Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/03-01/1282
Urudžbeni broj:513-07/03-1
Zagreb, 30.12.2003
Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanju poreza na dohodak po godišnjem obračunu za 2003. godinu
Predmet: Popunjavanje i podnošenje
prijave poreza na dohodak
za 2003. godinu


Na temelju odredbi članka 6. točke 7. i 15. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj 67/01 i 94/01), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredaba Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00, 150/02 i 163/03- u daljnjem tekstu:"Zakon") i odredaba Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 140/03, 188/03 i 198/03- u daljnjem tekstu:"Pravilnik") u svezi s popunjavanjem i podnošenjem godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak, službenicima Porezne uprave dajemo sljedeću

U P U T U

o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika
poreza na dohodak i obračunavanju poreza na dohodak
po godišnjem obračunu za 2003. godinu

U skladu s odredbama članka 68. stavak 1. Pravilnika, godišnji porez na dohodak i prirez za 2003. godinu utvrđuje se prema odredbama toga Pravilnika, a i prema izmijenjenom i dopunjenom Zakonu o porezu na dohodak što se na oporezivanje dohotka primjenjuje od 1. siječnja 2003. godine.

U skladu s odredbama članka 31. stavka 1. Zakona i odredbama članka 57. stavka 2. Pravilnika godišnju poreznu prijavu za 2003. godinu načelno podnose svi tuzemni i inozemni porezni obveznici- fizičke osobe koje su u tijeku 2003. godine ostvarile dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala i dohodak od osiguranja, osim ako za određene oblike dohotka takva obveza nije propisana.

Tuzemni porezni obveznik podnosi godišnju poreznu prijavu za sve oblike dohotka (od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine koji se utvrđuje na način propisan za obrtničke djelatnosti, imovinskih prava, kapitala i od osiguranja) koje je ostvario u tuzemstvu i inozemstvu (bez obzira ima li Republika Hrvatska inozemni dohodak pravo oporezivati ili ne), a inozemni porezni obveznik podnosi godišnju poreznu prijavu samo za propisane oblike dohotka (od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine koji se utvrđuje na način propisan za obrtničke djelatnosti, imovinskih prava te kapitala) koje je ostvario u Republici Hrvatskoj.

Inozemni porezni obveznik je ostvario dohodak u Republici Hrvatskoj, ako je dohodak od nesamostalnog rada tijekom 2003. godine isplaćen u tuzemstvu ili je isplaćen za rad u tuzemstvu, ako je tijekom 2003. godine obavljao samostalnu djelatnost u tuzemstvu ili u inozemstvu (isporuku dobara i usluga), a koja služi za obavljanje djelatnosti u tuzemstvu, ako je ostvario dohodak od imovinskih prava koja su se koristila u tuzemstvu uz naknadu, ako je ostvario dohodak od nekretnina te pripadajućih stvari i prava koja se nalaze u tuzemstvu i u drugim slučajevima propisanim odredbama članka 10. stavka 3. Zakona.

Osim godišnje porezne prijave, porezni obveznici koji su u tijeku 2003. godine ostvarili dohodak obavljanjem zajedničke samostalne obrtničke djelatnosti i/ili djelatnosti slobodnog zanimanja i/ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva po kojoj osnovi je postojala i obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost i/ili dohodak od zajedničke imovine i imovinskih prava (u skladu s člankom 27. Zakona) i/ili druge oblike zajedničkog dohotka koji se oporezuju na način propisan za samostalne obrtničke djelatnosti i to kao supoduzetnici i suvlasnici s drugim supoduzetnicima i suvlasnicima, obvezni su podnijeti i prijavu dohotka od zajedničke djelatnosti, a pripadajući udio u zajedničkom dohotku utvrđen po toj zajedničkoj prijavi svaki od supoduzetnika ili suvlasnika uključuje u svoju godišnju poreznu prijavu (članak 56. Pravilnika).


1. TKO NIJE OBVEZAN I ZA KOJE OBLIKE DOHOTKA NIJE OBVEZNO PODNIJETI POREZNU PRIJAVU ZA 2003. GODINU

Odredbama članka 31. stavka 3. Zakona i članka 58. Pravilnika propisano je koji porezni obveznici i za koje oblike dohotka nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu.

Godišnju poreznu prijavu- opći dio nisu dužni podnijeti sljedeći porezni obveznici i za sljedeće oblike dohotka ostvarene u 2003. godini:

1.1. posloprimci za dohodak od nesamostalnog rada- koji su ostvarili za rad u tuzemstvu ili za rad u inozemstvu (preko tuzemnog poslodavca), kod samo jednog tuzemnog poslodavca, odnosno više tuzemnih poslodavaca, ali ne istodobno, uz uvjet da u istoj godini nisu ostvarili druge oblike dohotka koji podliježu obvezi podnošenja godišnje porezne prijave ili uvjetno podliježu toj obvezi (dohodak od samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja i poljoprivrede i šumarstva, dohodak od imovine koji se utvrđuje na način propisan za dohodak od obrtničkih djelatnosti, dohodak od druge samostalne djelatnosti koji se utvrđuje na način propisan za obrtničke djelatnosti, dohodak od imovinskih prava, inozemni dohodak, mirovinu), te uz uvjet da su sami ili njihovi poslodavci u tijeku godine iz plaće obračunavali, obustavljali i uplaćivali porez na dohodak i prirez porezu na dohodak na Zakonom i Pravilnikom propisan način i u propisanim rokovima.

Ako je porezni obveznik ostvario dohodak od nesamostalnog rada plaću za koji, uz ispunjenje propisanih uvjeta, nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu, može poreznu prijavu podnijeti radi ostvarivanja prava koja u tijeku godine nije iskoristio.

1.2. umirovljenici koji su ostvarili mirovinu iz zakonom utvrđene ustanove mirovinskog osiguranja u tuzemstvu- HZMO, ako uz mirovinu nisu ostvarili i druge oblike dohotka za koje se porezna prijava obvezno ili uvjetno podnosi (dohodak od nesamostalnog rada ostvaren kod poslodavca, dohodak od imovinskih prava, inozemni dohodak, dohodak od druge samostalne djelatnosti koji se utvrđuje na način propisan za obrtničke djelatnosti, dohodak od trajnih samostalnih djelatnosti te dohodak od imovine i dohodak od druge samostalne djelatnosti koji se utvrđuju na način propisan za obrtničke djelatnosti) i ako istodobno nisu ostvarili mirovinu od osiguratelja na temelju jednokratno uplaćene premije osiguranja u skladu s člankom 6. stavkom 1. Zakona i/ili mirovinu od osiguratelja na temelju ranije uplaćenih doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Ako su umirovljenici uz tuzemnu mirovinu, ostvarili i druge naprijed navedene oblike dohotka, dužni su podnijeti godišnju poreznu prijavu i u prijavi iskazati ukupan dohodak odnosno mirovinu i te druge oblike ostvarenog dohotka.

1.3. članovi predstavničkih i izvršnih tijela javne vlasti za dohodak od samostalne djelatnosti koji su ostvarili za takvu djelatnost (u Hrvatskom Saboru, općinskim ili gradskim vijećima, skupštinama, poglavarstvima), a iz kojeg se predujam poreza na dohodak i prireza tijekom godine utvrđivao po postupku i na način propisan za dohodak od nesamostalnog rada- plaću u skladu s člankom 33. stavkom 1. do 4. Zakona, uz uvjet da uz ovaj dohodak nisu ostvarivali druge oblike dohotka koji podliježu obvezi podnošenja godišnje porezne prijave i to: dohodak imovinskih prava i/ili inozemni dohodak i/ili dohodak od nesamostalnog rada i/ili dohodak od samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja i poljoprivrede i šumarstva i/ili dohodak od imovine koji se utvrđuje na način propisan za obrtničke djelatnosti i/ili dohodak od druge samostalne djelatnosti koji se utvrđuje na način propisan za obrtničke djelatnosti i/ili dohodak od imovine koji se utvrđuje na način propisan za obrtničke djelatnosti i/ili mirovinu od HZMO i/ili mirovinu od osiguravatelja na temelju ranije uplaćenih doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i/ili mirovinu od osiguravatelja na temelju ranije uplaćenih premija osiguranja za dokup dijela mirovine, te uz uvjet da je porez i prirez tijekom godine obračunavan i uplaćivan na način propisan Zakonom i Pravilnikom,

1.4. posloprimci koji su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada prema članku 33. stavku 5. i 6. Zakona, a za rad koji je kod poslodavca trajao najdulje 10 dana (80 sati) mjesečno i za koji su ostvarili najviše do 1.500, 00 kuna primitka mjesečno (sa uključenim porezom i prirezom i obveznim doprinosima iz plaće). Ako su porezni obveznici ovaj dohodak tijekom godine ostvarivali u pojedinim mjesecima kod više poslodavaca istodobno, također nisu obvezni po toj osnovi podnijeti godišnju poreznu prijavu, a uz uvjet da su poslodavci obračunali i uplatili porez na dohodak od ukupnog dohotka (bez korištenja osobnog odbitka) primjenom porezne stope od 15%,

1.5. porezni obveznici koji su ostvarili dohodak od druge samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 4. točke 2. Zakona odnosno dohodak kao članovi skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članovi povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela, kao stečajni upravitelji i suci porotnici koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu, iz kojeg su isplatitelji tijekom godine obračunali i uplatili porez po odbitku primjenom porezne stope od 35% od osnovice ukupne naknade umanjene za uplaćeni doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje iz primitka,

1.6. porezni obveznici koji su ostvarili dohodak od druge povremene samostalne djelatnosti poduzete s namjerom ostvarivanja dohotka iz članka 15. stavka 4. točke 3. Zakona, kao što su povremene autorske djelatnosti znanstvenika, umjetnika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, djelatnosti trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, športskih sudaca i delegata i druge slične djelatnosti, iz kojih su isplatitelji obračunali i uplatili porez na dohodak od ukupne naknade, umanjene za 25% priznatih izdataka odnosno 40% priznatih izdataka (autorska djela) odnosno 25 i 40% (umjetnici) i umanjene za uplaćeni doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje iz primitka te na tako utvrđenu poreznu osnovicu primijenili poreznu stopu od 35%,

1.7. porezni obveznici koji su ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti slobodnih zanimanja kao novinari, umjetnici i športaši iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona, a iz kojega se predujam poreza na dohodak plaćao po odbitku prema članku 18. stavku 13. Zakona, ako je predujam poreza i prireza po odbitku uplaćivan na propisani način,

1.8. inozemni porezni obveznici koji su u tuzemstvu ostvarili dohodak u skladu s odredbama članka 36. stavka 1. Zakona, obavljanjem umjetničke, artističke, zabavne, športske, književne i likovne djelatnosti, te djelatnosti u svezi s tiskom, radiom i televizijom, iz kojeg su isplatitelji tijekom godine obračunali, obustavili i uplatili predujam poreza na dohodak po odbitku, od porezne osnovice umanjene za 40% priznatih izdataka, primjenom porezne stope od 25%, bez mogućnosti umanjenja porezne osnovice za osobni odbitak. Navedeno je propisano samo za one inozemne porezne obveznike koji su rezidenti država s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i za rezidente država s kojima Republika Hrvatska primjenjuje ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i po tim ugovorima može oporezivati dohodak od navedenih djelatnosti koji su ostvarili rezidenti tih država.

1.9. porezni obveznici koji su ostvarili dohodak od kapitala prema članku 26. i članku 38. Zakona,

1.10. porezni obveznici koji su ostvarili dohodak od osiguranja prema članku 26.a Zakona i članku 46. Pravilnika,

1.11. porezni obveznici koji su ostvarili dohodak od povremenog nesamostalnog rada iz članka 33. stavka 5. i 6. i/ili dohodak od druge samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 4. točke 2. Zakona i/ili dohodak od druge povremene samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 4. točke 3. Zakona i/ili dohodak od slobodnih zanimanja iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona koji se oporezivao u skladu s člankom 18. stavkom 13. Zakona i/ili dohodak od kapitala iz članka 26. Zakona i/ili dohodak od osiguranja iz 26.a Zakona i članka 46. Pravilnika, nisu ni za ukupan dohodak kojega su ostvarili po navedenim osnovama obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu.

Međutim, porezni obveznik može i za oblike dohotka iz točke 1.11. podnijeti godišnju poreznu prijavu radi:

- iskorištenja prava na neoporeziv dio dohotka-osobni odbitak iz članka 29. stavci 1. i 2. i stavci od 7. do 14. i/ili članka 40. Zakona,
- izravnanja porezne osnovice na godišnjoj razini odnosno ravnomjernog godišnjeg oporezivanja i primjene nižih poreznih stopa od stopa primijenjenih na predujmu,
- umanjenja porezne osnovice za uplaćene premije osiguranja iz članka 9. stavka 7. Zakona,
- umanjenja porezne osnovice za tekući gubitak nastao u 2003. godini obavljanjem samostalne djelatnosti ili preneseni (a do kraja 2000. godine i ukamaćeni) gubitak iz prijašnjih godina,
- umanjenja porezne osnovice za izdatke nastale u ostvarivanju dohotka od druge samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 4. točke 2. Zakona,
- prava na umanjenje dohotka po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti na područjima posebne državne skrbi,
- prava na olakšice iz članka 42. Zakona,
- prava na dodatno umanjenje porezne osnovice za olakšice iz članka 43. i članka 43.a Zakona te
- drugih prava propisanih zakonima.

U tom slučaju plaćeni predujmovi poreza po odbitku ne smatraju se konačnim godišnjim porezom, pa je porezni obveznik dužan u godišnju poreznu prijavu unijeti sve oblike dohotka koji se u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika putem predujma poreza po odbitku uvjetno ili bezuvjetno konačno oporezuju.

Ako porezni obveznik radi iskorištenja navedenih prava podnosi godišnju poreznu prijavu po osnovi dohotka od nesamostalnog rada iz članka 33. stavka 1.-4. Zakona, dohotka članova predstavničkih i izvršnih tijela javne vlasti koji se oporezuje na način propisan člankom 33. stavkom 1. - 4. Zakona ili mirovine ostvarene od HZMO, uz koji je ostvarivao i oblike dohotka iz kojih se predujam poreza po odbitku smatra konačno plaćenim porezom, nije obvezan u godišnju poreznu prijavu unijeti i te oblike dohotka.

Npr. porezni obveznik je u 2003. godini ostvario plaću i naknade kao član nadzornog odbora. Kod plaćanja predujma poreza iz plaće nije iskoristio pripadajući osobni odbitak u godišnjem iznosu. Godišnju poreznu prijavu može podnijeti i unijeti podatke samo o ostvarenoj plaći i uplaćenom predujmu poreza i eventualno prireza po toj osnovi.

Ili, porezni obveznik iz prethodnog primjera ostvario je i dohodak od osiguranja. Želi podnijeti godišnju poreznu prijavu radi iskorištenja osobnog odbitka, ali i radi primjene niže porezne stope na naknadama za članstvo u nadzorom odboru. Radi navedenog odgovara mu podnijeti godišnju poreznu prijavu za ostvareni dohodak od nesamostalnog rada i dohodak od druge samostalne djelatnosti, ali ne i za dohodak od osiguranja. Međutim, ako podnosi godišnju poreznu prijavu po navedena dva osnova, u istu mora unijeti i podatke o dohotku od osiguranja.

Ili, porezni obveznik je u 2003. godini ostvario dva oblika dohotka i to dohodak od povremene samostalne djelatnosti novinara iz članka 15. stavak 4. točka 3. Zakona i dohodak od kapitala. Želi iskoristi pripadajući osobni odbitak u godišnjem iznosu. U tom slučaju može podnijeti godišnju poreznu prijavu, ali je obvezan unijeti podatke o navedenim oblicima dohotka uplaćenom predujmu poreza i eventualno prireza kako s osnove povremene samostalne djelatnosti tako i s osnove dohotka od kapitala.

1.12. U godišnju poreznu prijavu- opći dio porezni obveznik ne unosi podatke o:

1.12.1. ostvarenim primicima u 2003. godini koji se u skladu s odredbama članka 6. Zakona ne smatraju dohotkom- kamatama na kunsku i deviznu štednju, kamatama na pologe (po viđenju i oročene) na žiro, tekućim i deviznim računima, a koje su ostvarene od banaka, štedionica i štedno kreditnih zadruga, kamatama po vrijednosnim papirima izdanim u skladu s posebnim zakonom, primicima od otuđenja financijske imovine, ako to nije djelatnost poreznih obveznika, premijama osiguranja za dokup dijela mirovine koje uplaćuju poslodavci za svoje zaposlenike, mirovinama tuzemnih poreznih obveznika ostvarenim u inozemstvu, potporama radi zbrinjavanja ratnih invalida i članova uže obitelji poginulih boraca Domovinskog rata, socijalnim potporama, doplatku za djecu i novčanim primicima za opremu novorođenog djeteta, primicima osoba s invaliditetom, državnim nagradama i nagradama jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave, potporama zbog uništenja i oštećenja imovine zbog ratnih događaja i prirodnih nepogoda, nasljedstvima i darovanjima, primicima od otuđenja osobne imovine, odštetama koje nisu u svezi s gospodarstvenim djelatnostima, primicima ostvarenim na nagradnim natječajima ili natjecanjima i igrama na sreću, primicima koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala), rješavanje kojih nije pokriveno osnovnim, dopunskim i privatnim zdravstvenim osiguranjem, odnosno troškove kojih snose same fizičke osobe, primicima po osnovi osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine (ako su premije osiguranja bile pri uplati oporezivane ili uplaćivane iz dohotka nakon oporezivanja i nisu smatrane porezno priznatim izdatkom),

1.12.2. primicima iz članka 7. Zakona koji se smatraju dohotkom, ali ne podliježu oporezivanju (naknadama razlike plaće za vrijeme vojne službe u oružanim snagama Republike Hrvatske, naknadama plaće pripadnicima civilne zaštite i drugim osobama za djelatnost u okviru civilne zaštite i zaštite od prirodnih nepogoda, naknadama plaće za vrijeme privremene nezaposlenosti i spriječenosti za rad koje su isplaćene na teret izvanproračunskih fondova, nagradama učenicima za vrijeme njihovog praktičnog rada do iznosa koji propisuje ministar financija, primicima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga odnosno pravnih osoba po posebnim propisima, stipendijama kao potporama učenicima i studentima na redovnom školovanju do 1.500,00 kuna mjesečno odnosno 18.000,00 kuna godišnje bez obzira na broj isplatitelja stipendije, stipendijama studenata, poslijediplomanata i poslijedoktoranata za koje su sredstva osigurana u proračunu Republike Hrvatske, naknadama štete zbog posljedica nesreće na radu, naknadama i nagradama koje osuđene osobe primaju za rad u kazneno- popravnim ustanovama i u domovima za preodgoj, primicima po osnovi naknada, potpora i nagrada, dnevnicama za službena putovanja, otpremnina, jednokratnih novčanih potpora obitelji umrlog zaposlenika, posebnim novčanim potporama koje je poslodavac davao zaposlenicima, koje je utvrdio i čiju je visinu propisao ministar financija u skladu s člankom 12. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak, primicima po osnovi naknada, potpora i nagrada fizičkih osoba koje obavljaju samostalne djelatnosti, primicima po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje nisu zaposlenici ili ne obavljaju samostalnu djelatnost u neprofitnim organizacijama uz naknadu do iznosa propisanih člankom 12. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak, te primicima po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba izaslanih na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca, a za službena putovanja u vezi s djelatnosti tuzemnog isplatitelja do propisanih iznosa.

1.12.3. dohotku od nesamostalnog rada- plaćama i naknadama koje osoblje snaga NATO ostvaruje od NATO-a, kao i podatke o svim drugim vrstama dohotka koje to osoblje ostvaruje izvan Republike Hrvatske, koji se u skladu s odredbama Naputka o provođenju odredbi ugovora o statusu snaga (SOFA) kojim se uređuje plaćanje poreza ("Narodne novine" broj 13/96), izuzimaju od oporezivanja u Republici Hrvatskoj, bez obzira na status osoblja NATO-a kao poreznih obveznika (tuzemnih ili inozemnih) prema propisima Republike Hrvatske.

1.12.4. dohotku kojega su ostvarile fizičke osobe po osnovama iz članka 8. Zakona,

1.12.5. primicima u skladu s odredbama članka 4. stavka 3., članka 11. stavka 6. i članka 12. stavka 10., 11., 12. i 13. Pravilnika,

1.12.6. dohotku od osiguranja koji su u 2003. godini u Republici Hrvatskoj ostvarili inozemni porezni obveznici,

1.12.7. neoporezivom dohotku odnosno odgovarajućem dijelu neoporezivog dohotka od samostalne djelatnosti koji su porezni obveznici ostvarili na područjima posebne državne skrbi, pod uvjetima iz članka 41. Zakona,

1.12.8. primicima u skladu s odredbama članka 42. stavka 1. Zakona koji se ne smatraju poslovnim primicima, odnosno o darovanjima koje su tijekom 2003. godine primili umjetnici koji umjetničku djelatnost obavljaju samostalno, kao slobodno zanimanje, a oporezuju se na način propisan odredbama članka 18. do 22. istog Zakona i to do iznosa 20.000,00 kuna godišnje, uz uvjete da za primljene darove nisu dali nikakvu protučinidbu, da su darove u novcu primili doznakom darovatelja na žiro račun, a darove u stvarima i uslugama na temelju ugovora o darovanju ili neke druge pisane isprave s istaknutom tržišnom vrijednosti darovane stvari i/ili usluge, te da su isprave o darovanjima (kopije naloga za prijenos, ugovor o
darovanju, potvrde primitka darovane stvari ili usluge i slično) priložili uz godišnju poreznu prijavu.


2. ZA KOJE OBLIKE DOHOTKA JE OBVEZNO PODNIJETI GODIŠNJU POREZNU PRIJAVU

Porezni obveznici obvezno podnose godišnju poreznu prijavu- opći dio za 2003. godinu za sljedeće oblike dohotka:

2.1. dohodak od nesamostalnog rada koji su ostvarili neposredno iz inozemstva, bez obzira može li te dohotke Republika Hrvatska oporezivati ili ne. Mogućnost oporezivanja inozemnog dohotka tuzemnog poreznog obveznika odnosno primjene odgovarajuće porezne stope, utvrdit će Porezna uprava, u skladu s odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su u primjeni odnosno u skladu sa Zakonom kao tuzemnim propisom,

2.2. dohodak od nesamostalnog rada (plaću) koju su ostvarili kod dva ili više poslodavaca istodobno, osim plaće iz članka 33. stavka 5. i 6. Zakona iako je ostvarena kod dva ili više poslodavaca istodobno,

2.3. dohodak od nesamostalnog rada- mirovinu koju su istodobno ostvarivali od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i osiguravajućeg društva,

2.4. dohodak od nesamostalnog rada (plaću ili mirovinu) uz koji su ostvarili jedan ili više drugih oblika dohotka za koje je propisana obveza podnošenja godišnje porezne prijave i to: dohodak imovinskih prava i/ili inozemni dohodak i/ili dohodak od nesamostalnog rada i/ili dohodak od samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja i poljoprivrede i šumarstva i/ili dohodak od druge samostalne djelatnosti koji se utvrđuje na način propisan za obrtničke djelatnosti i/ili dohodak od imovine koji se utvrđuje na način propisan za obrtničke djelatnosti i/ili mirovinu od HZMO i/ili mirovinu od osiguravatelja na temelju ranije uplaćenih doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i/ili mirovinu od osiguravatelja na temelju ranije uplaćenih premija osiguranja za dokup dijela mirovine (osim plaće iz članka 33. stavka 5. i 6. Zakona, dohotka od druge samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 4. točke 2. i 3. i članka 36. stavka 2. Zakona, dohotka od samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona koji se oporezuje na način propisan člankom 18. stavkom 13. Zakona, dohotka od kapitala iz članka 26. Zakona, dohotka od osiguranja iz članka 26. a Zakona),

2.5. dohodak članova predstavničkih i izvršnih tijela javne vlasti koje su ti članovi ostvarili od tih samostalnih djelatnosti, ako su uz taj dohodak ostvarili i druge oblike dohotka za koje je propisana obveza podnošenja godišnje porezne prijave, a navedene u prethodnoj točki 2.4. ove Upute,

2.6. dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 1. i 2. Zakona koji su ostvarili obavljanjem obrtničke djelatnosti, djelatnosti slobodnog zanimanja i svih drugih djelatnosti koje se oporezuju na način propisan za obrtničke djelatnosti, osim dohotka od djelatnosti iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona koji se oporezuje po odbitku prema članku 18. stavku 13. Zakona,

2.7. dohodak od poljoprivrede i šumarstva iz članka 15. stavka 3. Zakona, koji se utvrđuje kao dohodak od obrta prema članku 18. - 22. Zakona, a po kojoj osnovi je obveznik poreza na dohodak bio istodobno i obveznik poreza na dodanu vrijednost,

2.8. dohodak od imovinskih prava prema članku 23. stavku 1. i članku 37. stavku 3. Zakona,

2.9. sve druge oblike inozemnog dohotka koji su ostvarili tuzemni porezni obveznici.


3. ZA KOJE OBLIKE DOHOTKA SE GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA NE MOŽE PODNIJETI

Godišnja porezna prijava ne može se podnijeti za sljedeće oblike dohotka ostvarene u 2003. godini:

3.1. dohodak od imovine iznajmljivanjem nekretnina i pokretnina prema članku 23. stavku 1. i članku 37. stavku 1. Zakona,

3.2. dohodak od imovine iz članka 23. stavka 3. i članka 37. stavka 2. Zakona, iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna pristojba,

3.3. dohodak od imovine otuđenjem nekretnina i imovinskih prava u roku od tri godine od dana nabave u skladu s odredbama članka 23. stavka 5. Zakona,

3.4. porezni obveznici iz članka 15. stavak 1., 2. i 3. Zakona kojima je porez na dohodak utvrđen u paušalnom iznosu temeljem članka 32. stavak 1. Zakona i u skladu sa Pravilnikom o samostalnim djelatnostima koje se mogu paušalno oporezivati te načinu utvrđivanja i oporezivanja paušalnog dohotka (Narodne novine, broj 90/03).

Napominjemo da se radi o slučajevima zahtjeva za promjenom oporezivanja u skladu s člankom 13. Pravilnika o samostalnim djelatnostima koje se mogu paušalno oporezivati te načinu utvrđivanja i oporezivanja paušalnog dohotka, ako su porezni obveznici podnijeli prijavu u registar obveznika porezana dohodak za promjenom načina oporezivanja do kraja mjeseca lipnja 2003. godine, pa im je nadležna ispostava Porezne uprave utvrdila paušalni dohodak i porez na dohodak za razdoblje od 1. siječnja 2003. godine i nadalje.


4. ROK ZA PODNOŠENJE GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE

Porezni obveznici koji su obvezni ili žele podnijeti godišnju poreznu prijavu za 2003. godinu, dužni su je podnijeti po isteku godine, najkasnije do kraja mjeseca veljače 2004. godine (članak 31. stavak 2. Zakona i članak 60. stavak 4. Općeg poreznog zakona).

Ako porezni obveznik iz opravdanih razloga odnosno razloga za koje nije odgovoran (boravak na liječenju, elementarne nepogode, viša sila) propusti predati poreznu prijavu (koju je obvezno ili dobrovoljno trebao predati) u zakonskom roku do kraja mjeseca veljače 2004. godine, može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje (članak 81. Općeg poreznog zakona) i to u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje odnosno od dana kada je doznao za uzrok. Npr. porezni obveznik se nalazi na bolničkom liječenju od 20. siječnja do 10. ožujka 2003.godine, radi čega poreznu prijavu nije podnio do kraja mjeseca veljače 2003. godine. Ako je obvezan ili želi podnijeti poreznu prijavu, može do 18. ožujka 2003. godine podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje i istodobno poreznu prijavu.

Međutim, po isteku roka od tri mjeseca od propuštenog roka (dakle najkasnije do 31. svibnja 2004. godine) porezni obveznik više ne može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje, osim ako je propuštanje i toga roka bilo uzrokovano višom silom.

O zahtjevu za povrat u prijašnje stanje nadležna ispostava Porezne uprave odlučuje zaključkom.

Po poreznim prijavama koje su porezni obveznici dužni podnijeti, ali ih nisu podnijeli u propisanim rokovima, pri čemu nisu postojali opravdani razlozi za propuštanje roka, Porezna uprava utvrđuje godišnji porez na dohodak i prirez procjenom (članak 31. stavak 7. Zakona o porezu na dohodak i članak 79. Općeg poreznog zakona), te podnosi prijavu za vođenje prekršajnog postupka (članak 171. stavak 1. točka 15. Općeg poreznog zakona).

Po poreznim prijavama koje porezni obveznici žele podnijeti, a nisu ih podnijeli u propisanom roku, pri čemu nisu postojali opravdani razlozi za propuštanje roka, Porezna uprava donijet će zaključak o obustavi postupka u skladu sa člankom 125. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91.). Navedeno znači da se po takvim poreznim prijavama neće utvrđivati porez na dohodak i prirez, a ni razlike.


5. KOME SE PREDAJE POREZNA PRIJAVA

Tuzemni porezni obveznik podnosi godišnju poreznu prijavu ispostavi područnog ureda Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema mjestu njegovog prebivališta ili uobičajenog boravišta.

Inozemni porezni obveznik podnosi poreznu prijavu ispostavi područnog ureda Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema mjestu sjedišta isplatitelja ili većeg dijela njegove imovine, odnosno prema mjestu u kojem je pretežno obavljao djelatnost ili mjestu u kojemu su se koristila imovinska prava od kojih je ostvario dohodak.

Porezni obveznici koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u Gradu Zagrebu (osim Sesveta) godišnju poreznu prijavu podnose Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Ispostavi Zagreb VI- Za poreze građana (10000 Zagreb, Avenija Dubrovnik 32), ali prijavu mogu podnijeti i bilo kojoj ispostavi Porezne uprave na području Grada Zagreba.

Za dohodak koji su ostvarili supoduzetnici zajedničkim obavljanjem djelatnosti odnosno zajedničkom imovinom i imovinskim pravima, prijava o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti (opći i posebni dio) podnosi se ispostavi područnog ureda Porezne uprave na čijem području se nalazi prebivalište ili uobičajeno boravište nositelja zajedničke djelatnosti odnosno zajedničke imovine i imovinskih prava. Rješenjem o utvrđenom dohotku iz zajedničke djelatnosti utvrđuju se udjeli u zajedničkom dohotku svakog supoduzetnika u zajedničkoj djelatnosti, a tako utvrđene udjele u zajedničkom dohotku svaki od supoduzetnika je obvezan unijeti u svoju godišnju poreznu prijavu, koju predaje mjesno nadležnoj jedinici Porezne uprave prema mjestu svog prebivališta ili uobičajenog boravišta.

Ako je tuzemni porezni obveznik tijekom 2003. godine mijenjao prebivalište ili uobičajeno boravište između općina ili gradova u Republici Hrvatskoj, mjerodavnim prebivalištem ili uobičajenim boravištem za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak i prireza, smatra se ona općina ili grad u kojemu je imao prebivalište ili uobičajeno boravište veći odnosno pretežiti dio godine. Npr. porezni obveznik je do kraja mjeseca ožujka 2003. godine imao prebivalište u Velikoj Gorici, a od 1. travnja ima prebivalište u Samoboru. U godišnjem obračunu mjerodavnim prebivalištem će se smatrati Samobor. Radi toga će se razlika poreza i prireza po godišnjem obračunu za dodatnu uplatu usmjeriti Samoboru, odnosno s uplatnog računa Samobora vratit će se poreznom obvezniku više plaćeni porez i prirez koji je utvrđen godišnjim obračunom.

Porezni obveznici mogu poreznu prijavu predati izravno u ispostavi Porezne uprave ili je mogu poslati poštom.

U skladu s odredbama članka 62. Općeg poreznog zakona porezni obveznik koji zbog osobnih uvjeta (nepismenost, invaliditet gornjih ekstremiteta, sljepoća ili slabovidnost, nedostatak na tržištu propisanog obrasca) ne može poreznu prijavu podnijeti u pisanom obliku na obrascu, može poreznu prijavu usmeno izjaviti u zapisnik službenoj osobi poreznog tijela. U tom slučaju poreznu prijavu osobno izjavljuje u ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svojemu prebivalištu ili uobičajenom boravištu.


6. RAZDOBLJE UTVRĐIVANJA POREZA NA DOHODAK

Porez na dohodak se utvrđuje za kalendarsku 2003. godinu (porezno razdoblje). Porezno razdoblje može biti i kraće i to ako je u tijeku 2003. godine tuzemni porezni obveznik promijenio status u inozemnog poreznog obveznika i obratno te ako je porezni obveznik tijekom godine rođen ili je preminuo (članak 4. Zakona).

Za kraća porezna razdoblja porez na dohodak se utvrđuje na način propisan za godišnji obračun (članak 61. Pravilnika).

Ako je porezni obveznik ostvario dohodak za koji je propisano obvezno podnošenje godišnje porezne prijave, a porezno razdoblje je radi njegove smrti bilo kraće od kalendarske godine, njegovu poreznu prijavu za to kraće porezno razdoblje može podnijeti njegov nasljednik. U slučaju više nasljednika poreznu prijavu ostavitelja može podnijeti nositelj zajedničke djelatnosti ili zajedničke imovine i imovinskih prava. Ako nasljednik odnosno nositelj zajedničke djelatnosti ili zajedničke imovine i imovinskih prava ne podnese poreznu prijavu ostavitelja, dohodak ostavitelja utvrdit će Porezna uprava procjenom (članak 2. stavak 3. Pravilnika).


7. PLAĆANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK

Ako nakon utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i umanjenja godišnjeg poreza za, tijekom poreznog razdoblja- 2003. godine uplaćene predujmove poreza po svim oblicima dohotka, kao i za inozemni porez koji se prema članku 30. stavku 4. Zakona i članku 63. Pravilnika može uračunati, preostane razlika poreza na dohodak za uplatu, porezni obveznik mora dužni porez, u skladu s odredbama članka 30. stavka 6. Zakona i članka 62. stavka 6. Pravilnika, platiti u roku od petnaest (15) dana od dana dostave rješenja o utvrđenom porezu za 2003. godinu.

Dužan iznos poreza po osnovi dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od druge samostalne djelatnosti i dohotka od imovinskih prava, porezni obveznik može uplatiti kod ovlaštene organizacije za platni promet, nalogom za uplatu koji mu se dostavlja uz rješenje o utvrđenom godišnjem porezu i razlici za uplatu.

Međutim, obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja, te djelatnost poljoprivrede i šumarstva za koju su obveznici poreza na dodanu vrijednost, kojima će po godišnjem obračunu biti utvrđena razlika poreza i prireza za uplatu, obvezni su dužni iznos poreza i prireza platiti preko računa kod ovlaštenih organizacija za platni promet na kojima vode svoja novčana sredstva.


8. KAKO ZATRAŽITI POVRAT PREPLAĆENOG POREZA

Ako se nakon utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak utvrdi razlika više plaćenog predujma poreza u odnosu na utvrđenu godišnju obvezu, više uplaćeni porez u 2003. godini može se u skladu s odredbama članka 30. stavka 7. Zakona i članka 62. stavka 7. i 8. Pravilnika:

8.1. poreznom obvezniku uračunati u dospjelu obvezu poreza na dohodak u 2004. godini ili u predujam poreza na dohodak za 2004. godinu, do iskorištenja preplaćenog iznosa, ili

8.2. porezni obveznik može zahtijevati povrat više plaćenog poreza. U tom slučaju mora podnijeti pisani zahtjev za povrat u roku od petnaest (15) dana od dana dostave rješenja o utvrđenom porezu za 2003. godinu.

Poreznim obveznicima koji su u 2003. godini plaćali predujam poreza na dohodak po odbitku (posloprimci, članovi predstavničkih i izvršnih tijela javne vlasti, umirovljenici, te svi koji su ostvarivali oblike dohotka iz kojih se porez plaća po odbitku prema članku 51. Pravilnika), više plaćeni porez se vraća bez posebnog pisanog zahtjeva pod uvjetima iz članka 113. stavka 6. Općeg poreznog zakona (članak 62. stavak 8. Pravilnika).

Povrat više plaćenog poreza na dohodak i prireza u pravilu će se izvršiti negotovinski i to na račun (tekući ali i žiro) kojega porezni obveznici imaju otvorenog kod organizacije ovlaštene za platni promet i kojega su naveli u godišnjoj poreznoj prijavi pod I.5. obrasca DOH.

Porezna uprava će iznimno povrat preplaćenog poreza i prireza izvršiti i gotovinski, na način da će uz rješenje o porezu i prirezu za 2003. godinu kojim je utvrđena razlika poreza i prireza za povrat, dostaviti naloge za povrat, pa će ti porezni obveznici (građani) povrat ostvariti podnošenjem naloga ovlaštenoj organizaciji za platni promet, uz plaćanje odgovarajuće naknade toj organizaciji.

Odredbama članka 113. stavkom 6. Općeg poreznog zakona propisano je da Porezna uprava neće izvršiti povrat preplaćenog poreza ako je utvrdila da porezni obveznik ima dospjelih, a neplaćenih poreza ili drugih javnih davanja koje naplaćuje. Prema tome više plaćeni porez na dohodak i prirez za 2003. godinu može se uračunati u obvezu poreza za 2004. godinu ili vratiti poreznom obvezniku sa ili bez pisanog zahtjeva, samo u slučaju ako porezni obveznik nema evidentiranih nepodmirenih obveza po osnovi poreza i drugih javnih davanja (poreza na dodanu vrijednost, poreza na nekretnine, poreza na nasljedstva i darove, poreza na plovila, poreza na cestovna motorna vozila, poreza na automate za zabavne igre, poreza na kuće za odmor, poreza na potrošnju i drugih poreza, članarina turističkim zajednicama, komorskog doprinosa, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje, doprinosa za obvezno zapošljavanje, spomeničke rente i drugog).


9. KOJI OBRASCI SE PREDAJU U SVEZI S OBRAČUNOM GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK

Prema odredbama članka 56. i 59. Pravilnika porezni obveznik predaje nadležnoj ispostavi Porezne uprave sljedeće obrasce:

- Obrazac DOH-Z - PRIJAVA O UTVRĐENOM DOHOTKU OD ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI- Opći i Posebni dio,

- Obrazac DOH - PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2003. GODINU- Opći i/ili Posebni dio.


9.1. PRIJAVA DOHOTKA OD ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI - OBRAZAC DOH-Z

Obrazac DOH-Z- Prijava o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti podnosi se za dohodak koji je u 2003. godini ostvaren obavljanjem zajedničke djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva, te od zajedničke imovine i imovinskih prava i to od više osoba, kao supoduzetnika, vlasnika udjela i suvlasnika. Oblik i sadržaj ovoga obrasca propisan je Pravilnikom i njegov je sastavni dio, a izmijenjen je u odnosu na prethodna porezna razdoblja (članak 56. Pravilnika).

Prijavu o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti sastavlja nositelj zajedničke djelatnosti odnosno zajedničke imovine i imovinskih prava i dostavlja ju ispostavi područnog ureda Porezne uprave na području na kojem ima prebivalište ili uobičajeno boravište.

Prijava o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti dostavlja se prije godišnjih poreznih prijava svakog supoduzetnika, najkasnije do kraja mjeseca siječnja 2004. godine za 2003. godinu, a u roku koji im omogućava da svoje godišnje porezne prijave za 2003. godinu na obrascu DOH podnesu do kraja veljače 2004. godine i u te prijave uključe pripadajući udio u zajedničkom dohotku.

U Prijavu o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti- Opći dio, upisuju se podaci o:

1. nadležnom Područnom uredu i ispostavi Porezne uprave koja je u sastavu tog Područnog ureda, a koja je nadležna prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta nositelja zajedničke djelatnosti ili nositelja zajedničke imovine i imovinskih prava,

2. nadnevku predaje prijave,

3. nazivu i adresi sjedišta zajedničke djelatnosti (mjestu, ulici i kućnom broju), kao i telefonskom broju na kojem ovlašteni službenik Porezne uprave može od supoduzetnika dobiti sva potrebna objašnjenja i informacije u svezi s Prijavom (podaci pod 1. Prijave).

Za zajedničku imovinu unosi se podatak o adresi na kojoj se nalazi zajednička imovina od koje se ostvaruje dohodak, a za imovinska prava podatak o adresi pravne ili fizičke osobe koja imovinska prava koristi uz plaćanje naknade za to korištenje,

4. imenu i prezimenu, mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, ulici i kućnom broju, te matičnom broju građana nositelja zajedničke djelatnosti odnosno nositelja zajedničke imovine i imovinskih prava (podaci pod 2. Prijave),

5. supoduzetnicima (suvlasnicima) imenima i prezimenima, matičnom broju građana i adresi prebivališta ili uobičajenog boravišta svakog supoduzetnika odnosno suvlasnika (podaci pod 3. Prijave),

6. iznosu ostvarenog dohotka iz zajedničke djelatnosti, odnosno zajedničke imovine i imovinskih prava u 2003. godini (podatak pod 4. Prijave). Iznos ostvarenog dohotka se upisuje u kunama i lipama. U slučajevima iz članka 41. stavka 1. Zakona, zajednički dohodak iskazuje se pod 4. umanjen za 75%, 50% odnosno 25%,

7. umanjenju dohotka za plaće novozaposlenih osoba prema članku 43. Zakona koji se upisuje pod točkom 5. Prijave,

8. umanjenju dohotka za iznos isplaćenih nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja prema članku 43. Zakona, a upisuje se pod točkom 6. Prijave,

9. umanjenju dohotka za izdatke za školovanje i stručno usavršavanje zaposlenika i tih obveznika osobno prema članku 43. Zakona koji se upisuje pod točkom 7. Prijave,

10. umanjenju dohotka za izdatke za istraživanje i razvoj prema članku 43. a Zakona koji se upisuje pod točkom 8. Prijave,

11. iznosu dohotka od zajedničke djelatnosti nakon propisanih umanjenja (od točke 5. do točke 8. Prijave), a upisuje se pod točkom 9. Prijave.

Ako je u 2003. godini iz zajedničke djelatnosti odnosno od zajedničke imovine i imovinskih prava ostvaren gubitak u ovaj redak se upisuje iznos ostvarenog gubitka (negativnog dohotka) sa predznakom "minus" (-). Dodatno umanjenje porezne osnovice odnosno olakšice za plaće novozaposlenih, nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, izdatke za školovanje i stručno usavršavanje zaposlenika i tih obveznika osobno (članak 43. Zakona) te za izdatke za istraživanje i razvoj i prema članku 43. a Zakona, uvećavaju u tom slučaju ostvareni gubitak.

12. raspodjeli zajednički ostvarenog dohotka u 2003. godini (podaci pod 10. Prijave) i to:

12.1. u stupac 1.- redni broj,

12.2. u stupac 2.- matični broj građana svakog supoduzetnika/ suvlasnika (podatak iz odgovarajućeg rednog broja pod 3. Obrasca DOH-Z),

12.3. u stupac 3.- postotak udjela u zajednički ostvarenom dohotku. Postotak udjela u zajednički ostvarenom dohotku se utvrđuje prema odredbama zaključenog ugovora o supoduzetništvu, a ako takvog ugovora nema dohodak se dijeli na jednake dijelove (članak 27. stavak 2. Zakona),

12.4. u stupac 4.- podatak o iznosu dohotka svakog supoduzetnika (suvlasnika) koji mu temeljem utvrđenih kriterija pripada iz zajedničke djelatnosti i zajedničke imovine i imovinskih prava. Iznos dohotka svakog supoduzetnika (suvlasnika) dobije se primjenom postotka udjela iz stupca 3. pod 10. na iznos ukupno ostvarenog dohotka iskazanog pod 9. Prijave. Ako je iz zajedničke djelatnosti ostvaren gubitak pojedinačne svote u stupcu 4. iskazuju se s predznakom "minus" (-),

12.5. u stupac 5.- podatak o iznosima koji se pribrajaju ili/i odbijaju od dohotka svakog supoduzetnika/ suvlasnika koji je iskazan u stupcu 9. Pripadajući udjeli u zajedničkom dohotku utvrđeni na opisani način mogu se uvećati i umanjiti u skladu s odredbama članka 48. stavka 6., 7., 8. i 9. Pravilnika odnosno uvećati onom supoduzetniku/ suvlasniku koji je u tijeku 2003. godine primio naknadu za svoj rad u zajedničkoj djelatnosti ili je primio naknadu za vlastito dobro koje je u tijeku godine korišteno za obavljanje zajedničke djelatnosti, a umanjiti za izdatke koje je tijekom godine za zajedničku djelatnost imao supoduzetnik, a ti izdaci nisu umanjili dohodak od zajedničke djelatnosti,

12.6. u stupac 6.- podatak o ukupnom dohotku svakog supoduzetnika/ suvlasnika koji se dobije zbrajanjem pripadajućeg udjela u zajedničkom dohotku iz stupca 4 s propisanim uvećanjima i umanjenjima iz stupca 5 pod 10. zajedničke prijave. Dio zajedničkog dohotka koji pripada svakom supoduzetniku/ suvlasniku, a utvrđen je na opisani način i iskazan u stupcu 6, svaki supoduzetnik/ suvlasnik iskazuje u svojoj godišnjoj poreznoj prijavi - Obrazac DOH i to u dijelu pod IV.3.a (prilog A), uz podatak o matičnom broju građana nositelja zajedničke djelatnosti, odnosno zajedničke imovine i imovinskog prava iskazanom pod 2. Obrasca DOH-Z.

13. U Prijavu o utvrđenom dohotku iz zajedničke djelatnosti upisuju se i podaci pod 11, koji se odnose na popis svih priloga uz Obrazac DOH-Z i to pregled poslovnih primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine, ugovori i isprave o zajedničkoj djelatnosti i odnosima između supoduzetnika međusobno i zajedničke djelatnosti i supoduzetnika (ako se već ne nalaze u nadležnoj ispostavi Porezne uprave), ugovori i isprave o otuđenju zajedničke djelatnosti ili dijela zajedničke djelatnosti ako se djelatnost ne nastavlja. Pregled poslovnih primitaka i izdataka sastavljen za zajedničku djelatnost predaje se uz Prijavu o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti na Obrascu DOH-Z, a ne uz pojedinačne godišnje porezne prijave na obrascu DOH svakog supoduzetnika.

14. Prijavu o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti potpisuje nositelj zajedničke djelatnosti, ako je za potpisivanje ovlašten ugovorom ili ispravama o zajedničkoj djelatnosti ili opunomoćenik odnosno porezni savjetnik (članak 15. Općeg poreznog zakona).

15. Prijavu o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti obvezan je potpisati i ovlašteni službenik ispostave Porezne uprave koji je prijavu zaprimio, a svojim potpisom i pečatom potvrđuje prijem Prijave i svih isprava u prilogu.

Prijava o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti- Poseban dio, popunjava se i predaje samo ako su u zajedničkoj djelatnosti tijekom 2003. godine korištene olakšice i oslobođenja i to po osnovi:

1. obavljanja zajedničke djelatnosti na područjima posebne državne skrbi i Gradu Vukovaru, za koju je iskorišteno umanjenje dohotka iz članka 41. Zakona odnosno umanjenje ostvarenog dohotka za 75% ili 50% ili 25%), a koji dohodak je tako umanjen iskazan u općem dijelu zajedničke porezne prijave pod 9. Za općine i gradove koji su tijekom poreznog razdoblja stekli status područja posebne državne skrbi ili su promijenili skupinu područja u koju su bili razvrstani, umanjenje dohotka od samostalne djelatnosti, a i druge olakšice koristit će se za razmjerni dio mjeseci 2003. godine,
2. obavljanja zajedničke djelatnosti slobodnog zanimanja, za koju je iskorištena olakšica iz članka 42. stavka 1. Zakona. Obveznici koji obavljaju zajedničku samostalnu djelatnost umjetnosti i kulture, a tijekom 2003. godine su primili darovanja koja do iznosa 20.000,00 kuna nisu iskazali u poslovnim knjigama kao poslovni primitak, pa prema tome po toj osnovi nisu ni iskazali dohodak koji bi bio iskazan pod 4. općeg dijela zajedničke porezne prijave,
3. ostvarivanja dohotka od zajedničke djelatnosti odnosno dohotka od zajedničke imovine i imovinskih prava, koji se oporezuje na način propisan za obrtničke djelatnosti, a koji je tijekom 2003. godine umanjen za izdatke po osnovi djelomičnog ubrzanog otpisa odnosno jednokratnog otpisa dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u skladu s člankom 21. stavkom 5. i 6. Zakona. Po toj osnovi iskazuje se iznos razlike uvećanih izdataka otpisa u odnosu na izdatke otpisa obračunate prema članku 3. Pravilnika o amortizaciji ("Narodne novine" broj 54/01.), a za koji iznos je zajednički dohodak umanjen u 2003. godini i tako umanjen iskazan pod 4. općeg dijela zajedničke porezne prijave,
4. priznavanja izdataka reprezentacije u iznosu 30% stvarno nastalih, a prema članku 22. stavku 1. točki 1. Zakona. Iskazuje se iznos porezno priznatih izdataka reprezentacije,
5. ostvarivanja zajedničke samostalne umjetničke i kulturne djelatnosti slobodnog zanimanja od koje je dohodak tijekom 2003. godine umanjen za neoporezivi dio u visini 25% ostvarenih primitaka, a prema članku 42. stavku 2. Zakona. Iskazuje se iznos neoporezivog dijela umjetničkog autorskog honorara, za koji je zajednički dohodak umanjen i tako umanjen iskazan pod 4. općeg dijela zajedničke porezne prijave,
6. dodatnog umanjenja zajedničkog dohotka za plaće novozaposlenih osoba i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te za izdatke za školovanje i stručno usavršavanje zaposlenika i tih obveznika osobno (članak 43. Zakona) i za izdatke za istraživanje i razvoj prema članku 43. a Zakona. Za navedeno dodatno umanjenje porezne osnovice, porezni obveznici koji obavljaju zajedničku samostalnu djelatnost umanjuju zajednički dohodak, a odgovarajuće podatke iskazuju pod točkama od 5. do 8. općeg dijela zajedničke porezne prijave,
7. po osnovama navedenim u točkama 1.- 6. uvećava se zajednički dohodak iskazan pod 9. općeg dijela i pod 1. posebnog dijela zajedničke porezne prijave.

Napominjemo, da je po osnovi dodatnog umanjenja zajedničkog dohotka od samostalne djelatnosti za plaće novozaposlenih i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te za izdatke za školovanje i stručno usavršavanje zaposlenika i tih obveznika osobno i izdatke za istraživanje i razvoj, moguće iskazati gubitak.

Zajednički dohodak i njegova raspodjela na pojedine supoduzetnike po podnesenoj prijavi o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti utvrđuje se rješenjem odnosno privremenim poreznim rješenjem ako je Porezna uprava to rješenje donijela na temelju podataka koje su porezni obveznici iskazali u poreznoj prijavi. Rješenje ili privremeno porezno rješenje dostavlja se nositelju zajedničke djelatnosti, koji je obvezan izvijestiti sve supoduzetnike o visini utvrđenog dohotka i njegovoj raspodjeli na svakog pojedinog supoduzetnika.

Rješenje odnosno privremeno rješenje smatra se rješenjem o porezu, protiv kojeg se može izjaviti žalba u smislu odredbi članka 157. do 160. Općeg poreznog zakona, ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu nositelja zajedničke djelatnosti i to u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.


9.2. OBRAZAC DOH- PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2003. GODINU

Godišnja porezna prijava- obrazac DOH sastoji se od općeg i posebnog dijela.

Obveznici poreza na dohodak mogu u propisanom roku nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti:

a. godišnju poreznu prijavu- opći dio, a bez posebnog dijela,
b. godišnju poreznu prijavu- opći i poseban dio,
c. godišnju poreznu prijavu- poseban dio, a bez općeg dijela (osim dijela predviđenog za popunjavanje općih podataka o poreznom obvezniku).

a. Opći dio godišnje porezne prijave podnose svi porezni obveznici koji su po osnovi ostvarenog dohotka obvezni ili žele podnijeti godišnju poreznu prijavu, a tijekom 2003. godine ili u godišnjem obračunu za 2003. godinu nisu koristili porezne olakšice i oslobođenja za koje je iskazivanje određenih podataka propisano na posebnom dijelu godišnje porezne prijave.

b. Opći i posebni dio godišnje porezne prijave podnose svi porezni obveznici koji su po osnovi ostvarenog dohotka obvezni ili žele podnijeti godišnju poreznu prijavu, a koristili su olakšice i oslobođenja za koje je iskazivanje predviđeno u posebnom dijelu godišnje porezne prijave.

c. Posebni dio godišnje porezne prijave podnose svi oni obveznici poreza na dohodak koji nisu obvezni ni ne žele podnijeti godišnju poreznu prijavu na općem dijelu, a tijekom 2003. godine su koristili olakšice propisane Zakonom i to:
- neoporezivi dio umjetničkog autorskog honorara u visini 25% prema članku 42. stavku 2. Zakona,
- izdatke po osnovi uplaćenih premija životnog osiguranja koje imaju obilježja štednje, dopunskoga i privatnoga zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja tuzemnim osiguravateljima prema članku 9. stavku 7. Zakona,
- umanjenje poreza iz plaće i mirovine hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata srazmjerno stupnju njihovog invaliditeta prema članku 39. Zakona.

Ako obveznik poreza na dohodak podnosi godišnju poreznu prijavu samo na posebnom dijelu obrasca, obvezan je popuniti i dostaviti i opći dio godišnje porezne prijave s podacima pod I.

