Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/03-01/1270
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 17.02.2004
Povrat poreza na dohodak za 2002. godinu
Na upit gde. "A" u svezi prava na povrat poreza na dohodak za 2002. godinu ako poslodavac porez iz primitaka po osnovi nesamostalnog rada nije uplatio, u nastavku odgovaramo:
Iz postavljenog upita može se zaključiti da je porezni obveznik u tijeku poreznog razdoblja ostvario dohodak od nesamostalnog rada istodobno samo kod jednog poslodavca, te, u skladu s člankom 31. stavkom 3. točkom 1. Zakona o porezu na dohodak (oNarodne novine» br. 127/00, 150/02 i 163/03; u daljnjem tekstu Zakon), za taj dohodak nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu.
Medutim, za ostvareni dohodak porezni obveznik može podnijeti godišnju poreznu prijavu radi ostvarivanja prava na neiskorišteni osobni odbitka ili dio osobnog odbitka iz članka 29. i članka 40. Zakona, prava na ravnomjemo godišnje oporezivanje i drugih prava, a prema članku 31. stavku 6. Zakona.
Kod dohotka od nesamostalnog rada predujam poreza obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac, isplatitelj mirovine ili sam porezni obveznik. Dužnik poreza na dohodak je posloprimac i umirovljenik (članak 33. stavak 1. Zakona).
Odredbama članka 27. stavka 1. Pravilnika o porezu na dohodak ((Iznimno od članka 27. stavka 1. Pravilnika, posloprimac nije dužnik poreza na dohodak za porez iz primitaka po osnovi nesamostalnog rada koji je poslodavac obračunao i obustavio, ali ga nije uplatio, a naknadno je nad poslodavcem otvoren postupak stečaja ili sanacije ili je zaključen ugovor o nagodbi prema Zakonu o naplati dospjelih nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava (članak 27. stavak 2. Pravilnika).
U slučajevima iz č1anka 27. stavka 2. Pravilnika posloprimac može, pod propisanim uvjetima i na temelju podnesene godišnje porezne prijave, zahtijevati povrat obračunanog i obustavljenog poreza na dohodak (članak 27. stavak 3. Pravilnika).
Povratak na prethodnu stranicu