Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/02-01/97
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 22.04.2002
Porez na dobit i porez na promet nekretnina - rashodi-odgovor
Na temelju pitanja koja ste nam postavili, nastavno odgovaramo.
1. Prvo je pitanje, priznaje li se kao porezni rashod otpis potraživanja od neurednih dužnika, za koje su bila rezerviranja za potencijalne gubitke. Napominjete da je najveći dio takvih klijenata utužen, pa reprogramiran, te da ste poduzeli sve potrebne radnje oko naplate otpisanih potraživanja.
U članku 5. stavku 2. točki 7. Zakona o porezu na dobit navedeno je da rashode poreznog razdoblja čine vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine.
U članku 5. stavku 9. Pravilnika, propisano je da se rashodima poreznog razdoblja s osnove vrijednosnih usklađenja kratkotrajne imovine priznaju rashodi po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge, ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 120 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave. Iznosi vrijednosnih usklađenja potraživanja od kupaca iskazani u prethodnim poreznim razdobljima kao porezno priznati rashod uključuju se u prihode (ukidanje vrijednosnog usklađenja), ako do trenutka nastupa zastare prava na naplatu nisu utužena.
Iz navedene odredbe razvidno je da se do isteka roka zastare traži da potraživanje bude utuženo, kao dokaz da su poduzete mjere da se potraživanje naplati. Osim putem tužbe, moguće je definitivno otpisati potraživanja zbog kojih se vodi ovršni postupak, potraživanja prijavljenih u stečajni postupak i za koje je postignuta nagodba s poreznim obveznikom u predstečajnom ili stečajnom postupku, a što je navedeno u stavku 10. istog članka 5. Pravilnika.

Navedeno znači da se otpisana potraživanja od neurednih dužnika priznaju kao porezni rashod ako su poduzete sve mjere da se naplate.
2. Drugo pitanje odnosi se na oporezivanje porezom na promet nekretnina koje postaju vlasništvom banke aktiviranjem instrumenata osiguranja potraživanja, te ste mišljenja da bi banka trebala biti oslobođena poreza na promet nekretnina jer do nekretnina ne dolazi kupnjom, a porez na promet je, uz nemogućnost naplate glavnice, dodatni trošak.
Prema odredbi članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na promet nekretnina («Narodne novine» br. 69/97, 26/2000), predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina je svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj. U stavku 2. istog članaka propisano je da se stjecanjem nekretnine smatra kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
Oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina propisana su u članku 12. istog Zakona, međutim, u tim odredbama nije naveden slučaj za koji postavljate pitanje.
U skladu s navedenim, porez na promet nekretnina plaća se i u slučaju stjecanja nekretnine aktiviranjem instrumenata osiguranja potraživanja od dužnika.
Povratak na prethodnu stranicu