U obrazac DOH (u daljnjem tekstu: "godišnja porezna prijava") porezni obveznik upisuje podatak o područnom uredu i ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njegovom prebivalištu ili uobičajenom boravištu.


9.2.1. Obrazac DOH- opći dio

U obrascu općeg dijela godišnje porezne prijave svaki porezni obveznik obvezan je popuniti sljedeće:

9.2.1.1. pod I.- opće podatke koji se odnose na ime i prezime, ime roditelja, matični broj građana poreznog obveznika, te mjesto njegovog prebivališta ili uobičajenog boravišta, ulicu i kućni broj, oznaku područja posebne državne skrbi i drugih područja na kojima su propisane olakšice (ako porezni obveznik ima prebivalište ili uobičajeno boravište na tim područjima), telefonski broj na koji službenik Porezne uprave može od poreznog obveznika dobiti sve potrebne obavijesti u svezi s godišnjom poreznom prijavom. Porezni obveznik upisuje adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta koju ima u trenutku sastavljanja i dostavljanja godišnje porezne prijave.

Ako je porezni obveznik tijekom 2003. godine mijenjao prebivalište ili uobičajeno boravište, kako u Republici Hrvatskoj, tako i između Republike Hrvatske i inozemstva, popunjava obvezno i podatke o razdoblju, državi, mjestu, ulici i kućnom broju, koji se odnose na te promjene, a i eventualno odgovarajuću oznaku za područja posebne državne skrbi ili druga područja na kojima su propisane olakšice.

Podatke pod I.5. o računima kod ovlaštenih organizacija za platni promet (tekućim ili žiro računima) trebaju popuniti svi porezni obveznici koji podnose poreznu prijavu radi ostvarivanja prava na povrat poreza i prireza preplaćenog putem predujma u 2003. godini, ako žele ostvariti bezgotovinski povrat (u kojem slučaju ne plaćaju proviziju). Inozemni porezni obveznici upisuju podatke o nerezidentnom računu otvorenom kod banke ovlaštene za poslovanje s inozemstvom,

9.2.1.2. pod III.- podatke o ukupnom osobnom odbitku i to ukupnom faktoru osobnog odbitka za poreznog obveznika (osim umirovljenika) i uzdržavane članove uže obitelji te dijelu osobnog odbitka po osnovi plaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu, za plaćene zdravstvene usluge i ortopedska pomagala, za stambene potrebe i za dana darovanja.

Ukupni faktor osobnog odbitka dobije se zbrojem faktora koji u skladu s člankom 29. stavkom 1. Zakona pripada svakom poreznom obvezniku (1,00) uvećan faktorom za možebitnu invalidnost poreznog obveznika (0,25 ukupno 1,25), te faktora koji poreznom obvezniku pripada za uzdržavane članove uže obitelji i njihovu invalidnost prema članku 29. stavku 2. Zakona, a za koje su podaci iskazani pod II. općeg dijela godišnje porezne prijave.

Porezni obveznici umirovljenici iskazuju pod III. samo faktor za možebitnu vlastitu invalidnost i faktor koji im pripada za uzdržavanje članova uže obitelji, uvećan za faktor za njihovu invalidnost po mjesecima. Osobni odbitak za umirovljenike iskazuje se u dijelu porezne prijave pod XI.1.a stupac 9, na neobaveznom dijelu- obračunskom listu (Prilogu B) i to u visini mirovine, najmanje 1.500,00 kuna, a najviše 2.550,00 kuna mjesečno za 2003. godinu. Na ovom dijelu porezne prijave podatak iskazuju i porezni obveznici koji imaju pravo na uvećani osobni odbitak prema članku 40. stavku 1. i 3. Zakona i to za sebe osobno i za uzdržavane članove uže obitelji, ako imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i to od osnovice 3.750,00 odnosno 3.000,00 odnosno 2.250,00 kuna mjesečno ili na brdsko - planinskim područjima i to od osnovice 2.250,00 kuna mjesečno (stupci 5, 6,7 ili 8 obračunskog lista –Prilog B).

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 163/03 od 16. listopada 2003.) propisano je da se poreznim obveznicima koji imaju prebivalište i borave na brdsko- planinskim područjima i drugim područjima na kojima su prema posebnim zakonima propisane olakšice, priznaje osobni odbitak u iznosu 2.250,00 kuna mjesečno. Brdsko-planinska područja propisana su Zakonom o brdsko-planinskim područjima (Narodne novine, broj 12/02, 32/02 i 117/03), a uvećani osobni odbitak po toj osnovi priznavat će se za razdoblje od 1. srpnja do 31.12. 2003. godine.

Odredbama članka 29. stavka 3. Zakona propisano je da se osobe čiji dohodak ili drugi primici koji se ne smatraju dohotkom prelaze peterostruki iznos osobnog odbitka iz stavka 1. članka 29. toga Zakona na godišnjoj razini, ne smatraju uzdržavanima. Prema tome fizičke osobe koje su ostvarile primitke koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom i dohodak u iznosu većem od peterostrukoga iznosa mjesečnog osnovnoga osobnog odbitka iz stavka 1. članka 29. Zakona (uzdržavani član i/ili dijete koje je ostvarilo primitke i/ili dohodak veći od 7.500,00 kuna godišnje) ne smatraju se uzdržavanima, pa porezni obveznik u tom slučaju ne može koristiti osobni odbitak za njihovo uzdržavanje.

Napominjemo da se navedeno odnosi i na mogućnost korištenja osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i na brdsko-planinskim područjima.

Porezni obveznici koji po godišnjoj poreznoj prijavi za 2003. godinu žele koristiti uvećani osobni odbitak prema članku 40. stavku 1. i 3. Zakona, u poreznoj prijavi (Prilog B- dio pod XI.1.a. u kojeg se upisuje iznos dijela osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove) upisuju podatak o visini osnovnog osobnog odbitka izvan tih područja u stupcu 4, a u stupac 2 pod XI.1.a upisuju faktor izvan područja posebne državne skrbi i brdsko - planinskih područja, u stupac 3 pod XI.1.a upisuju faktor za područja posebne državne skrbi i brdsko–planinska područja, u stupac 5 pod XI.1.a upisuju iznos osnovnog osobnog odbitka za područja posebne državne skrbi prve skupine (3.750, 00 kuna mjesečno), u stupac 6 pod XI.1.a upisuje se iznos osnovnog osobnog odbitka za područja posebne državne skrbi druge skupine (3.000,00 kuna mjesečno), u stupac 7 pod XI.1.a upisuje se iznos osnovnog osobnog odbitka na područjima posebne državne skrbi treće skupine (2.250,00 kuna mjesečno) a u stupac 8 pod XI.1.a upisuje se iznos osnovnog osobnog odbitka na brdsko-planinskim područjima (2.250,00 kuna mjesečno). Stupac 9 pod XI.1.a predviđen je za popunjavanje podatka o osobnom odbitku umirovljenika (najviše do iznosa mjesečne mirovine i drugih primitaka koji se smatraju mirovinom, a ako umirovljenik ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi ili brdsko- planinskim područjima osobni odbitak se izračunava od uvećanog osnovnog osobnog odbitka). U stupac 10 pod XI.1.a upisuje se ukupni mjesečni iznos osobnog odbitka kao umnožak faktora iz stupca 2 s iznosom iz stupca 4 odnosno kao umnožak faktora iz stupca 3 i iznosa iz stupca 5 i/ili stupca 6 i/ili stupca 7 i/ili stupca 8 odnosno kao iznos iskazan u stupcu 9 i to kao zbroj tih iznosa. Ako se povećani osnovni osobni odbitak primjenjuje samo na poreznog obveznika, ali ne i na članove uže obitelji poreznog obveznika u stupce od 5 do 9 pod XI.1.a upisuje se odgovarajući iznos primjenom faktora 1,00 (ili 1,25) iz stupca 3 na osnovicu 3.750,00 odnosno 3.000,00 kuna odnosno 2.250,00 kuna, s time da se pod III. ne iskazuje faktor za samog poreznog obveznika. U tom slučaju se pod III. iskazuje samo odgovarajući faktor osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i njihovu invalidnost i taj faktor se iskazuje pod XI.1.a stupac 2 i množi sa osnovicom od 1.500,00 kuna iz stupca 4. Mogući su i obrnuti slučajevi,

9.2.1.3. pod III.2. popunjavaju se podaci o iznosima dijela osobnog odbitka za:

- pod 2.a. za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu (u skladu s člankom 29 stavci 7. i 8. Zakona),
- pod 2.b. za zdravstvene usluge i nabavljena ortopedska pomagala u Republici Hrvatskoj u visini stvarnih izdataka a najviše do 12.000,00 kuna godišnje (članak 29. stavak 9. Zakona),
- pod 2.c. za stambene potrebe u visini stvarnih izdataka a najviše do 12.000,00 kuna godišnje (članak 29. stavak od 10. do 13. Zakona),
- pod 2.d. za dana darovanja do visine 2 % primitaka za koje je u 2003. godini za 2002. godinu podnesena godišnja porezna prijava (članak 29. stavak 14. Zakona), i
- pod 2.e .ukupni zbroj dijela osobnog odbitka iskazanog pod 2.a. + 2.b. + 2.c. + 2.d., a koji podatak se iskazuje i pod XI.1.b. ukupno. Za svrhe priznavanje dijelova osobnog odbitka koji se poreznim obveznicima priznaje od početka 2003. godine službenicima Porezne uprave dana je uputa koja detaljnije obrazlaže mogućnosti njegovog korištenja i to u godišnjem obračunu poreza i prireza po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi,

9.2.1.4. pod IX.- popis priloženih isprava. Isprave koje se obvezno prilažu propisane su člankom 60. Pravilnika, a ovise o obliku dohotka kojega je porezni obveznik ostvario u 2003. godini i iskazao u općem dijelu godišnje porezne prijave, kao i o njegovom statusu (tuzemni ili inozemni porezni obveznik) i s tim u svezi osobnim odbitkom kojeg je koristio u 2003. godini ili koji želi iskoristiti u godišnjem obračunu po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi za 2003. godinu.

Ostale podatke u općem dijelu Obrasca DOH porezni obveznici popunjavaju ovisno o tome da li uzdržavaju članove uže obitelji, kao i ovisno o oblicima dohotka koje su ostvarili u 2003. godini i to:

9.2.1.5. pod I.6.- upisuju se opći podaci opunomoćenika ili poreznog savjetnika poreznog obveznika i to ime i prezime i matični broju građana ili naziv i matični broj pravne osobe, kao i podatak o mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta te sjedištu, ulici i kućnom broju,
9.2.1.6. pod II.- podatke o članovima uže obitelji (supružnicima, djeci, roditeljima, roditeljima supružnika, te drugim precima i potomcima poreznog obveznika u izravnoj liniji, te bivšem bračnom drugu za kojeg porezni obveznik plaća alimentaciju) koje je porezni obveznik tijekom 2003. godine uzdržavao i za to uzdržavanje koristio osobni odbitak ili po godišnjoj poreznoj prijavi zahtijeva korištenje osobnog odbitka. Obvezno se upisuju podaci o njihovom imenu i prezimenu, srodstvu, matičnom broju građana, podacima o području posebne državne skrbi te brdsko-planinskom području i možebitnoj invalidnosti te faktoru ili dijelu faktora osobnog odbitka iz članka 29. stavka 2. Zakona, kojega je porezni obveznik podijelio u određenom naznačenom postotku sa drugom fizičkom osobom te matični broj građana te osobe.

Naime, porezni obveznik može u skladu s odredbama članka 50. stavak 8. Pravilnika o porezu na dohodak, osobni odbitak za uzdržavanog člana uže obitelji iz članka 29. stavka 2. Zakona dijeliti s nekom drugom osobom (npr. supružnici dijele osobne odbitke za jedno dijete- svaki koristi faktor po 0,21 ili jedan koristi faktor npr. 0,11, a drugi faktor 0,31, braća koriste osobni odbitak za majku u dogovorenom pripadajućem dijelu). U tom slučaju porezni obveznik pod II. upisuje podatak o matičnom broju fizičke osobe s kojom dijeli propisani faktor osobnog odbitka za uzdržavanog člana uže obitelji te postotak osobnog odbitka koji pripada toj fizičkoj osobi.

Ako svaki od supružnika koji uzdržavaju više djece koristi osobni odbitak samo za određeno dijete ili ga koristi u jednom dijelu (npr. supruga koristi osobni odbitak za prvo dijete, a suprug za drugo) svaki u svoju poreznu prijavu upisuje podatke o oba djeteta, a za ono dijete za koje ne koristi osobni odbitak upisuje postotak djelidbe kao 100 ili odgovarajući dio postotka koji koristi drugi supružnik.

Faktor osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji za koje su popunjeni podaci pod II., upisuje se pod III.1. redak 3 godišnje porezne prijave, s time da se uvećava i za faktor za invalidnost,

9.2.1.7. pod IV.1.- podatke o ostvarenom dohotku od nesamostalnog rada i uplaćenom predujmu poreza i prireza u 2003. godini poreznih obveznika koji taj dohodak obvezno iskazuju ili žele iskazati u godišnjoj poreznoj prijavi.

Fizičke osobe koje imaju status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata plaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada (svi primici po osnovi nesamostalnog rada, uključivo i mirovine, umanjeni za propisane izdatke), razmjerno stupnju utvrđene invalidnosti (članak 39. Zakona). Fizička osoba koja ima status HRVI iz Domovinskog rata sa određenim postotkom utvrđene invalidnosti, u poreznoj prijavi - Općem
dijelu, koju obvezno ili dobrovoljno podnosi, iskazuje podatak o ukupno ostvarenom dohotku od nesamostalnog rada i ukupno uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza (osim ako nije osoba sa 100% invaliditeta), što znači o predujmu poreza i prireza umanjenom za taj postotak (podaci iz poreznih kartica PK-1 i/ili PK-2). Iznos umanjenog poreza na dohodak i prireza kojega je oslobođen upisat će u godišnju poreznu prijavu- Poseban dio pod redak 22. Npr. iz plaće (mirovine) HRVI sa 60% invalidnošću čija bi obveza poreza i prireza bez olakšice trebala u 2003. godini biti 1.000,00 kuna, plaćen je tijekom godine predujam od 400,00 kuna. U općem dijelu porezne prijave upisuje podatak o stvarno uplaćenom porezu i prirezu u iznosu 400,00 kuna, a u posebnom dijelu upisuje iznos od 600,00 kuna.

Podaci o dohotku od nesamostalnog rada popunjavaju se na sljedeći način:

9.2.1.8. pod IV.1.a.- podatke o ostvarenim primicima od nesamostalnog rada iz članka 12. Zakona, osim primitaka od nesamostalnog rada iz članka 33. stavka 5. i 6. Zakona, te podatke o ostvarenim primicima od samostalne djelatnosti članova predstavničkih i izvršnih tijela javne vlasti iz članka 15. stavka 4. točke 1. Zakona (osim primitaka po toj osnovi koji se oporezuju na način propisan člankom 33.stavkom 5. i 6. Zakona). Podaci se popunjavaju u kunama i lipama, prema zbroju podataka iskazanom u poreznim karticama na obrascima PK-1 i/ili PK-2 koje su poslodavci odnosno isplatitelji vodili za 2003. godinu, te presliku uručili poreznom obvezniku. Ako je porezni obveznik u 2003. godini ostvario dohodak od nesamostalnog rada kod više poslodavaca i imao više poreznih kartica (PK-1 i/ili PK-2), upisuje potrebne podatke u toliko redova koliko je poreznih kartica imao (u svaki red zbrojne podatke iz samo jedne porezne kartice), odnosno iskazuje podatak o godišnjem dohotku (stupac 6, razlika između primitaka iz stupca 3, doprinosa iz plaće iz stupca 4 i uplaćenih premija osiguranja iz stupca 5) i svoti uplaćenog predujma poreza i prireza na godišnjoj razini (stupac 7). U stupac 2 treba obvezno upisati matični broj poslodavca pravne osobe ili matični broj građana poslodavca fizičke osobe. Pod IV.1.a upisuje se ukupni zbroj podataka iz stupaca 6 i 7 koji si iskazani pod IV.1.a. porezne prijave.

Ako je porezni obveznik tijekom 2003. godine s osnove nesamostalnog rada ostvario dohodak kod 4 i više poslodavaca, pa je imao 4 i više poreznih kartica na obrascu PK-1 i PK-2, propisane podatke upisuje i na posebnom listu koji prilaže prijavi, ali u obrazac porezne prijave upisuje podatke o ukupno ostvarenom dohotku, uplaćenom porezu i prirezu kod svih poslodavaca prema podacima iz svih poreznih kartica na obrascu PK-1 i PK-2 (upisanim pod IV.1.a., kao i na prilogu).

Pod IV.1.a. u stupcu 4 iskazuju se iznosi obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i na temelju individualne kapitalizirane štednje uplaćenih iz plaće tijekom 2003. godine prema odgovarajućim iznosima iz obrazaca PK-1 i PK-2, koji su prema odredbama članka 13. Zakona porezno priznati izdaci potrebni za stjecanje dohotka od nesamostalnog rada- plaće. Ako je obveznik poreza za dohodak od nesamostalnog rada u 2003. godini, osim izdataka s temelja plaćenih doprinosa imao i izdatke u skladu s odredbama članka 9. stavka 7. Zakona, za koje je poslodavac umanjivao poreznu osnovicu ili za koje porezni obveznik želi umanjiti poreznu osnovicu u godišnjem obračunu, u stupcu 5 iskazat će izdatke po osnovi uplaćenih premija osiguranja. Prema tome, iznos uplaćenih premija osiguranja umanjit će osnovicu poreza na dohodak od nesamostalnog rada, ako se kao izdatak potreban za ostvarivanje dohotka od nesamostalnog rada iskaže pod IV.1.a. u stupcu 5,

9.2.1.9. pod IV.1.b - podatke o dohotku od nesamostalnog rada iz članka 33. stavka 5. i 6. Zakona, odnosno dohotku za rad koji kod poslodavca nije trajao dulje od 10 dana (80 sati) mjesečno i za koji je isplaćena plaća do 1.500,00 kuna mjesečno, a iz koje je poslodavac u trenutku isplate platio predujam poreza po odbitku po stopi od 25% bez umanjenja osnovice za osobni odbitak poreznog obveznika.

