Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/02-01/6
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 09.01.2002
Amortizacija goodwilla prema Pravilniku o amortizaciji
Porezni obveznik "A" obratio nam se sa upitom glede amortizacije goodwilla koji se pojavljuje prilikom stjecanja, kao razlika troška stjecanja i neto vrijednosti imovine. Porezni obveznik postavlja pitanje da li se procijenjeni korisni vijek trajanja različit od amortizacijskog vijeka iz tablice o godišnjim stopama amortizacije prema Pravilniku o amortizaciji može koristiti i za porezne svrhe.
U nastavku dajemo slijedeći odgovor:
U članku 5. stavku 2. točki 3. Zakona O porezu na dobit ("Narodne novine", br. 127/00);
propisano je da rashode poreznog razdoblja čine i troškovi amortizacije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine. Rashodi amortizacije utvrđuju se prema Pravilniku o amortizaciji ("Narodne novine", br. 54/01) koji propisuje obračun amortizacije materijalne i nematerijalne imovine koja se poreznom obvezniku priznaje kao porezni rashod. Prema članku 3. Pravilnika o amortizaciji, amortizacija se obavlja linearnom metodom primjenom godišnjih amortizacijskih stopa iz Pravilnika.
Budući se u predmetnom slučaju radi o otpisu nematerijalne imovine (goodwill) čiji amortizacijski vijek prema Pravilniku o amortizaciji iznosi 5 godina, a godišnja amortizacijska stopa 20%, kao porezni rashod priznat će se tako obračunata amortizacija za goodwill koji se pojavljuje prilikom stjecanja.
Temeljem članka 3. stavka 2. Pravilnika o amortizaciji porezni obveznik može godišnje amortizacijske stope povećati do 100%, te mu se tako obračunata amortizacija priznaje kao porezni rashod. Navedeno se odnosi na materijalnu i nematerijalnu imovinu.
Porezni obveznik koji za svoje potrebe otpisuje dugotrajnu imovinu po metodama i stopama različitim od stopa propisanih Pravilnikom, a ukupno utvrđeni iznos amortizacije za porezno razdoblje je manji od iznosa koji bi se dobio primjenom stopa iz Pravilnika, tako utvrđeni iznos, temeljem članka 5. stavka 10. Pravilnika, predstavlja rashod amortizacije i u svrhe oporezivanja.
Molimo da sa mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu