Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/03-01/140
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 27.03.2003
Usklađenje vrijednosti imovine po propisima o oporezivanju dobiti
Obratila nam se Banka A, s pitanjem u svezi poreznog priznavanja gubitaka od umanjenja vrijednosti imovine i umanjenja cijena, po propisima o oporezivanju dobiti.
Banka je u poslovnim knjigama evidentirala početno stanje vrijednosti imovine, poslovnog objekta, po procjeni stalnog sudskog vještaka. Dio poslovnog objekta prodan je po znatno nižoj cijeni od procijenjene početne tržišne vrijednosti. Radi usklađenja knjigovodstvene i tržišne vrijednosti objekta, banka je procijenila da knjigovodstvena vrijednost objekta može biti umanjena, te je procijenila nadoknadivu svotu kao trošak. Postavljeno je pitanje jesu li nadoknadive svote kao trošak (odnosno gubitak nastao kao razlika između knjigovodstvene i tržišne vrijednosti), porezno priznati rashod, na koje nastavno odgovaramo.
Prema odredbi članka 5. stavka 2. točke 7. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 127/2000), rashode poreznog razdoblja čine i vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine.
U članku 5. stavku 11. Pravilnika o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 54/01), navedeno je da se rashodima poreznog razdoblja ne smatraju gubici od vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine koja podliježe amortizaciji, financijske imovine, zaliha vlastitih proizvoda (nedovršenih proizvoda, poluproizvoda, dijelova proizvoda i gotovih proizvoda), trgovačke robe, materijala, rezervnih dijelova, ambalaže i sitnog inventara. Ovi gubici priznaju se u poreznom razdoblju u kojemu je navedena imovina prodana, na drugi način otuđena ili uništena.
U skladu s navedenim propisima, u poreznom razdoblju priznaju se gubici od usklađenja imovine u dijelu u kojemu je imovina prodana, na drugi način otuđena ili uništena. Za imovinu, čija se umanjena vrijednost, po usklađenju između knjigovodstvene i tržišne vrijednosti, iskazuje u bilanci, gubitak od umanjenja porezno se ne priznaje. U ovom slučaju, porezno se priznaje vrijednost umanjenja za prodani dio poslovnog objekta, a za neprodani dio objekta, ne priznaje se svota za koju je umanjena njegova knjigovodstvena vrijednost.
Svota gubitka od umanjenja vrijednosti dijela poslovnog objekta koji se i dalje iskazuje u poslovnim knjigama, a koja je iskazana u računu dobit i gubitka, ne iskazuje u prijavi poreza na dobit PD obrascu, nego se iskazuje u pregledu razlika između podataka u računu dobiti i gubitka i podataka u poreznoj prijavi, koji se prilaže uz prijavu poreza na dobit.

Povratak na prethodnu stranicu