Podatke o ostvarenom dohotku od nesamostalnog rada iz članka 33. stavka 5. i 6. Zakona porezni obveznik nije obvezan, ali može iskazati u godišnjoj poreznoj prijavi, ako na taj način želi iskoristiti osobni odbitak koji tijekom godine prilikom isplate dohotka nije mogao iskoristiti ili ako tim putem želi izravnati ili umanjiti gubitak koji je ostvario u samostalnoj djelatnosti obrta i slobodnog zanimanja u tekućem razdoblju ili preneseni gubitak iz prethodnih poreznih razdoblja (kalendarske 1998. i/ili 1999. i/ili 2000. i/ili 2001. i/ili 2002. godine), umanjiti poreznu osnovicu za uplaćene premije osiguranja prema članku 9. stavku 7. Zakona odnosno iskoristiti druga prava propisana Zakonom. U tom slučaju iskazuje ukupan godišnji iznos dohotka od nesamostalnog rada iz članka 33. stavka 5. i 6. Zakona i ukupan iznos plaćenih predujmova poreza i prireza, bez obzira u koliko navrata i kod koliko poslodavaca je taj dohodak tijekom 2003. godine ostvario. Osim toga, ako je uz taj dohodak za koji podnosi godišnju poreznu prijavu, ostvario i oblike dohotka o kojima se podaci iskazuju pod IV.3. b., IV.4., IV.5. i IV.6. u godišnjoj poreznoj prijavi mora iskazati ukupno ostvaren dohodak i uplaćene predujmove poreza i prireza po svim tim osnovama.

Podaci o ostvarenim primicima od nesamostalnog rada koji se oporezuju na način propisan u članku 33. stavku 5. i 6. Zakona popunjavaju se prema priloženim potvrdama poslodavca i to u stupac 2 matični broj ili matični broj građana isplatitelja dohotka pravne ili fizičke osobe, u stupac 3 ukupni iznos primitaka, u stupac 4 iznos obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje iz primitaka, u stupac 5 podaci o uplaćenim premijama osiguranja, u stupac 6 ostvareni dohodak i u stupac 7 uplaćeni predujam poreza i prireza u 2003. godini.

Ako je porezni obveznik ovaj dohodak tijekom 2003. godine ostvario kod više poslodavaca/ isplatitelja, podaci o dohotku ostvarenom kod svakog od njih se upisuju u poseban redak. Na kraju se iskazuju ukupni podaci i to, u stupcu 6 pod IV.1.b godišnje porezne prijave podatak o ukupnom dohotku od nesamostalnog rada prema potvrdama isplatitelja i u stupcu 7 pod IV.1.b. godišnje porezne prijave, podatak o ukupno uplaćenom predujmu poreza i prireza s te osnove.

Ako je porezni obveznik koji je u 2003. godini ostvario dohodak iz članka 33. stavka 5. i 6. Zakona imao izdatke po osnovi uplaćenih premija osiguranja iz članka 9. stavka 7. Zakona, a za ovaj dohodak podnosi poreznu prijavu, u stupcu 6 pod IV.1.b. iskazuje dohodak od nesamostalnog rada umanjen za iznos tih izdataka, ako je o tim izdacima poreznoj prijavi priložio odgovarajuće isprave,

9.2.1.10. pod IV.1.c.- podatke o ostvarenom dohotku od nesamostalnog rada- mirovinama i to iznos ukupno ostvarene mirovine (stupac 4), iznos uplaćenog predujma poreza i prireza (stupac 7). U stupac 2 se upisuje matični broj isplatitelja- Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i osiguratelja ako je porezni obveznik u 2003. godini ostvario uz mirovinu od HZMO i mirovinu od osiguratelja, a na temelju prijašnjih uplata premija osiguranja na teret poslodavca za dokup mirovine i doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. Ako je umirovljenik u 2003. godini imao izdatke u skladu s odredbama članka 9. stavka 7. Zakona, za koje je isplatitelj mirovine umanjivao poreznu osnovicu ili za koje želi umanjiti poreznu osnovicu u godišnjem obračunu u stupcu 5 iskazat će izdatke po osnovi uplaćenih premija osiguranja.

Podaci se popunjavaju prema priloženim potvrdama koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, u kojima je upisan podatak o godišnjem iznosu mirovine, korištenih osobnih odbitaka, eventualno iznosu plaćenih premija osiguranja te iznosu uplaćenog predujma poreza i prireza iz mirovine koju je isplaćivao HZMO. Ako je porezni obveznik ostvario i mirovinu od osiguratelja, podaci o visini te mirovine i uplaćenom predujmu poreza i prireza upisuju se prema podacima iz poreznih kartica PK-2,

9.2.1.11. pod IV.1.d.- podatke o ukupno ostvarenom dohotku od nesamostalnog rada (stupac 6), uplaćenom predujmu poreza i prireza ukupno (stupac 7), po svim oblicima dohotka od nesamostalnog rada iskazanim pod IV.1.a., IV.1.b. i IV.1.c. porezne prijave.

9.2.1.12. pod IV.2- podatke o dohotku od imovinskih prava kojeg je ostvario kao obveznik pojedinac (stupac 2) i/ili obveznik suvlasnik/supoduzetnik (stupac 4), uz obvezno popunjavanje podatka o matičnom broju građana nositelja zajedničkog imovinskog prava (u stupcu 3). U stupac 6 se upisuje ukupan iznos dohotka od imovinskih prava ostvaren tijekom 2003. godine, a u stupac 7 iznos uplaćenog predujma poreza i prireza u istom razdoblju.

Kod dohotka od imovinskih prava porezni obveznik može ostvarene primitke po toj osnovi u poreznoj prijavi umanjiti za stvarno nastale izdatke u svezi sa ostvarivanjem tih primitaka. Osim toga i kod ovog oblika dohotka priznaju se izdaci koji su poreznim obveznicima nastali po osnovi uplaćenih premija osiguranja. Stoga porezni obveznici koji su tijekom 2003. godine imali izdatke po osnovi uplaćenih premija osiguranja iz članka 9. stavka 7. Zakona, mogu za iznos tih izdataka umanjiti dohodak od imovinskih prava u stupcu 5, ako u godišnjoj poreznoj prijavi prilože odgovarajuće isprave kao dokaz nastanka tih izdataka.

Obveznik pojedinac podatke o dohotku popunjava prema priloženom pregledu primitaka i izdataka i potvrdama isplatitelja, a obveznik suvlasnik/supoduzetnik prema podatku iz stupca 6 pod 10. Prijave o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti- Obrazac DOH-Z, odnosno prema primljenom rješenju Porezne uprave,

9.2.13. pod IV.2.a. - podatak o ukupnom dohotku od imovinskih prava i ukupno uplaćenim predujmovima poreza i prireza koji su iskazani u godišnjoj poreznoj prijavi za 2003. godinu pod IV.2.a u stupcu 6 i 7,

9.2.1.14. pod IV.3.- Prilog A- podaci o dohotku od samostalne djelatnosti- ovaj prilog popunjavaju i dostavljaju samo oni porezni obveznici koji su u 2003. godini ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 1., 2. i 3., a koji se oporezuje na način iz
članka 18. do 22. Zakona, porezni obveznici koji žele prijaviti dohodak od druge samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 4. točke 2. i 3. Zakona te porezni obveznici koji su ostvarili dohodak od imovine koji se oporezuje na način propisan člankom 18. do 22. Zakona. Porezni obveznici koji su ostvarili druge oblike dohotka ovaj prilog ne popunjavaju i ne dostavljaju. U Prilogu A popunjavaju se sljedeći podaci:

9.2.1.15. pod IV.3.a.- o ostvarenom dohotku od obrta i slobodnih zanimanja, osim dohotku od slobodnih zanimanja iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona koji se oporezuje prema članku 18. stavku 13. Zakona, dohotku od poljoprivrede i šumarstva koji se oporezuje u skladu s odredbama članka 18. do 22. Zakona te dohotku od imovine (i imovine od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna pristojba) po kojoj osnovi je obveznik poreza na dohodak istodobno bio i obveznik poreza na dodanu vrijednost ili je porezni obveznik dohodak po toj osnovi na vlastiti zahtjev utvrđivao na način propisan člankom 18. do 22. Zakona. Iskazuju se podaci o dohotku koji je ostvario obveznik pojedinac (stupac 2), matičnom broju građana nositelja zajedničke djelatnosti i zajedničke imovine (stupac 3), iznosu udjela u zajedničkom dohotku prema prijavi dohotka od zajedničke djelatnosti odnosno rješenju nadležne ispostave Porezne uprave (stupac 4), ukupnom dohotku od obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i imovine (stupac 5) i ukupno uplaćenom predujmu poreza i prireza u 2003. godini na temelju rješenja Porezne uprave (stupac 6).

Ako je tijekom 2003. godine djelatnost obrta i slobodnog zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva te iznajmljivanje imovine u cijelosti prestalo ili je prestalo u jednom dijelu (likvidacija djelatnosti, otuđenje djelatnosti ili dijela djelatnosti, prestanak djelatnosti, prelazak na paušalno oporezivanje prema odredbama Pravilnika o samostalnim djelatnostima koje se mogu paušalno oporezivati te načinu utvrđivanja i oporezivanja paušalnog dohotka, a stjecatelj djelatnost nije nastavio ili ju nije nastavio u cijelosti, otuđitelju se utvrđuje i dohodak od otuđenja koji uvećava/umanjuje dohodak ostvaren obavljanjem djelatnosti (članak 36. Pravilnika).

Ako je porezni obveznik u 2003. godini po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti prešao s utvrđivanja dobiti na utvrđivanje dohotka obvezan je dohodak ostvaren tom djelatnošću ispraviti u skladu s odredbama članka 37. Pravilnika.

Obveznici pojedinci koji su ostvarili dohodak od obavljanja djelatnosti obrta i djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i dohodak od imovine po kojoj osnovi su i obveznici poreza na dodanu vrijednost iskazuju iznos ostvarenog dohotka odnosno gubitka prema podacima iz poslovnih knjiga, odnosno pregledu poslovnih primitaka i izdataka za 2003. godinu. Pregled poslovnih primitaka i izdataka- izvadak iz poslovnih knjiga treba sadržavati sve poslovne primitke i poslovne izdatke grupirane prema načinu na koji su nastali (putem žiro računa, u gotovini ili u naravi) u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2003. godine (ili kraćem razdoblju obavljanja djelatnosti u 2003. godini), s tim da se posebno iskazuju izdaci otpisa (amortizacije), uplaćenih premija osiguranja, porezno priznatih izdataka reprezentacije, a u slučaju otuđenja obrta, djelatnosti slobodnog zanimanja, poljoprivrede i šumarstva ili njihovog dijela, nakon kojeg se djelatnost ne nastavlja ili se ne nastavlja u cijelosti, treba posebno iskazati i sve izdatke koji se kod te poslovne promjene priznaju.

Porezni obveznici koji su po navedenim osnovama u 2003. godini bili i obveznici poreza na dodanu vrijednost, u iskazu iz poslovnih knjiga ne iskazuju poslovne primitke i poslovne izdatke prema načinu na koji su nastali u istoj godini, već iskazuju samo ukupni iznos poslovnih primitaka i izdataka te posebnim stavkama izdatke otpisa (amortizacije), premija osiguranja, reprezentacije te možebitno i izdatke vezane uz otuđenje djelatnosti.

U iskazu (pregledu) primitaka i izdataka nije potrebno navoditi nadnevke utvrđivanja primitaka i izdataka, jer su svi poslovni događaji kronološkim slijedom knjiženi u propisanim poslovnim knjigama (knjizi prometa, knjizi primitaka i izdataka, knjigama ulaznih i izlaznih računa koje se vode prema propisima o porezu na dodanu vrijednost), a za iste je obveznik dužan imati uredne i vjerodostojne isprave, kako o obavljenim gotovinskim uplatama, isplatama, bezgotovinskim plaćanjima i doznakama, tako i ispravama o nabavi, prodaji, obračunima, zapisnicima i drugom.

Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju djelatnost obrta i slobodnog zanimanja i drugu sličnu djelatnost iz članka 15. stavka 1. i 2. Zakona, kao i djelatnost poljoprivrede i šumarstva iz članka 15. stavka 3. Zakona, na područjima posebne državne skrbi i Gradu Vukovaru pod IV. 3. a. iskazuju podatak o dohotku od tih djelatnosti umanjenom za olakšice prema članku 41. stavku 1. Zakona (dohodak umanjen pod propisanim uvjetima za 75% odnosno 50% odnosno 25%). Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 15. stavka 1., 2. i 3. Zakona na području Grada Vukovara i pod propisanim uvjetima koriste oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak po toj osnovi prema članku 41. stavku 2. Zakona, pod IV.3.a. ne iskazuju podatke o ostvarenom dohotku u 2003. godini.

Porezni obveznici koji su tijekom 2003. godine ostvarili dohodak u skladu s člankom 15. stavkom 1., 2. i 3. Zakona i/ili dohodak u skladu s člankom 23. stavkom 1., 2. i 3. Zakona koji su utvrđivali na način propisan člankom 18. do 22. Zakona, a imali su izdatke s osnove uplaćenih premija osiguranja iz članka 9. stavka 7. Zakona, imaju pravo osim poslovnih izdataka iskazati (u poslovnim knjigama i pregledu primitaka i izdataka) i izdatke po toj osnovi, uz uvjet da o istom poreznoj prijavi prilože za dokaz odgovarajuće isprave.

Porezni obveznici koji su tijekom 2003. godine ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja obavljanjem kulturne i umjetničke djelatnosti prema članku 15. stavku 2. Zakona (koji se utvrđuje u skladu s člankom 18. do 22. Zakona), u iskazu iz poslovnih knjiga (pregledu primitaka i izdataka) ne iskazuju ostvarene primitke s naslova darovanja do 20.000,00 godišnje u skladu s člankom 42. Zakona. Osim toga, ovi porezni obveznici mogu, u skladu s člankom 42. stavkom 2. Zakona, poslovne primitke umanjiti za 25% od ostvarenog iznosa, uz uvjet da poreznoj prijavi prilože potvrde nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije, s podacima o autorskim djelima za koje imaju navedeno pravo, kao i visini iznosa ostvarenih primitaka za ta djela od kojih se može kao neoporezivo odbiti 25% ili potvrde da su osobe koje obavljaju kulturne i umjetničke djelatnosti i kao takve imaju pravo koristiti propisanu olakšicu.

Pregled poslovnih primitaka i izdataka porezni obveznici iz članka 15. stavka 1., 2. i 3. Zakona odnosno članka 23. stavka 1., 2. i 3. Zakona (koji se utvrđuje prema članku 18. do 22. Zakona), mogu sastaviti na sljedeći način:


----------------------------------------------------------------------------------------------------
O P I S
----------------------------------------------------------------------------------------------------
R.BR. VRSTA PRIMITAKA VRSTA IZDATAKA I Z N O S
---------------------------------------------------------------
1. primici na žiro račun XXXXXXXXXXXXXXXXX ________ Kn
2. primici u gotovini XXXXXXXXXXXXXXXXX ________ Kn
3. primici u naravi XXXXXXXXXXXXXXXXX ________ Kn
4. primici u svezi s
otuđenjem XXXXXXXXXXXXXXXXX _________ Kn
5. UKUPNI PRIMICI XXXXXXXXXXXXXXXXX _________ Kn
6. XXXXXXXXXXXXXXXXX izdaci putem žiro
računa _________ Kn
7. XXXXXXXXXXXXXXXXX izdaci u gotovini _________ Kn
8. XXXXXXXXXXXXXXXXX izdaci u naravi _________ Kn
9. XXXXXXXXXXXXXXXXX izdaci otpisa _________ Kn
10. XXXXXXXXXXXXXXXXX izdaci reprezentacije _________ Kn
11. XXXXXXXXXXXXXXXXX izdaci za premije
osiguranja ___________ Kn
12. XXXXXXXXXXXXXXXXX izdaci u svezi
s otuđenjem ___________ Kn

13. XXXXXXXXXXXXXXXXX UKUPNI IZDACI ____________ Kn
---------------------------------------------------------------
DOHODAK ( 5.- 13.): ____________ Kn


Obveznici poreza na dodanu vrijednost mogu pregled primitaka i izdataka sastaviti na sljedeći način:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPIS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R.br. PRIMICI IZDACI IZNOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. poslovni primici xxxxxxxxxxxxx ____________ Kn
2. primici u svezi s
otuđenjem xxxxxxxxxxxxx ____________ Kn
3. UKUPNI PRIMICI xxxxxxxxxxxx ____________ Kn
4.xxxxxxxxxxxxxxxx poslovni izdaci ____________ Kn
5.xxxxxxxxxxxxxxxx izdaci otpisa ____________ Kn
6.xxxxxxxxxxxxxxxx izdaci reprezentacije _____________ Kn
7.xxxxxxxxxxxxxxxx izdaci za premije
osiguranja ______________ Kn
8.xxxxxxxxxxxxxxxx izdaci u svezi s
otuđenjem _____________ Kn
9.xxxxxxxxxxxxxxxx UKUPNI IZDACI ______________ Kn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOHODAK (3.-9.) _______________


U dijelu porezne prijave pod IV. 3.a. u stupcu 2. podatak o ostvarenom dohotku od obrta i slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, dohotku od imovine koji se utvrđuje kao dohodak od obrta i slobodnih zanimanja, popunjava porezni obveznik pojedinac, a porezni obveznik supoduzetnik popunjava podatke u stupcu 3 i 4, a prema podacima iz Prijave o utvrđenom dohotku od samostalne djelatnosti- obrazac DOH-Z (rješenju Porezne uprave ako je doneseno) i to matični broj građana nositelja zajedničke djelatnosti iskazan pod 2 tog obrasca, kao i iznos pripadajućeg udjela u zajedničkom dohotku iz stupca 6 pod 10. toga obrasca.

