Porez na dobit - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/03-01/1146
Urudžbeni broj:513-07/03-3
Zagreb, 17.03.2004
Tumačenje članka 2. stavak 6. i članak 17a. Zakona o porezu na dobit
Porezni obveznik "A" d.o.o., postavlja pitanje primjene članka 2. stavak 6. Zakona o porezu na dobit prema kojemu pravne osobe koje su registrirane i obavljaju isključivo istraživačko razvojnu djelatnost nisu obveznici poreza na dobit. Obveznik "A" d.o.o. navodi da se bavi razvojem softvera i to za automobilsku industriju, te razvijanjem metoda koje pomažu pri izradi novih motora ili poboljšanju starih koji više ne odgovaraju zahtjevima tržišta. U nastavku odgovaramo:
1. Člankom 2. stavak 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 127/00 i 163/03. u daljnjem tekstu Zakona) propisano je da pravne osobe koje su registrirane i obavljaju isključivo istraživačko razvojnu djelatnost nisu obveznici poreza na dobit, a u Pravilniku o porezu na dobit (Narodne novine broj, 54/01. i 198/03.- u daljnjem tekstu Pravilnik) propisano je da se ne smatra poreznim obveznikom pravna osoba koja obavlja isključivo djelatnost istraživanja i razvoja. Ako uz djelatnost istraživanja i razvoja obavlja i neku drugu djelatnost, smatra se poreznim obveznikom za cjelokupnu djelatnost.
Temeljem navedenoga, porezni obveznici nisu samo one pravne osobe koje su u trgovačkom sudu registrirane isključivo za obavljanje istraživačko razvojne djelatnosti. To dokazuju izvatkom iz sudskog registra.
O svakoj možebitnoj promjeni ili dopuni predmeta poslovanja u sudskom registru porezni obveznik je dužan izvijestiti Poreznu upravu. Ako je u sudskom registru provedena registradja za još neku drugu djelatnost, smatra se da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 2. stavak 6. Zakona, te se pravna osoba smatra poreznim obveznikom poreza na dobit.
Sukladno navedenomu, a i prema izvatku iz sudskog registra poreznog obveznika "A" d.o.o., vidi se da predmet poslovanja nije samo djelatnost istraživanja i razvoja, te nisu ispunjeni uvjeti iz članka 2. stavak 6. Zakona i članka 2. stavak 2. Pravilnika. Pravna osoba "A" d.o.o. obveznik je poreza na dobit.
2. Porezni obveznik koji ne ispunjava uvjete iz članka 2. stavak 6. Zakona, a obavlja i djelatnost istraživanja i razvoja, može koristiti porezne poticaje iz članka 17.a Zakona: dodatno umanjenje porezne osnovice po osnovi troškova istraživanja i razvoja i to za 100% nastalih i iskazanih troškova istraživanja i razvoja u poreznom razdoblju. Pri tome se istraživanjem u smislu članka 17.a stavak 3. Zakona smatra izvorno i planirano ispitivanje poduzeto za stjecanje novih znanstvenih i tehničkih spoznaja i razumijevanja a uključuje temeljno istraživanje i primijenjeno istraživanje. Temeljnim istraživanjem smatra se teorijski ili pokusni rad poduzet radi stjecanja novih znanja bez konkretne praktične primjene, a primijenjenim istraživanjem teorijski ili pokusni rad poduzet radi stjecanja novih znanja i usmjeren na ostvarivanje praktičnog cilja. Razvojem se smatra sustavni rad koji se temelji na rezultatima znanstvenog istraživanja i praktičnog iskustva, usmjeren stvaranju novih materijala, proizvoda i sustava, te uvođenju novih procesa, sustava i usluga ili znatnom poboljšanju postojećih.
Trgovačko društvo "A" d.o.o. u svome upitu navodi da se bavi razvojem softvera za automobilsku industriju i poboljšanjem postojećih koji više ne zadovoljavaju zahtjevima tržišta. To su nova saznanja koja se još nigdje ne koriste. S obzirom da u Hrvatskoj nije razvijena automobilska industrija, porezni obveznik svoje znanje prodaje u inozemstvo.
Razvidno je da takav razvoj softvera predstavlja istraživanje i razvoj jer se ne radi o rutinskoj proizvodnji softvera ili samo ugradnji softvera za novu uporabu odnosno za novu svrhu, već da takva primjena softvera znatno odstupa od dosadašnjih rješenja što je od osobita značaja za rješavanje problema u automobilskoj industriji, te porezni obveznik može koristiti porezne poticaje na način iz članka 17.a stavak 1. Zakona. Troškovi za koje se može dodatno umanjiti porezna osnovica propisani su u članku 17.a stavak 5. Zakona i članku 13.a stavak 2. Pravilnika, a tiču se samo troškova koji se odnose na određeni istraživačko razvojni projekt što se dokazuje vjerodostojnom dokumentacijom o troškovima projekta prema članku 13.a stavak 1. Pravilnika.
Povratak na prethodnu stranicu