Porez na dohodak - Zajednički dohodak
Broj klase:410-01/03-01/1259
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 22.01.2004
Utvrdivanje dohotka grupne privatne prakse u djelatnosti zdravstva
U svezi upita dr. "A" o statusu njegove privatne
specijalisticke ordinacije za maksilofacijalnu kirurgiju registrirane od 31. listopada 2003.
godine kao grupna privatna praksa u djelamosti zdravstva s privatnom specijalistickom
ordinacijom za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lijecenje dr. Jeannette Gjuric, u nastavku
odgovaramo:
Ministarstvo zdravstva izdalo je Rješenje o odobrpnju za rad u grupnoj privatnoj
praksi 31. listopada 2003. godine pod nazivom «Privatna specijalisticka ordinacija za
anesteziju, reanimaciju i intenzivno lijecenje Jeannette Gjuric, dr. med. spec. anestezije,
reanimacije i intenzivnog lijecenja i privatna specijalisticka ordinacija za maksilofacijalnu
kirurgiju Vladimir Boric, dr. med., spec. za maksilofacijalnu kirurgiju, Zagreb, Petrova 15b»
kojim je promijenilo prvotno Rješenje Vladimira Boric od 1. lipnja 1999. godine prema kojem
se privatna praksa obavljala pod nazivom «Specijalisticka ordinacija za maksilofacijalnu
kirurgiju Vladimir Boric, dr. med., spec. za maksilofacijalnu kirurgiju, Zagreb, Petrova 15b».
Iz navedenog proizlazi da dr. Vladimir Boric i dr. Jeannette Gjuric, prema Zakonu o
porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00, 150/02 i 163/03), od 31. listopada 2003.
godine ostvaruju dohodak zajednickim obavljanjem samostalne djelatnosti.
Odredbama clanka 27. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da ako više
fizickih osoba ostvaruje dohodak zajednickim obavljanjem samostalne djelatnosti
(supoduzetništvo), svaka fizicka osoba (supoduzetnik) placa porez na dio dohotka koji joj
pripada od zajednicke samostalne djelatnosti.
Clankom 27. stavkom 2. propisano je da dohodak ostvaren obavljanjem zajednicke
samostalne djelatnosti iz clanka 15. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona, utvrduje se kao
jedinstveni dohodak u skladu s odredbama clanaka od 18. do 22. ovoga Zakona. Zajednicki
ostvaren dohodak dijeli se na pojedine supoduzetnike prema ugovoru. Ako ugovor nije
sklopljen dohodak se dijeli na jednake dijelove.
Dijelu dohotka ili gubitka svakog supoduzetnika utvrdenog prema stavku 2. ovoga
clanka, dodaju se primici koje pojedini supoduzetnik ostvari za svoj rad ili druge naknade, a
koji su kao poslovni izdaci smanjili dohodak od zajednicke djelatnosti. Od dijela dohotka ili
gubitka svakog supoduzetnika utvrdenog prema stavku 2. ovoga clanka odbijaju se izdaci koji
su nastali pojedinom supoduzetniku, a kao poslovni izdaci nisu smanjili dohodak od
zajednicke djelatnosti.
Supoduzetnici koji ostvaruju zajednicki dohodak iz stavka 1. ovoga clanka obvezni su
imenovati nosite1ja zajednicke djelatnosti, koji je prvenstveno odgovoran za vodenje
poslovnih knjiga, placanje poreznih i drugih obveza, podnošenje prijava i izvješca i
izvršavanje drugih propisanih obveza koje proizlaze iz zajednicke djelatnosti i zajednicke
imovine i imovinskih prava. Inozemni porezni obveznik ne moze biti imenovan nositeljem
zajednicke djelatnosti. Ako supoduzetnici ne imenuju nositelja zajednicke djelatnosti,
imenovat de ga Porezna uprava.
Nositelj zajednicke djelatnosti obvezan je po isteku poreznog razdoblja (kalendarske
godine) ispostavi Porezne uprave nadleznoj prema svome prebivalištu ili uobicajenom
boravištu podnijeti prijavu o utvrdenom dohotku od zajednicke djelatnosti. Prijava o
utvrdenom dohotku od zajednicke djelatnosti podnosi se do kraja mjeseca sijecnja tekuce za
proteklu godinu.
Clankom 48. stavkom 9. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj
140/03, 188/03 i 198/03) propisano je da izdaci koje je supoduzetnik osobno imao u poslovne
svrhe, koji se, prema odredbama o utvrdivanju dohotka, smatraju poslovnim izdacima, a nisu
odbijeni (iskazani kao izdaci zajednicke djelatnosti), smanjuju njegov dohodak od zajednicke
djelatnosti.
Shodno navedenom, dr. Vladimir Boric moze obavljati djelatnost privatne
specijalisticke ordinacije za maksilofacijalnu kirurgiju preko svog ziro racuna, odnosno
placati svoje obveze po kreditima s istog, ali od 31. listopada 2003. godine utvrduje zajednicki
dohodak za grupnu (zaednicku) privatnu praksu s privatnom specijalistickom ordinacijom za
anesteziju, reanimaciju i intenzivno lijecenje dr. Jeannette Gjuric prema poslovnim knjigama
propisanim Zakonom o porezu na dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu