Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/01-02/258
Urudžbeni broj:513-07/02-02
Zagreb, 19.03.2002
Kamate po državnim obveznicama koje se isplaćuju imateljima inozemnim pravnim osobama
Na upit u svezi primjene članka 22. Zakona o poreza na dobit odnosno plaćanja poreza po odbitku na kamate koje se isplaćuju inozemnim pravnim osobama imateljima obveznica Republike Hrvatske, u nastavku dajemo slijedeće mišljenje:
Porez po odbitku imaju gotovo svi porezni sustavi i to pri oporezivanju dividendi, kamata, prava korištenja i sličnih plaćanja. Države u domaće propise ugrađuju oporezivanje na izvoru što znači da mogu oporezivati dohodak koji je nastao u toj državi na način da se domaćem isplatitelju ustegne porez prilikom plaćanja naknade inozemnoj osobi - nerezidentu. Istovremeno država čiji je rezident primatelj naknade ima obvezu da tako plaćeni porez prizna kao predujam poreza i uračunava ga svom rezidentu prilikom utvrđivanja ukupne porezne obveze. Neke države čak i oslobađaju od plaćanja poreza, dohodak, na koji je plaćen porez u državi izvora, ovisno koju metodu za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja država primjenjuje. Na taj način ne dolazi do dvostrukog oporezivanja iste vrste dohotka.
U hrvatskom Zakonu o porezu na dobit («Narodne novine», broj 127/00) u članku 22. propisana je obveza plaćanja poreza po odbitku kao i način ubiranja poreza prilikom isplate određene vrste naknade inozemnom primatelju - nerezidentu. Porez obustavlja i uplaćuje domaći isplatitelj po stopi od 15%. Temeljem članka 22. stavka 1. Zakona o porezu na dobit i članka 16. stavka 4. Pravilnika o porezu na dobit («Narodne novine», broj 54/01) tuzemni isplatitelji koji plaćaju kamate inozemnim osobama, koje nisu fizičke osobe, dužni su obračunati, obustaviti i uplatiti porez po odbitku od 15%. Iznimno, temeljem stavka 2. članka 22. Zakona i stavka 5. članka 16. Pravilnika, porez po odbitku ne plaća se na kamate koje se plaćaju kod prodaje opreme na kredit koja poreznom obvezniku služi za obavljanje djelatnosti, na kamate koje se plaćaju kod prodaje robe na kredit i na kamate koje se plaćaju po kreditima bilo koje vrste koje daje inozemna banka, na kamate za nabavu opreme putem financijskog najma kao i na zatezne kamate u svezi s navedenim.

U međudržavnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ugovorene su niže stope poreza po odbitku od 15%. Republika Hrvatska trenutno ima u primjeni trideset ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, u kojima se pod pojmom kamata označava "..prihod od potraživanja svake vrste, bez obzira jesu li ta potraživanja osigurana zalogom ili ne, i bez obzira nose li ili ne pravo sudjelovanja u dobiti dužnika, a posebno prihod od vladinih vrijednosnica ili prihod od obveznica ili zadužnica, uključujući premije i nagrade u svezi s tim vrijednosnicama, obveznicama i zadužnicama."
Temeljem navedenoga, kamate na državne obveznice podliježu plaćanju poreza po odbitku, te Ministarstvo financija ne može izdati mišljenje da kamate od obveznica ne podliježu plaćanju porezom po odbitku jer je međudržavnim ugovorom propisano (ugovoreno) drugačije. Međutim, u svim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su u primjeni stopa oporezivanja kamata iznosi najviše 10%, u nekima čak i 0%.
Ako je sa državom u kojoj inozemni primatelj kamate ima sjedište u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, primjenjivati će se odredbe ugovora a tuzemni će isplatitelj obračunati i uplatiti porez po odbitku po stopi iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Dvostruko oporezivanje će se izbjeći na način da država ugovornica u kojoj primatelj kamate ima sjedište uračuna plaćeni porez ili ga izuzme, ovisno kako je ugovorom utvrđeno.
U slučaju da sa državom u kojoj primatelj kamate ima sjedište nije u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, primjenjivat će se odredbe hrvatskog Zakona o porezu na dobit prema kojima kamata od državnih obveznica nije oslobođena plaćanja poreza po odbitku.
Povratak na prethodnu stranicu