Porez na dobit - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/01-01/1102
Urudžbeni broj:513-07/02-4
Zagreb, 03.04.2002
Primjena Zakona o porezu na dobit na djelatnost privatne gimnazije -odgovor
Prema navodima u vašem zahtjevu za očitovanjem o poreznom statusu, radi se o privatnoj gimnaziji s pravom javnosti, koja je upisana u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, kao ustanova koju je osnovala fizička osoba u skladu sa Zakonom o srednjem školstvu i Zakonom o ustanovama, a djelatnost obavlja radi stjecanja dobiti. Na temelju navedenoga, gimnazija je bila obveznik poreza na dobit. Međutim, tijekom 2001. godine izmijenjen je Zakon o srednjem školstvu («Narodne novine» br. 59/01), i u članku 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu, propisano je da ostvarenu dobit srednja škola mora upotrijebiti za obavljanje i razvoj djelatnosti u skladu sa Zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove. Postavljate pitanje jeste li obveznik poreza na dobit, budući da s ostvarenom dobiti vlasnik ne može raspolagati nego je mora upotrijebiti za razvoj djelatnost gimnazije.
Odredbom članka 2. stavka 7. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 127/2000), državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge građana, zaklade i fundacije nisu obveznici poreza na dobit. U stavku 8. istog članka propisano je da iznimno, ako navedeno osobe obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, Porezna uprava će na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe, rješenjem utvrditi da su navedene osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost.

2
Ostale ustanove koje nisu državne, niti ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, niti jedinica lokalne samouprave jesu porezni obveznici poreza na dobit, na temelju odredbe članka 2. stavka 1. Zakona o porezu na dobit, u kojoj je propisno, da je porezni obveznik trgovačko društvo i druga pravna osoba koja obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti. Prema odredbi članka 2. Pravilnika o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 54/01), porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna osoba koja obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti. Za prosudbu je li druga pravna osoba porezni obveznik bitno je, obavlja li djelatnost radi stjecanja dobiti, bez obzira na vrstu djelatnosti i njen pravni status i druge uvjete propisane posebnim propisima.
Pod obavljanjem djelatnosti radi stjecanja dobiti razumijeva se svaka djelatnost kojoj je cilj stjecanje dobiti i drugih gospodarstveno procjenjivih koristi.
Iz navedenoga zaključuje se da ste obveznik poreza na dobit, neovisno o tome što vlasnik ne može raspolagati s ostvarenom dobiti.
Povratak na prethodnu stranicu