Ako je obveznik koji podnosi godišnju poreznu prijavu za 2003. godinu u toj godini ostvario navedene oblike dohotka i kao pojedinac i kao supoduzetnik, treba iskazati oba oblika dohotka posebno, te njihov zbroj u stupcu 5 pod IV.3. a. porezne prijave, a u stupcu 6 uplaćeni iznos predujmova poreza i prireza.

Podatke pod IV.3. a. popunjavaju i oni porezni obveznici koji su tijekom 2003. godine ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti izdavanjem u zakup cjelokupnog obrta i/ili oni porezni obveznici koji su u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2003. godine otuđili više
od tri nekretnine ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina, od kojih se utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti prema odredbama članka 15. stavka 1. Zakona.

Napominjemo da podatke pod IV.3. a. popunjavaju i porezni obveznici koji su u 2003. godini ostvarili dohodak od poljoprivrede i šumarstva koji se utvrđuje na način propisan za obrtničke djelatnosti. U ovom dijelu porezne prijave propisane podatke iskazuju i svi oni porezni obveznici koji ostvaruju dohodak trajnim obavljanjem drugih djelatnosti koje imaju obilježja obrtničke djelatnosti, a i porezni obveznici koji obavljaju druge samostalne djelatnosti iz članka 15. stavak 4. točke 2. i 3. Zakona, koji su se prijavili u registar poreznih obveznika i dohodak od tih djelatnosti utvrđivali u skladu s člankom 18. do 22. Zakona,

9.2.1.16. pod IV.3.b.- podatak o ostvarenom dohotku od drugih samostalnih djelatnosti. Porezni obveznici koji su u 2003. godini ostvarili dohodak kao članovi skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća i njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, stečajni upravitelji, suci porotnici koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu, sudski vještaci, povremeni autori (znanstvenici, umjetnici i stručnjaci), trgovački putnici, agenti, akviziteri, športski suci i delegati i svi drugi porezni obveznici od obavljanja drugih povremenih samostalnih djelatnosti iz članka 15. stavka 4. točke 2. i 3. Zakona, ali i dohodak od slobodnih zanimanja iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona koji se oporezuje prema članku 18. stavku 13. Zakona, iskazuju podatke o primicima po pojedinim oblicima toga dohotka u stupcu 3, stvarnim ili paušalno priznatim izdacima u stupcu 4, izdacima po osnovi obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje iz primitaka u stupcu 5, izdacima za uplaćene premije osiguranja iz članka 9. stavak 7. Zakona u stupcu 6, a podatak o tim oblicima dohotka iskazuju u stupcu 7 te podatak o uplaćenom predujmu poreza po odbitku i prireza u stupcu 8 pod IV.3.b. godišnje porezne prijave, a prema oblicima ostvarenog dohotka od drugih samostalnih djelatnosti odnosno nazivima pojedinih redaka pod IV.3.b. porezne prijave.

Obračunani i uplaćeni predujmovi poreza i prireza iz dohotka od ovih djelatnosti smatraju se konačno plaćenim porezom za porezno razdoblje, pa porezni obveznici za te oblike dohotka nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu.

Ako godišnju poreznu prijavu po toj osnovi odluče podnijeti, podatke o ostvarenom dohotku iskazuju prema priloženim potvrdama isplatitelja dohotka u ukupno ostvarenom (bruto) iznosu i iznosu uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza tijekom 2003. godine (sadržaj potvrde propisan je člankom 53. stavkom 17. Pravilnika).

Porezni obveznici koji su ostvarili dohodak iz članka 15. stavka 4. točke 2. Zakona i po toj osnovi podnose godišnju poreznu prijavu, podatke o ostvarenom dohotku iskazuju prema priloženom pregledu primitaka i izdataka (ako su u obavljanju tih djelatnosti nastali izdaci). U tom slučaju se dohodak od druge samostalne djelatnosti u stupcu 7 iskazuje kao razlika između ostvarenih primitaka (prema potvrdi isplatitelja) i nastalih izdataka, ako o nastanku izdataka posjeduju uredne i vjerodostojne isprave. Podatak o (bruto) iznosu primitka treba biti jednak podatku iskazanom u potvrdama isplatitelja i podatku o ukupnim primicima u priloženom pregledu primitaka i izdataka.

Porezni obveznici koji su ostvarili dohodak iz članka 15. stavka 4. točke 3. Zakona i po toj osnovi podnose godišnju poreznu prijavu, podatke o ostvarenom dohotku iskazuju prema potvrdi isplatitelja dohotka o ukupnom bruto isplaćenom iznosu, kojega umanjuju za priznate izdatke u visini 25% odnosno 40% od ostvarenih (bruto) primitaka. Godišnjoj poreznoj prijavi ne prilažu pregled primitaka i izdataka.

Porezni obveznici koji su iz dohotka ostvarenog od drugih samostalnih djelatnosti u 2003. godini imali izdatke za uplaćene premije osiguranja prema članku 9. stavku 7. Zakona, a po toj osnovi podnose godišnju poreznu prijavu, mogu iskazane primitke prema potvrdama isplatitelja, osim za priznate odnosno stvarno nastale poslovne izdatke, umanjiti i za te izdatke, te tako umanjen dohodak iskazati u priloženom pregledu primitaka i izdataka, uz uvjet da poreznoj prijavi prilože odgovarajuće isprave o uplaćenim premijama osiguranja.

Porezni obveznici koji podnose godišnju poreznu prijavu za dohodak od druge samostalne djelatnosti koji su u 2003. godini ostvarili povremenim obavljanjem umjetničke i kulturne djelatnosti u skladu s člankom 15. stavkom 2. točkom 4. i stavkom 4. točkom 3. Zakona, mogu ostvarene primitke od tih djelatnosti prema priloženim potvrdama isplatitelja dohotka, umanjiti za neoporezivih 25% u skladu s člankom 42. stavkom 2. Zakona, a od preostalog dijela odbijaju 40% priznatih izdataka prema članku 18. stavku 12. istog Zakona i tako utvrđen dohodak iskazuju u godišnjoj poreznoj prijavi, bez obveze prilaganja pregleda primitaka i izdataka. Uvjet za priznavanje neoporezivog dijela 25% umjetničkog autorskog honorara prema članku 42. stavku 4. Zakonu jest da poreznoj prijavi prilože potvrde nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije o djelima za koja imaju pravo koristiti neoporeziv dio odnosno potvrde da se radi o osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost. Udruge odnosno ovlaštene agencije za davanje tih potvrda su: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Varaždin, Varaždin; Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Međimurja, Čakovec; Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb; Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre, Pula; Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka, Rijeka; Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Split, Split; Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zadar, Zadar; Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik, Dubrovnik; Hrvatsko udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb; Hrvatsko društvo naivnih umjetnika, Zagreb; Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb; Udruženje hrvatskih arhitekata, Zagreb; Hrvatsko društvo filmskih djelatnika, Zagreb; Hrvatska udruga filmskih snimatelja, Zagreb; Društvo hrvatskih filmskih redatelja, Zagreb; Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, Zagreb; Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb; Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb; Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb; Hrvatska glazbena unija, Zagreb; Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Zagreb; Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa, Zagreb; Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika, Zagreb; Udruga samostalnih i drugih profesionalnih plesnih umjetnika Hrvatske, Zagreb; Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika, Zagreb; Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Osijek, Osijek; Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb i Hrvatsko društvo filmskih kritičara, Zagreb.

Ako porezni obveznici podnose godišnju poreznu prijavu za dohodak od druge samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 4. točke 2. i 3. Zakona (pod IV.3.b.), a u 2003. godini su ostvarili i dohodak od nesamostalnog rada i/ili dohodak od kapitala i/ili dohodak od osiguranja, u godišnjoj poreznoj prijavi obvezni su iskazati ukupan dohodak koji su ostvarili po svim tim osnovama.

U dio porezne prijave pod IV.3.b. podatke o ukupno ostvarenom dohotku i uplaćenom predujmu poreza i prireza mogu, ali nisu obvezni iskazati i inozemni porezni obveznici za dohodak kojeg su ostvarili u tuzemstvu prema članku 36. stavku 1. Zakona, obavljanjem umjetničke, artističke, zabavne, športske, književne i likovne djelatnosti i djelatnosti u svezi s tiskom, radiom i televizijom te zabavnim priredbama,

9.2.1.17. pod IV.3.c. - podatak o ukupnom iznosu dohotka od samostalne djelatnosti koji je iskazan u stupcu 5 pod IV.3.a. i stupcu 7 pod IV.3.b. porezne prijave i ukupno uplaćenim predujmovima poreza i prireza (po rješenju Porezne uprave i po odbitku) tijekom 2003. godine, koji su iskazani u stupcu 6 pod IV.3.a . i u stupcu 8 pod IV.3.b. porezne prijave,

9.2.1.18. pod IV.4. - podaci o dohotku od kapitala prema članku 26. i članku 38. Zakona, a prema pojedinim oblicima toga dohotka kojega je porezni obveznik ostvario u 2003. godini.

Porezni obveznici koji su tijekom 2003. godine imali izdatke po osnovi uplaćenih premija osiguranja iz članka 9. stavka 7. Zakona, mogu za iznos tih izdataka umanjiti primitke odnosno dohodak od kapitala (ako taj dohodak iskažu u poreznoj prijavi), pod uvjetom da godišnjoj poreznoj prijavi prilože odgovarajuće isprave kao dokaz nastanka tih izdataka. Pod IV.4. popunjavaju se podaci: u stupcu 2- matični broj ili matični broj građana isplatitelja, stupcu 3- iznos ukupnog primitka koji se smatra dohotkom, stupcu 4 - uplaćene premije osiguranja, stupcu 5- dohodak od osiguranja i u stupcu 6- uplaćeni predujam poreza na dohodak i prireza. Podaci se popunjavaju prema priloženim potvrdama isplatitelja dividendi, udjela u dobiti, kamata odnosno davatelja drugih oblika ovoga dohotka te eventualno priloženom pregledu primitaka i izdataka, ako porezni obveznik dohodak od kapitala umanjuje za iznos uplaćenih premija osiguranja prema članku 9. stavku 7. Zakona.

Budući da se predujam poreza na dohodak od kapitala utvrđen prema odredbama članka 26. i 38. Zakona te članka 45. i 52. stavka 1. točke 6. Pravilnika smatra konačnim na razini poreznog razdoblja, porezni obveznici nisu obvezni ovaj oblik dohotka unijeti u godišnju poreznu prijavu, ali ga mogu prijaviti. Ako podatke o dohotku od kapitala unesu u godišnju poreznu prijavu, obvezni su prijaviti i sve druge oblike ostvarenog dohotka u 2003. godini za koje se uplaćeni predujam poreza na dohodak i prireza smatraju konačnim (osim dohotka od imovine),

9.2.1.19. pod IV.4.a. - popunjavaju se podaci o ostvarenom dohotku od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koje su poreznom obvezniku isplaćene u 2003. godini, a po rasporedu ostvarene dobiti za 2001. i 2002. godinu odnosno isplaćeni predujmovi dividendi i udjela u dobiti na teret tekuće dobiti 2003. godine. S obzirom da je odredbama članka 53. stavka 4. Zakona propisano da se utvrđivanje dohotka i plaćanje predujma poreza na dohodak po odredbama članka 38. Zakona ne primjenjuje na dividende i udjele u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni do početka primjene toga Zakona, bez obzira kada se taj dohodak isplaćuje, dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu koje je porezni obveznik ostvario (naplatio) u 2003. godini, a po rasporedu ostvarene dobiti za 2000. ili iz zadržane dobiti iz ranijih godina ne podliježu oporezivanju, pa se podaci o tomu ni ne upisuju u poreznu prijavu. Iskazuju se i podaci o izdacima za uplaćene premije osiguranja prema članku 9. stavak 7. Zakona te uplaćenom predujmu poreza i prireza, koji su umanjili taj oblik ostvarenog dohotka,

9.2.1.20. pod IV.4.b.- o ostvarenom dohotku (primicima) od kamata koje su porezni obveznici u 2003. godini ostvarili po osnovi danih kredita i zajmova (uključivo kamate po komisionim kreditima), ako su kamate obračunate su za razdoblje od 1. siječnja 2001. godine do kraja 2003. godine i naplaćene u 2003. godini. Iskazuju se i podaci o izdacima za uplaćene premije osiguranja prema članku 9. stavak 7. Zakona i uplaćenom predujmu poreza i prireza.

Kamatama koje podliježu porezu na dohodak od kapitala ne smatraju se kamate na kunsku i deviznu štednju, na pologe po viđenju i oročene na žiro računu, tekućem i deviznom računu naplaćene od banaka, štedionica i štedno kreditnih zadruga, kamate po vrijednosnim papirima izdanim po posebnom zakonu (članak 6. stavka 1. Zakona), zatezne kamate (uključivo i zatezne kamate koje s ostvarene u okviru samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 1., 2. i 3. Zakona, jer se smatraju primitkom od samostalne djelatnosti), kamate po sredstvima i plasmanima sredstava koja služe za obavljanje djelatnosti (smatraju se primicima od samostalne djelatnosti u skladu s člankom 18. stavkom 11. Zakona), kamate naplaćene po sudskim rješenjima i rješenjima tijela javne vlasti, kamate naplaćene kao odštete prema članku 6. stavku 2. točki 2.5. Zakona te kamate koje se smatraju primitkom od nesamostalnog rada i oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada, pa se ni ne iskazuju u poreznoj prijavi kao dohodak od kapitala,

9.2.1.21. pod IV.4.c.- podaci o ostvarenom dohotku od izuzimanja. Upisuju se podaci o dohotku ostvarenom po osnovi izuzimanja imovine i usluga društva za privatne potrebe vlasnika i suvlasnika društva (članova društva) izvršena u 2003. godini, na teret dobiti te godine, a koja se utvrđuju prema tržišnoj vrijednosti, izdacima za uplaćene premije osiguranja prema članku 9. stavak 7. Zakona i plaćenom predujmu poreza na dohodak od tih primitaka (dohotka) po stopi od 35%. Pod IV.4.c. upisuju se i podaci o dohotku ostvarenom po osnovi izuzimanja imovine i usluga društva za privatne potrebe vlasnika i suvlasnika društva (članova društva) izvršena u 2003. godini kao predujam dobiti tekuće godine,

9.2.1.22. pod IV.4.d. – podaci o dohotku od dodjele i opcijske kupnje dionica. Iskazuju se podaci o dohotku po osnovi dodjele vlastitih dionica društva tijekom 2003. godine, izdacima za uplaćene premije osiguranja prema članku 9. stavak 7. Zakona i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza od ukupnog primitka po toj osnovi, a po stopi od 15%.

U skladu s odredbama članka 53. stavka 4. Zakona dohodak se ne utvrđuje po osnovi primitaka od prava, koja su ostvarena do 31. prosinca 2000. godine, bez obzira kada se ti primici ostvaruju. Prema tome u poreznoj prijavi se ne iskazuju primici od realizacije opcija za koje su ugovori zaključeni u ranijim godinama, već samo po opcijskim ugovorima zaključenim tijekom 2001., 2002. i 2003. godine, a po kojima su porezni obveznici kao vlasnici prava ista i realizirali u 2003. godini i to bilo prodajom prava bilo kupnjom dionica društva. U skladu s člankom 45. stavkom 9. Pravilnika dohodak od kapitala od opcijske kupnje dionica utvrđuje se samo ako vlastite dionica društva u trenutku realizacije prava iz opcije, kotiraju na burzi ili uređenim javnim tržištima kapitala. Ako dionice u trenutku realizacije prava iz opcije ne kotiraju na burzi ili uređenim javnim tržištima kapitala, od primitka po toj osnovi ne utvrđuje se dohodak od kapitala, već dohodak od nesamostalnog rada i iskazuje pod IV.1.a. općeg dijela godišnje porezne prijave,

9.2.1.23. pod IV.4.e.- podaci o dohotku od kapitala iskazanom pod IV.4.a.,b.,c. i d. i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prirezu u 2003. godini,

9.2.1.24. pod IV.5. – podaci o dohotku od osiguranja koji je ostvaren od osiguravatelja (prema članku 6. stavku 3. Zakona i članku 46. Pravilnika) u 2003. godini, a na temelju premija osiguranja koje su u razdoblju od 1. srpnja 2001. do 2003. i u 2003. godini uplaćene za životno osiguranje sa obilježjem štednje te dobrovoljno mirovinsko osiguranje i umanjivale osnovicu za utvrđivanje poreza na dohodak. Iskazuju se podaci o uplaćenim premijama osiguranja prema članku 9. stavak 7. Zakona i podaci o predujmu poreza na dohodak kojega su po odbitku uplatili osiguravatelji. Podaci se popunjavaju prema priloženim potvrdama isplatitelja dohotka odnosno osiguravatelja.

Ako je porezni obveznik (korisnik osiguranja) u navedenom razdoblju ostvario dohodak od osiguranja od kojega je osiguravajuće društvo na propisani način obračunalo, obustavilo i uplatilo predujam poreza na dohodak po stopi od 15%, uplaćeni predujam se smatra konačnim porezom na razini poreznog razdoblja, pa poreznu prijavu po toj osnovi nije obvezno podnositi, ali se može podnijeti, pod uvjetom da se u tom slučaju prijave i svi drugi u 2003. godini ostvareni oblici dohotka iz kojega se uplaćeni predujam poreza smatra uvjetno ili bezuvjetno konačnim porezom.

I ovaj oblik dohotka moguće je umanjiti za Zakonom priznate izdatke premija osiguranja prema članku 9. stavku 7. Zakona,

9.2.1.25. pod IV.6. – o vraćenom iznosu doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti u tekućem poreznom razdoblju po kojoj osnovi se primitak iskazuje u stupcu 1, umanjen za eventualno u poreznom razdoblju uplaćene premije osiguranja iz članka 9. stavka 7. Zakona koje se iskazuju u stupcu 2, podatak o iznosu dohotka po toj osnovi u tekućem poreznom razdoblju u stupcu 3 te podatak o uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza u stupcu 4, a koji je u tekućem poreznom razdoblju obračunala, iz vraćenog iznosa doprinosa obustavila i uplatila nadležna ispostava Porezne uprave.

