje se na rednom broju III 16. PD obrasca prijave poreza na dobit.

2. Društvo je u 2002. provelo usklađenje vrijednosti dugotrajne materijalne imovine (zgrada i oprema koja je izvan uporabe i očekuje se prodaja), te postavljate pitanje je li svota, za koju je smanjena fer vrijednost zgrade, porezno nepriznati rashod i kako postupiti u budućnosti ako se imovina proda ili ako se ne proda.
Prema odredbi članka 5. stavka 2. točke 7. Zakona i članka 5. stavka 12. Pravilnika o porezu na dobit («Narodne novine» br. 54/01), troškove razdoblja čine i vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine. Međutim, rashodima poreznog razdoblja ne smatraju se gubici od vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine koja podliježe amortizaciji, financijske imovine, zaliha vlastitih proizvoda (nedovršenih proizvoda, poluproizvoda, dijelova proizvoda i gotovih proizvoda), trgovačke robe, materijala, rezervnih dijelova, ambalaže i sitnog inventara, osim ako je navedena imovina prodana, na drugi način otuđena ili uništena.
U članku (5. stavku 6. Pravilnika o amortizaciji propisno je da se neamortizirani iznos dugotrajne imovine priznaje u porezni rashod u poreznom razdoblju u kojemu je prodana, uništena, rashodovna ili na drugi način otuđena.
U skladu s rečenim, ako se imovina proda, neamortizirana vrijednost, uključujući i vrijednost koja nije bila porezno priznata u ranijim razdobljima, bit će porezno priznata u razdoblju u kojemu se proda. To znači da će neamortizirana vrijednost biti iskazana na rednom broju l 2.20. PD obrasca kao neamortizirani iznos prodane dugotrajne imovine, a svota od usklađenja vrijednosti imovne na niže, koja u ranijim razdobljima nije bila porezno priznata, na rednom broju III 16. PD obrasca, umanjenje porezne osnovice za rashode amortizacije dugotrajne imovine koji u ranijim razdobljima nisu bili porezno priznati,.
Ako je vrijednost imovne temeljem usklađenja svedena na nulu, a imovina se proda, porezni obveznik ima pravo za vrijednost usklađenja, koji nije bio porezno priznati trošak u ranijim poreznim razdobljima, iskazati taj trošak pri prodaji, na već opisani način.
Ako se imovina ne proda, porezni obveznik ima pravo u narednim poreznim razdobljima iskazivati kao porezno priznati rashod svotu do visine propisane amortizacije, sve do konačnog rješenja sudbine imovine, što osim prodaje može biti uništenje, darovanje u porezno dopustive svrhe ili neka druga mogućnost.
3. U 1999. i 2000. društvo je vrijednosno uskladilo zalihe materijala na niže, kao nekurentne, i u obrascu PD iskazalo vrijednost usklađenja kao porezno nepriznati rashod. U 2002. dio materijala je prodan po nižoj vrijednosti od knjigovodstvene vrijednosti nakon usklađenja, a dio je uporabljen u proizvodnji i ugrađen u gotov proizvod po vrijednosti nula.
Postavljate pitanje može li društvo u prijavi poreza na dobit za 2002. i na kojem rednom broju PD obrasca iskazati vrijednost zaliha čija je vrijednost u ranijim godinama svedena na nulu, i u prijavama poreza na dobit iskazana kao porezno nepriznati rashod.
Nije jasno zašto su vrijednosna usklađenja zaliha materijala u ranijim razdobljima iskazna kao porezno nepriznati rashod, kada su po propisima o oporezivanju dobiti za 1999. i 2000. usklađenja vrijednosti imovine na niže bila porezno priznati rashod, ako su proveden u skladu s računovodstvenim propisima. Ali ako su iskazna kao porezno nepriznati rashod, tada ih je moguće iskazati kao porezno priznati rashod koji nije bio priznat u ranijim poreznim razdobljima.

Prema odredbi članka 5. stavka 2. točke 7. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 127/2000), rashode poreznog razdoblja čine i vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine,
U članku 5. stavku 11. Pravilnika o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 54/01), navedeno je da se rashodima poreznog razdoblja ne smatraju gubici od vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine koja podliježe amortizaciji, financijske imovine, zaliha vlastitih proizvoda (nedovršenih proizvoda, poluproizvoda, dijelova proizvoda i gotovih proizvoda), trgovačke robe, materijala, rezervnih dijelova, ambalaže i sitnog inventara. Ovi gubici priznaju se u poreznom razdoblju u kojemu je navedena imovina prodana, na drugi način otuđena ili uništena.
Prema navedenim propisima, porezno nepriznati troškovi usklađenja vrijednosti zaliha materijala u ranijim poreznim razdobljima, priznaju se u poreznom razdoblju u kojemu su te zalihe prodane ili ugrađene u gotov proizvod. Svota gubitka od umanjenja vrijednosti materijala, ne iskazuje se u poslovnim knjigama razdoblja u kojemu je materijal prodan ili utrošen, dakle u računu dobiti i gubitka za 2002. godinu, nego se iskazuje u prijavi poreza na dobit PD obrascu, na rednom broju 2.13. Ostala vrijednosna usklađenja (u skladu s Uputom za popunjavanje i podnošenje prijave poreza na dobit za 2001. godinu, Klasa: 410-01/02-01/58; Ur.br: 513-07/02-1 od 28. veljače 2002).
Podatak o svoti vrijednosnog usklađenja zaliha materijala koji nije bio porezno priznat u ranijim razdobljima, iskazuje u pregledu razlika između podataka u računu dobiti i gubitka i podataka u poreznoj prijavi, koji se prilaže uz prijavu poreza na dobit.
Povratak na prethodnu stranicu