Porez na dobit - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/03-01/870
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 14.05.2003
Primjena poreznih propisa
Prema navodima u vašem pismu, vaše Hrvatsko društvo "A" (u daljnjem tekstu: Društvo), utemeljeno je kao udruga, na način propisan u Zakonu o udrugama.
U skladu sa statutom Društva obavljate djelatnost izdavanja časopisa "B" i obuku kandidata za sudske vještake osiguravanjem mentora, te tražite očitovanje glede primjene poreznih propisa na prihode koje stječete od tih djelatnosti, na koje nastavno odgovaramo.
1. Postavljate pitanje može li se Društvo baviti profitabilnom djelatnošću i ako može na koji način vodi poslovne knjige.
Prema odredbi članka 2. stavka 1. Zakon o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 127/2000), porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna osoba koja obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti. U stavcima 7. i 8. istog članka propisano je tko nije obveznik poreza na dobit a, između ostalih, i udruge građana, nisu obveznici poreza na dobit. Iznimno ako udruge obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, Porezna uprava može na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe, rješenjem utvrditi da su udruge ili druge navedene osobe, obveznici poreza na dobit za tu djelatnost.
Prema navedenom, Društvo "A" nije obveznik poreza na dobit po svom statusu a obavljanjem gospodarstvenih djelatnosti može postati porezni obveznik, ako mu Porezna uprava izda rješenje u kojemu ga određuje obveznikom poreza na dobit.
Društvo je osnovano kao neprofitna udruga što znači da vodi knjige na način propisan u Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija. Međutim, ako bi Porezna uprava riješila da je Društvo obveznik poreza na dobit, tada bi za taj dio djelatnosti trebalo voditi knjige po Zakonu o računovodstvu, a to znači primjenu odredbi članka 24. Zakona o porezu na dobit, u kojima je propisano da su za utvrđivanje porezne osnovice mjerodavne poslovne knjige koje se vode u skladu s propisima o računovodstvu te financijska izvješća koja se sastavljaju na temelju tih propisa (bilanca, račun dobitka i gubitka), ako porezni propisi ne određuju drugačije. Porezni obveznici utvrđuju i u računovodstvu iskazuju stanja i promjene imovine, obveza i kapitala te nastale svote prihoda, rashoda i rezultat poslovanja uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja, što znači da se poslovni događaji iskazuju u računovodstvu kada su nastali i iskazuju u financijskim izvješćima razdoblja na koje se odnose.
2. Pitate je li Društvo obveznik poreza na reklame ako objavljuje reklame u svom časopisu bez naknade i trebali li zaračunavati reklame ako ih naplaćuje, te postaje li time obveznik poreza na dobit i PDV-a?
Porez na reklame nije propisan te ako Društvo u svom časopisu objavljuje reklame bez naknade nema porezne obveze.
Po propisima o porezu na dodanu vrijednost udruge nisu oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Zato, ako Društvo u časopisu objavljuje reklame s naknadom, obvezno je izdati račun za uslugu reklame. Reklamiranje spada u poduzetničku djelatnost što znači da društvo može biti obveznik PDV-a u godini koja slijedi nakon godine u kojoj je stekao prihod od poduzetničke djelatnosti veći od 85.000,00 kuna, u smislu odredbe članka 22. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" br. 47/95 do 73/2000).
3. Društvo provodi obuku kandidata za sudske vještake osiguravanjem mentora, prema odredbi članka 4. stavka 4. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima («Narodne novine» br. 21/98). Postavljate pitanje je li mentorstvo gospodarska djelatnost po Zakonu o porezu na dobit i treba li društvo prihode od te aktivnosti iskazivati u odvojenom fondu prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija.
Poslovi koje obavlja Društvo i njegovi članovi kao mentori kandidatima za sudske vještake spadaju u poduzetničke odnosno gospodarske djelatnosti, jer se obavljaju samostalno i uz naknadu, ali društvo nije obveznik poreza na dobit dok o tome Porezna uprava ne donese rješenje. Međutim, Društvo niti njegovi članovi nisu oslobođeni plaćanja poreza na dodanu vrijednost, što znači da Društvo postaje obveznik PDV-a, ako je u prethodnoj godini ostvarilo prihode od poduzetničke djelatnosti veće od 85.000,00 kuna, u smislu navedene odredbe članka 22. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Pri tome treba imati u vidu i druge gospodarske aktivnosti društva, jer se granična svota od 85.000,00 kuna utvrđuje za ukupnu gospodarsku djelatnosti.
Prema odredbama članka 23. Zakona o porezu na dodanu vrijednosti, porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost obvezan je voditi knjige ulaznih i izlaznih računa u kojima treba osigurati podatke o poreznoj osnovici i poreznoj obvezi.
Povratak na prethodnu stranicu