Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/01-01/993
Urudžbeni broj:513-07/02-3
Zagreb, 22.04.2002
Primjena Zakona o porezu na dobit u dijelu koji se odnosi na rezerviranja za pokriće potencijalnih gubitaka
Na postavljeno pitanje može li štedno kreditna zadruga rezervirati iznose koji su porezno priznati rashod, za pokriće potencijalnih gubitaka po nedospjelim rizičnim plasmanima, na način na koji to rade banke, nastavno odgovaramo.
U članku 5. stavku 2. točki 6. Zakona o porezu na dobit («Narodne novine» br. 127/2000), propisano je da rashode poreznog razdoblja čine rezerviranja za rizike i troškove (rezerviranja za mirovine i otpremnine, rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava, rezerviranja za troškove u garantnim rokovima i rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima). U stavku 14. istog članka propisano je da se u rashode poreznog razdoblja uključuju i dugoročna rezerviranja kod banaka i osiguravajućih društava koje su ovi porezni obveznici dužni provesti suglasno posebnim propisima.
Štedno kreditne zadruge su financijske institucije zadrugara koje se osnivaju i posluju na temelju Zakona o štedno kreditnim zadrugama («Narodne novine» br. 47/98, 67/01). Upisom u sudski registar štedno-kreditna zadruga stječe svojstvo pravne osobe na temelju članka 2. Zakona, a obvezna je sastavljati financijska izvješća prema propisima o računovodstvu za male poduzetnike, prema odredbi članka 21. Zakona. U članku 19. istog Zakona propisano je da je štedno-kreditna zadruga obvezna osnovati sredstva pričuve radi pokrića rizika iz poslovanja a visinu i način osnivanja sredstava pričuve propisuje ministar financija.
Ministar financija propisao je visinu i način osnivanja sredstava pričuve u Odluci o sredstvima pričuve štedno-kreditnih zadruga («Narodne novine» br. 52/99). Međutim, u Zakonu o porezu na dobit štedno-kreditne zadruge nisu navedene kao porezni obveznici koji mogu iskazati rashode s naslova rezerviranja suglasno posebnim propisima, kako je to navedeno za banke i osiguravajuća društva.

Iz navedenoga razvidno je da štedno-kreditne zadruge, kao obveznici poreza na dobit, mogu u poreznom razdoblju iskazati porezno priznate rashode s naslova rezerviranja u iznosima koji su propisani za ostala trgovačka društva, obveznike poreza na dobit, za rizike i troškove (rezerviranja za mirovine i otpremnine, rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava, rezerviranja za troškove u garantnim rokovima i rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima), na način i uz uvjete propisane u članku 5. stavcima 5., 6., 7. i 8. Pravilnika o porezu na dobit («Narodne novine» br. 54/2001), a što znači da se sredstva pričuve formiraju iz oporezive dobiti.
Povratak na prethodnu stranicu