Iznos vraćenih doprinosa porezni obveznik nije obvezan iskazati u godišnjoj poreznoj prijavi (ako je predujam poreza obračunan, obustavljen i uplaćen po stopi od 45%), ali ga može iskazati, u kojem slučaju je obvezan iskazati i sve druge oblike dohotka ostvarene u poreznom razdoblju, a iz kojih se uplaćeni predujam poreza na dohodak po odbitku smatra bezuvjetno konačno plaćenim porezom.

Ovi podaci ne mogu biti iskazani u godišnjoj poreznoj prijavi za 2003. godinu, već tek u godišnjoj poreznoj prijavi koja će se podnositi u 2005. za 2004. godinu.

Pod IV.6.a iskazuju se podaci o ukupnom dohotku po toj osnovi i ukupno uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza u stupcima 3 i 4,

9.2.1.26. pod IV.7.- podatak o inozemnom dohotku koji su tijekom 2003. godine ostvarili tuzemni porezni obveznici neposredno iz inozemstva i to od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava i kapitala (članak 10. stavak 2. Zakona), bez obzira može li Republika Hrvatska taj dohodak oporezivati u skladu s odredbama članka 140. Ustava Republike Hrvatske i ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te u skladu sa Zakonom kao tuzemnim propisom. U stupcu 2 se iskazuje podatak o obliku dohotka, u stupcu 3 državi u kojoj je ostvaren (država izvora), u stupcu 4 iznosu ukupnih primitaka ostvarenih u inozemstvu, u stupcu 5 izdacima za uplaćene premije osiguranja prema članku 9. stavak 7. Zakona, u stupcu 6. inozemnom dohotku ostvarenom u 2003. godini, a u stupcu 7 podatak o porezu koji je plaćen u inozemstvu u istoj godini, a koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak.

Podaci se upisuju prema priloženim potvrdama o dohotku ostvarenom u inozemstvu i porezu plaćenom u inozemstvu u 2003. godini, odnosno kraćem razdoblju ostvarivanja dohotka u inozemstvu tijekom 2003. godine.

Tuzemni porezni obveznici koje je tuzemni poslodavac uputio na rad u inozemstvo podatke o inozemnom dohotku od nesamostalnog rada (plaći) iskazuju pod IV.1.a. godišnje porezne prijave, a ne pod IV.7. godišnje porezne prijave.

Ako međunarodnim sporazumima i ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije propisano drugačije, tuzemni porezni obveznici plaćaju u Republici Hrvatskoj
porez iz dohotka ostvarenog u inozemstvu, a u ukupnu obvezu godišnjeg poreza uračunava im se porez plaćen u inozemstvu do visine tuzemnog poreza, ako o uplaćenom porezu postoje odgovarajući dokazi koje trebaju priložiti uz godišnju poreznu prijavu.

Republika Hrvatska primjenjuje ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa sljedećim državama: Francuskom, Belgijom, Švedskom, Danskom, Nizozemskom, Velikom Britanijom, Češkom Republikom, Italijom, Norveškom, Finskom, SR Njemačkom, NR Kinom, Mađarskom, Makedonijom, Poljskom, Rumunjskom, Rusijom, Slovačkom Republikom, Južnoafričkom Republikom, Albanijom, Bugarskom, Kanadom, Maltom, Švicarskom, Ukrajinom, Turskom, Litvom i Grčkom..

Ako je tuzemni porezni obveznik ostvario neki oblik dohotka u jednoj ili više spomenutih država, obvezan je taj dohodak unijeti u godišnju poreznu prijavu, a službenik u nadležnoj ispostavi Porezne uprave će na temelju iskazanih podataka o državi u kojoj je dohodak ostvaren i vrsti dohotka, na temelju odredbi ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja utvrditi ima li Republika Hrvatska pravo oporezivati taj dohodak ili ne. Ako ima pravo tada je oporezivanje moguće ako je propisano tuzemnim Zakonom i na način propisan Zakonom. Ako s državom u kojoj je tuzemni porezni obveznik ostvario dohodak Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, dohodak će se oporezivati na način propisan Zakonom i Pravilnikom, uz uračunavanje u inozemstvu plaćenog poreza u tuzemnu obvezu poreza na način propisan odredbama članka 63. Pravilnika, ako je uz godišnju poreznu prijavu porezni obveznik priložio potvrdu inozemnog poreznog tijela o porezu koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak, a plaćen je u 2003. godini u inozemstvu.

Ako su tuzemni porezni obveznici u inozemstvu- državi s kojom Republika Hrvatska primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u 2003. godini ostvarili dividende i udjele u dobiti na temelju udjela u kapitalu, te oblike inozemnog dohotka od kapitala nije obvezno unijeti u godišnju poreznu prijavu, već se treba postupiti na način opisan pod točkom a. ili je u 2003 godini trebalo postupiti na način opisan pod točkom b. u mišljenju Porezne uprave, Središnjeg ureda, klasa: 410-01/02-01/346, ur. broj: 513-07/02-2 od 21. svibnja 2002. godine. Ako je konačno izravnanje obavljeno na način opisan spomenutim tumačenjem, porezni obveznik može, ako za to ima interes i po osnovi dohotka od kapitala ostvarenog u inozemstvu podnijeti godišnju poreznu prijavu, ali uz obvezu da u prijavi iskaže i sve druge eventualno ostvarene oblike dohotka u 2003. godini koji se na predujmu uvjetno ili bezuvjetno konačno oporezuju,

9.2.1.27. pod V. - podatke o ukupnom iznosu svih oblika dohotka koje je porezni obveznik ostvario u tuzemstvu i iskazao pod IV.1.d., IV.2.a., IV.3.c., IV.4.e, IV.5.a., i IV.6.a., iznosu dohotka kojeg je ostvario u inozemstvu i iskazao pod IV.7.a. godišnje porezne prijave, te iznosu uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza u tuzemstvu, kao i iznosu poreza ukupno plaćenog u inozemstvu. Iznos inozemnog poreza koji se može uračunati u tuzemnu obvezu poreza na dohodak za 2003. godinu izračunati će Porezna uprava i odbiti od ukupne godišnje obveze poreza (podatak pod XI.4.f. Priloga B godišnje porezne prijave).

Iskazani podatak o iznosu ukupnog dohotka za 2003. godinu je temelj od kojeg se nakon umanjenja za plaće novozaposlenih i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, za izdatke za školovanje i stručno usavršavanje te za izdatke za istraživanje i razvoj, za iznos prenesenog gubitka i pripadajućeg osobnog odbitka poreznog obveznika, utvrđuje godišnji iznos poreza na dohodak i prireza.

Ako je tijekom 2003. godine porezni obveznik ostvario gubitak (negativni dohodak) od obavljanja samostalne djelatnosti obrta i slobodnog zanimanja, a nije ostvario druge oblike dohotka ili ih nije ostvario u visini dovoljnoj za pokriće ovoga gubitka i/ili iskazao u godišnjoj poreznoj prijavi, podatak pod V. iskazuje sa predznakom minus "-".

Napominjemo da je gubitak u 2003. godini mogao nastati i po osnovi uplaćenih premija osiguranja koje se u skladu s odredbama članka 9. stavka 7. Zakona smatraju porezno priznatim izdacima i to kako poreznim obveznicima u ostvarivanju dohotka od samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 1., 2. i 3. Zakona, ali i onim poreznim obveznicima koji su imali takve izdatke i umanjili poreznu osnovicu utvrđenu iz svih drugih oblika dohotka.

9.2.1.28. pod VI- podaci o umanjenju dohotka za plaće novozaposlenih, nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i po osnovi izdataka za školovanje i stručno usavršavanje zaposlenika i tih obveznika osobno prema članku 43. Zakona, a i po osnovi izdataka za istraživanje i razvoj.

Osim što gubitak može nastati ili se povećati po osnovi izdataka za plaćene premije osiguranja, u 2003. godini može nastati, a može se i povećati i po osnovi plaća novozaposlenih i nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i po osnovi izdataka za školovanje i stručno usavršavanje zaposlenika i tih obveznika osobno prema članku 43. Zakona te po osnovi izdataka za istraživanje i razvoj i prema članku 43.a Zakona,

9.2.1.29. pod VII - podaci o dohotku nakon svih propisanih dodatnih umanjenja iskazanih pod VI.a stupac 3 porezne prijave i ukupno uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza,

9.2.1.30. pod VIII.- podatke o prenesenom gubitku prema nazivima pojedinih stupaca- podatak o godini (stupac 2), iznosu gubitka prenesenog po rješenju iz prethodnih poreznih razdoblja odnosno od 1998. godine (stupac 3), iznosu gubitka za koji se može umanjiti dohodak u 2003. godini (stupac 4), iznosu gubitka u tekućoj godini (stupac 5) i iznosu gubitka za prijenos u 2004. godinu (stupac 6).

Preneseni gubitak se nadoknađuje iz tekućeg dohotka (ostvarenog u 2003. godini), nakon umanjenja za plaće novozaposlenih i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, izdataka za školovanje i stručno usavršavanje zaposlenika i tih obveznika osobno te izdataka za istraživanje i razvoj, a prije osobnog odbitka iz članka 29. Zakona.

Prema tome, porezni obveznici koji su u 1998. i/ili 1999. i/ili 2000. i/ili 2001. i/ili 2002. godini ostvarili gubitak koji do 2003. godine nisu pokrili obvezno popunjavaju podatke pod V. godišnje porezne prijave.

Napominjemo, da se po godišnjoj poreznoj prijavi za 2003. godinu još uvijek može pokriti gubitak nastao u samostalnoj djelatnosti u 1998. godini, o kojemu je Porezna uprava izdala odgovarajuće rješenje. Nakon toga roka prestaje mogućnost pokrića prenesenog (i do kraja 2000. godine ukamaćenog) gubitka iz 1998. godine,

9.2.1.31. pod IX.- podatke o svim ispravama i dokazima koje je porezni obveznik dužan ili želi priložiti uz godišnju poreznu prijavu. Porezni obveznik pod IX. porezne prijave upisuje nazive priloženih isprava, kao što su preslike poreznih kartica PK-1 i/ili PK-2, potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i osiguravatelja o visini mirovine i plaćenog poreza i prireza, iskaz primitaka i izdataka prema poslovnim knjigama, popis dugotrajne imovine, ugovori i isprave o otuđenju samostalne djelatnosti za obveznika pojedinca, pregledi primitaka i izdataka, potvrde isplatitelja dohotka iz kojih se porez plaća po odbitku (za dohodak od povremenog nesamostalnog rada, druge samostalne djelatnosti, kapitala, osiguranja), preslike naloga i ugovora o danim darovanjima u novcu i drugim dobrima, potvrde o plaćenom porezu u inozemstvu, pregled odnosno potvrda o premijama osiguranja za koje je korištena ili se traži korištenje izdatka prema članku 46. stavku 11. i 12. Pravilnika, potvrde o plaćenim kamatama po namjenskim stambenim kreditima za koje se traži dio osobnog odbitka, druge isprave koje dokazuju mogućnost korištenja dijela osobnog odbitka za zdravstvene i stambene potrebe iz članka 50. Pravilnika, dokaze o uzdržavanim članovima uže obitelji tuzemnog poreznog obveznika koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu, izjave o podjeli osobnog odbitka u godišnjem obračunu za uzdržavane članove uže obitelji, potvrde nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije o umjetničkim autorskim djelima odnosno statusu umjetnika za koja porezni obveznik ima pravo na neoporeziv dio od 25% prema članku 42. stavku 2. Zakona, preslike naloga za prijenos za primljene/ dane darove, ugovore o darovanju, potvrde primitka darovanih stvari i usluga i druge isprave koje dokazuju podatke popunjene u poreznoj prijavi, a koje pridonose točnom utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak i prireza,

9.2.1.32. pod X.- u poreznu prijavu pod X. porezni obveznik upisuje možebitne napomene koje su bitne za utvrđivanje njegove porezne obveze, a nisu kao podatak iskazane ni na jednom od predviđenih rednih brojeva.

Ako porezni obveznici imaju pravo na povrat razlike više plaćenog poreza i prireza, a žele da im se povrat obavi gotovinskim putem, a ne na račun koji su eventualno naznačili pod I.5. porezne prijave, tu činjenicu posebno navode u ovom dijelu godišnje porezne prijave. Međutim, u tom slučaju će im organizacija ovlaštena za obavljanje poslova platnog prometa pri povratu naplatiti i odgovarajući iznos provizije. Ako će povrate realizirati Porezna uprava negotovinski na u prijavi naznačen tekući ili žiro račun, poreznim obveznicima neće biti naplaćena provizija.

Uz godišnju poreznu prijavu koju podnosi na propisanom obrascu DOH, porezni obveznik može, ali nije obvezan predati i dio pod XI. – Prilog B - Utvrđivanje poreza na dohodak za 2003. godinu, popunjen s propisanim podacima. Podaci pod XI. grupirani su u četiri dijela i odnose se na obračun ukupnog iznosa godišnjeg osobnog odbitka koji pripada poreznom obvezniku, iznos godišnje osnovice za oporezivanje, obračun godišnjeg iznosa poreza na dohodak i prireza i obračun razlika poreza i prireza za uplatu, odnosno povrat. U ovom dijelu porezne prijave svaki porezni obveznik može izračunati svoju godišnju obvezu poreza i eventualne razlike, a Porezna uprava će po obavljenom obračunu, izdati rješenje o porezu odnosno privremeno porezno rješenje (ako ga donosi na temelju podataka koje je porezni obveznik iskazao u poreznoj prijavi) u skladu s odredbama članka 82. do 86. Općeg poreznog zakona.

Porezni obveznik (opunomoćenik ili porezni savjetnik) dužan je godišnju poreznu prijavu potpisati (članak 15. Općeg poreznog zakona) čime jamči za istinitost i vjerodostojnost iskazanih podataka, te upisati nadnevak njenog podnošenja.


9.2.2. Obrazac DOH- poseban dio

Porezni obveznici će, ovisno o pojedinim oblicima ostvarenog dohotka i korištenim olakšicama i oslobođenjima, godišnju poreznu prijavu za 2003. predavati:

- samo na općem dijelu obrasca DOH,
- i na općem i na posebnom dijelu obrasca DOH,
- samo na posebnom dijelu obrasca DOH.

Posebni dio godišnje porezne prijave obvezni su sastaviti i Poreznoj upravi dostaviti svi oni porezni obveznici koji su tijekom 2003. godine koristili ili u obračunu po podnesenoj poreznoj prijavi za 2003. zahtijevaju korištenje olakšica i oslobođenja propisanih Zakonom.

U posebnom dijelu upisuju se podaci o iznosima propisanih i korištenih olakšica i oslobođenja, a prema nazivima pojedinih redaka i to:

1. podatak o ukupnom dohotku ostvarenom u 2003. godini. Načelno se upisuje iznos dohotka (ili gubitka) iskazan pod VII. općeg dijela godišnje porezne prijave. Porezni obveznici koji nemaju obvezu, a ni interes popuniti podatke o ostvarenom dohotku u općem dijelu godišnje porezne prijave, a koristili su neke od propisanih olakšica, podatak o dohotku pod 1. posebnog dijela porezne prijave popunjavaju prema podacima iz obrazaca PK-1, PK-2 i potvrda isplatitelja dohotka (od povremenog nesamostalnog rada, druge samostalne djelatnosti, dohotku od kapitala i od osiguranja),

2. podatak o iznosu dodatnog umanjenja porezne osnovice za isplaćene plaće novozaposlenima i iznosu isplaćenih nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, za izdatke za školovanje i stručno usavršavanje zaposlenika i tih obveznika osobno prema članku 43. Zakona, za izdatke za istraživanje i razvoj prema članku 43.a Zakona na rednim brojevima 2, 3, 4 i 5 posebnog dijela. Ti podaci mogu biti popunjeni samo kod obveznika koji su ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 1., 2. i 3. Zakona, o kojemu su odgovarajući podaci popunjeni u podnesenoj poreznoj prijavi općem dijelu pod IV.3.a.,

3. podatak o prenesenom gubitku (i do kraja 2000. godine ukamaćenom gubitku) koji je umanjio poreznu osnovicu za 2003.godinu, a iskazuje se na rednom broju 6. posebnog dijela. Podatak može biti iskazan kod svih obveznika poreza na dohodak neovisno o obliku dohotka kojega su ostvarili u 2003. godini. Porezni obveznici koji su koristili ovu zakonsku mogućnost bit će obvezni podnijeti i opći i posebni dio godišnje porezne prijave,

4. podatak o neoporezivom primicima umjetnika odnosno o darovanjima do iznosa 20.000,00 kuna godišnje koje su dobili umjetnici koji obavljaju samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona (od koje se dohodak utvrđuje u skladu s člankom 18. do 22. Zakona), a prema članku 42. stavku 1. Zakona. Podatak se iskazuje na red. br. 7 posebnog dijela porezne prijave. Porezni obveznici koji su koristili ovu zakonsku mogućnost bit će obvezni podnijeti i opći i posebni dio godišnje porezne prijave,

5. podatak o neoporezivom dijelu umjetničkog autorskog honorara (25% od ostvarenih primitaka, prema članku 42. stavku 2. Zakona), a iskazuje se na rednom broju 8 posebnog dijela. Podatak će iskazati porezni obveznici koji obavljaju umjetničku djelatnost iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona (za koju se dohodak utvrđuje u skladu s člancima 18. do 22. Zakona), u kojem slučaju će biti obvezni popuniti i opći i posebni dio godišnje porezne prijave. Međutim, podatak će iskazati i porezni obveznici koji umjetničku djelatnost obavljaju kao drugu samostalnu djelatnost ili kao slobodno zanimanje od koje se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od druge samostalne djelatnosti, zbog čega će biti obvezni podnijeti posebni dio, ali ne i opći dio godišnje porezne prijave (osim ako to ne žele),

6. podatak pod rednim brojevima 9, 10 i 11 odnosi se na iskaz izdataka po osnovi uplaćenih premija životnog, dopunskog i privatnog zdravstvenog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s odredbama članka 9. stavka 7. Zakona. Za 2003. godinu moguće je priznati uplaćene premije osiguranja do 12.600,00 kuna. Izdaci po osnovi uplaćenih premija osiguranja mogu prema članku 13. stavku 3. Zakona umanjivati poreznu osnovicu i tijekom poreznog razdoblja, a pri utvrđivanju predujma poreza i prireza iz primitaka od nesamostalnog rada. Ako su to određeni poslodavci činili u 2003. godini, podatke o tim izdacima bili su obvezni iskazivati u obrascima porezne kartice PK-1 ili PK-2. Ako se radi o poreznom obvezniku koji je koristio ovu olakšicu tijekom poreznog razdoblja, a nije obvezan i nema interes podnijeti opći dio godišnje porezne prijave, sastavit će i dostaviti samo posebni dio porezne prijave s podacima o korištenoj olakšici po osnovi premija osiguranja. U slučaju ostvarivanja dohotka od samostalne djelatnosti koji se utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, izdaci za premije osiguranja poduzetnika umanjuju dohodak od samostalne djelatnosti i iskazuju se u pregledu primitaka i izdataka. Radi se o obveznicima koji su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu na općem dijelu, pa će biti obvezni sastaviti i dostaviti i poseban dio porezne prijave. Poreznim obveznicima koji su tijekom 2003. godine ostvarili druge oblike dohotka (od povremenog nesamostalnog rada, druge samostalne djelatnosti, imovinskih prava, od kapitala i od osiguranja), izdatke po osnovi premija osiguranja moguće je priznati samo u godišnjem obračunu po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi, pa će biti obvezni podnijeti i opći i posebni dio porezne prijave. Napominjemo da je u obračunu moguće priznavati samo stvarno uplaćene iznose premija osiguranja, pa tako i dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja (ne i uvećane za priznati popust zbog ugovorenog načina plaćanja- unaprijed za više mjeseci ili godina),

7. podatak o uvećanim izdacima po osnovi jednokratnog ili ubrzanog djelomičnog otpisa opreme i poslovnih objekata te nematerijalne imovine koja služi za djelatnost istraživanja i razvoja, upisanih u popis dugotrajne imovine, prema članku 21. stavku 5. i 6. Zakona, koji se iskazuju na rednom broju 12 posebnog dijela. Iskazuje se razlika iznosa otpisa prema članku 21. stavku 5. i 6. Zakona u odnosu na stope i vijek trajanja propisan Pravilnikom o amortizaciji ("Narodne novine" broj 54/01.) odnosno vijek trajanja smanjen za polovinu ili stope otpisa uvećane za 100% (ako porezni obveznik koristi tu mogućnost). Podatak mogu iskazati samo oni porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 1., 2. i 3. Zakona odnosno oni porezni obveznici koji su ostvarivali dohodak oporeziv na način propisan za obrtničke djelatnosti, a u obavljanju djelatnosti su koristili dugotrajnu imovinu, pa su obvezni podnijeti i opći i posebni dio godišnje porezne prijave,

8. podatak pod rednim brojem 13 iskazuju samo oni porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti, a odnosi se na iznos porezno priznatih izdataka reprezentacije u visini 30% od stvarno nastalih prema članku 22. stavku 1. točki 1. Zakona. Ti porezni obveznici obvezni su podnijeti godišnju poreznu prijavu- opći dio, pa će po ovoj osnovi biti obvezni podnijeti i posebni dio porezne prijave,

9. podatak pod rednim brojem 14 iskazuju samo oni porezni obveznici koji na područjima posebne državne skrbi i Gradu Vukovaru obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 15. stavka 1., 2. i 3. Zakona, a koriste olakšicu koja se odnosi na umanjenje ostvarenog dohotka za 100, 75 ili 50% odnosno 25% (članak 41. Zakona). Iskazuju iznos za koji su umanjili iznos ostvarenog dohotka iskazan pod IV.3.a. općeg dijela porezne prijave. Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost u općinama i gradovima koja su tijekom poreznog razdoblja stekli status područja posebne državne skrbi ili su prebačeni u neku drugu skupinu tih područja, mogu umanjenje dohotka za propisani postotak, a i ostale olakšice, koristiti za razmjerni broj mjeseci 2003. godine,

Podaci pod rednim brojevima 15 i 21 posebnog dijela porezne prijave dobiju se zbrajanjem svih olakšica i oslobođenja iskazanih pod 2 do 14 i 16 do 20, a u konačnici rezultiraju iznosom porezne osnovice koja bi podlijegala obračunu poreza i prireza da nisu korištene olakšice i oslobođenja propisana Zakonom, ili iznosom tekućeg gubitka koji bi bio iskazan da nisu korištene propisane olakšice i oslobođenja,

10. podatak pod rednim brojem 16 iskazuju porezni obveznici koji su tijekom 2003. godini imali prebivalište i boravili i/ili su uzdržavani članovi njihove uže obitelji imali prebivalište i boravili na područjima posebne državne skrbi I, II odnosno III skupine i brdsko-planinskim područjima na kojima su prema posebnim zakonima i prema članku 40. stavku 1. i stavku 3. Zakona propisane olakšice, a koji u godišnjem obračunu po podnesenoj poreznoj prijavi koriste uvećani neoporeziv dio- osobni odbitak. Iskazuje se iznos razlike uvećanog osobnog odbitka u odnosu na osobni odbitak koji bi se utvrdio od osnovice 1.500,00 kuna mjesečno prema članku 29. stavku 1. Zakona. Ti porezni obveznici bit će obvezni podnijeti i opći i posebni dio godišnje porezne prijave,

11. podatak pod rednim brojem 17 iskazuju porezni obveznici koji su u 2003. godini uplatili doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje u tuzemstvu prema članku 29. stavku 7. i 8. Zakona, a po kojemu je iskorišten dio osobnog odbitka. Ti porezni obveznici će biti obvezni podnijeti i opći i posebni dio godišnje porezne prijave,

12. podatak pod rednim brojem 18 odnosi se na dio osobnog odbitka za iznos stvarnih izdataka za zdravstvene usluge i nabavu ortopedskih pomagala u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da ti izdaci nisu podmireni iz osnovnog, dopunskog ili privatnog zdravstvenog osiguranja te ako nisu financirani iz dobivenih darovanja. Za 2003. godinu moguće je priznati iznos stvarnih troškova zdravstvenih usluga i nabavu ortopedskih pomagala najviše do 12.000,00 kuna godišnje u skladu sa člankom 29. stavak 9. Zakona.

Porezni obveznici koji žele koristiti dio osobnog odbitka po osnovi troškova nastalih za zdravstvene usluge i na taj način umanjiti poreznu osnovicu za razdoblje 2003. godine moraju podnijeti godišnju poreznu prijavu odnosno njen opći i posebni dio. Porezni obveznici su u ovom slučaju obvezni uz godišnju poreznu prijavu za 2003. godinu priložiti i vjerodostojne isprave propisane člankom 50. stavak od 15. do 18. Pravilnika i člankom 60. stavak 1. točka 8. Pravilnika,

13. podatak pod rednim brojem 19 odnosi se na dio osobnog odbitka za stambene potrebe odnosno na stvarne troškove po osnovi rješavanja potreba trajnog stanovanja i to za kupnju ili gradnju stambenog prostora (stana ili kuće), za investicijska održavanja na postojećem stambenom prostoru poreznog obveznika ili njegovoga bračnog druga radi poboljšanja uvjeta stanovanja ili plaćenu najamninu. Ako porezni obveznik kupnju i gradnju stambenog prostora, odnosno investicijska održavanja postojećega stambenog prostora financira sredstvima namjenskoga stambenog kredita, otplata kamata po tom kreditu smatra se osobnim odbitkom. U tom slučaju ne može koristiti osobni odbitak za te namjene na temelju stvarno nastalih izdataka.

Za 2003. godinu moguće je priznati iznos troškova po osnovu rješavanja stambenih potreba ili iznos otplaćenih kamata po osnovi namjenskog stambenog kredita najviše do 12.000,00 kuna godišnje u skladu sa člankom 29. stavak od 10. do 13. Zakona.

Porezni obveznici koji žele koristiti dio osobnog odbitka po osnovi troškova nastalih za rješavanje stambenih potreba i na taj način umanjiti poreznu osnovicu za razdoblje 2003. godine moraju podnijeti godišnju poreznu prijavu odnosno njen opći i posebni dio. Porezni obveznici su u ovom slučaju obvezni uz godišnju poreznu prijavu za 2003. godinu priložiti i vjerodostojne isprave propisane člankom 50. stavak od 22. do 25. Pravilnika i člankom 60. stavak 1. točka 9. i 10. Pravilnika.

Ako porezni obveznik nema riješeno stambeno pitanje a plaća slobodno ugovorenu najamninu pod točkom 19. posebnog dijela godišnje porezne prijave upisuje iznos u visini 50% plaćene slobodno ugovorene najamnine za potrebe trajnog stanovanja u stambenom prostoru najmodavca. Za 2003. godinu moguće je priznati iznos s osnove plaćanja slobodno ugovorene najamnine najviše do 12.000,00 kuna godišnje u skladu sa člankom 29. stavak 13. Zakona.

Porezni obveznici su u navedenim slučajevima obvezni uz godišnju poreznu prijavu (opći i posebni dio) za 2003. godinu priložiti i vjerodostojne isprave propisane člankom 50. stavak 26. Pravilnika i člankom 60. stavak 1. točka 11. Pravilnika,

14. pod rednim brojem 20. unosi se dio osobnog odbitka za dana darovanja za kulturne, odgojno- obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne i športske svrhe udrugama i osobama koje te djelatnosti obavljaju prema posebnim propisima. Porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za dana darovanja do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen konačni porez na dohodak. Iznimno, osobni odbitak je moguće po ovom osnovu uvećati iznad propisane visine, pod uvjetom da su darovanja dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja (članak 29. stavak 14. Zakona). Radi navedenog će porezni obveznici koji koriste ovu olakšicu biti obvezni podnijeti i opći i posebni dio godišnje porezne prijave,

15. podatak pod rednim brojem 22 odnosi se na iznos za koji je porez na dohodak i prirez umanjen po osnovi olakšice koju su koristile osobe sa statusom hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata. Umanjenje poreza iz primitaka po osnovi nesamostalnog rada koje ostvaruju te osobe u skladu s člankom 39. Zakona i to za postotak njihovog invaliditeta, uzima se u obzir prilikom utvrđivanja predujma poreza i prireza tijekom poreznog razdoblja (kalendarske godine). Ako se radi o HRVI sa 100%-tnim invaliditetom, porez i prirez iz dohotka od nesamostalnog rada se ne plaća. Radi navedenog će HRVI, ako su ispunjeni i drugi Zakonom propisani uvjeti, biti obvezni podnijeti samo godišnju poreznu prijavu na posebnom dijelu s podatkom popunjenim pod rednim brojem 22, a koji se odnosi na iznos poreza i prireza na dohodak za koji je porezna obveza umanjena odnosno porez i prirez manje uplaćeni. Međutim, pojedini HRVI koji su u 2003. godini ostvarili plaću ili mirovinu bit će obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu na općem dijelu, jer su uz taj oblik dohotka ostvarili i druge oblike dohotka za koje se porezna prijava obvezno podnosi. U tom slučaju će u općem dijelu iskazati podatke o ostvarenom dohotku od nesamostalnog rada pod IV.1. i po toj osnovi umanjenom predujmu poreza i prireza koji su uplaćeni, a i podatke o drugim oblicima dohotka (npr. pod IV.3.b.) i uplaćenom predujmu poreza i prireza po tim osnovama. Obračun poreza po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi- opći dio, sastavit će se na način istovjetan za sve porezne obveznike. Međutim, konačno utvrđeni porez i prirez iz ukupno prijavljenog dohotka treba umanjiti za olakšicu (porez i prirez umanjen za postotak invaliditeta), koja se primjenjuje samo za primitke od nesamostalnog rada. Stoga treba posebno obračunati iznos poreza i prireza iz primitaka od nesamostalnog rada (bez olakšice) i taj iznos umanjiti za porez i prirez (umanjen za olakšicu). Dobivena razlika se iskazuje pod XI.4.b. i predstavlja iznos za koji se umanjuje konačna obveza poreza i prireza obračunata iz ukupnog dohotka (iskazana pod XI.4.a.), pa se konačna obveza poreza i prireza HRVI iskazuje pod XI.4.c Priloga B - Obračunskog lista. Isti iznos treba iskazati i pod rednim brojem 22 posebnog dijela godišnje porezne prijave.

Porezni obveznici koji će biti obvezni za 2003. godinu sastaviti i dostaviti samo poreznu prijavu- posebni dio, obvezni su popuniti i dostaviti i podatke pod I. općeg dijela godišnje porezne prijave.

Porezni obveznici koji u 2003. godini nisu koristili, a ni podnošenjem godišnje porezne prijave ne zahtijevaju korištenje navedenih olakšica i oslobođenja, posebni dio porezne prijave ne popunjavaju i ne dostavljaju.


10. UTVRĐIVANJE GODIŠNJE POREZNE OSNOVICE

Utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak i prireza načelno podliježe ukupan dohodak (od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala i od osiguranja), koji je tuzemni porezni obveznik ostvario (naplatio) u tuzemstvu i inozemstvu, a inozemni porezni obveznik u tuzemstvu u razdoblju od 1.1. do 31.12.2003. godine, a koji je bio obvezan iskazati ili je iskazao u poreznoj prijavi za 2003. godinu.

Osnovica za oporezivanje se utvrđuje od dohotka koji je ostvaren i iskazan u godišnjoj poreznoj prijavi na sljedeći način:

dohodak od nesamostalnog rada (plaće, mirovine, dohodak od povremenog nesamostalnog rada, dohodak članova predstavničkih i izvršnih tijela javne vlasti i dr.)
+ dohodak (ili gubitak) od samostalne djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i drugih samostalnih djelatnosti i djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke te imovine koja se oporezuje na način propisan za djelatnost obrta i slobodnih zanimanja

+ dohodak od imovinskih prava
+ dohodak od kapitala
+ dohodak od osiguranja (samo tuzemni porezni obveznici)
= Ukupni dohodak
- plaće novozaposlenih i nagrade učenicima na praktičnom radu i naukovanju prema članku 43. Zakona
- izdaci za školovanje i stručno usavršavanje zaposlenika i tih obveznika osobno prema članku 43. Zakona
- izdaci za istraživanje i razvoj prema članku 43. a Zakona
- preneseni ukamaćeni gubici od obrta i slobodnih zanimanja iz 1998., 1999., 2000., 2001. i 2002. godine po rješenju Porezne uprave i članku 28. Zakona
= Dohodak nakon propisanih umanjenja
- osobni odbitak iz članka 29. Zakona i/ili članka 40. stavka 1. Zakona
= Porezna osnovica

Na utvrđeni iznos porezne osnovice primjenjuje se porezna stopa od 15% do visine umnoška faktora 2,0 i iznosa godišnjeg osnovnog osobnog odbitka odnosno do 36.000,00 kuna, na razliku porezne osnovice između umnoška 2,0 i umnoška faktora 4,5 i iznosa godišnjeg osnovnog odbitka odnosno na razliku porezne osnovice iznad 36.000,00 do 81.000,00 kuna primjenjuje se porezna stopa od 25%, na razliku porezne osnovice između umnoška faktora 4,5 i umnoška faktora 14,0 i iznosa godišnjeg osnovnoga odbitka odnosno iznad 81.000,00 do 252.000,00 kuna primjenjuje se stopa od 35% i na poreznu osnovicu iznad umnoška faktora 14,0 i iznosa godišnjeg osnovnoga odbitka odnosno iznad 252.000,00 kuna godišnje primjenjuje se stopa od 45%.

Obračunati iznos godišnjeg poreza čini osnovicu za obračun prireza i to kod tuzemnih poreznih obveznika s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u općinama i gradovima koji su propisali tu obvezu, te primjenom propisanih odnosno prosječnih stopa prireza. Popis općina i gradova s propisanim odnosno prosječnim stopama prireza u 2003. godini dan je u prilogu ove upute.

Od obračunate ukupne svote poreza na dohodak i prireza za 2003. godinu odbijaju se predujmovi poreza i prireza koji su plaćeni u tijeku 2003. godine u tuzemstvu (po rješenju Porezne uprave i po odbitku) i inozemstvu (porez plaćen u inozemstvu može se ograničeno uračunavati na način propisan odredbama članka 63. Pravilnika), te se utvrđuje razlika poreza i prireza koja može biti:

- pozitivna, odnosno razlika poreza i prireza koju porezni obveznik mora platiti u roku od petnaest dana od dana kada je rješenje o porezu i prirezu postalo konačno (kod privremenog rješenja od dana dostave poreznom obvezniku, u roku od 30 dana od donesenog rješenja na kojeg porezni obveznik nije uložio žalbu odnosno od dana dostave drugostupanjskog rješenja),
- negativna, kao iznos preplaćenog poreza i prireza, za koju porezni obveznik može pisanim putem zahtijevati povrat, a ako povrat ne zahtijeva, preplaćeni iznos se uračunava u predujam poreza i prireza odnosno tekuću obvezu poreza i prireza za 2004. godinu (osim putem predujma preplaćenog poreza po odbitku koji se poreznom obvezniku vraća bez posebnog zahtijeva), a na način propisan člankom 113. stavkom 6. Općeg poreznog zakona i člankom 30. stavkom 7. Zakona te člankom 62. stavkom 7. i 8. Pravilnika (na način opisan u točki 7. ove Upute).

Ako razliku poreza na dohodak i prireza za dodatnu uplatu (pozitivna razlika) porezni obveznik ne uplati pravodobno obvezan je platiti kamatu zbog nepravodobne uplate javnih prihoda prema propisima koji uređuju plaćanje zatezne kamate (15% godišnje).
Povratak na prethodnu stranicu