Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/02-01/579
Urudžbeni broj:513-07/02-2
zAGREB, 11.07.2002
Konačni obračun poreza iz mirovina ostvarenih od HZMO i od osiguravatelja
Od društva "A" primili smo dopis koji se odnosi na konačni obračun poreza na dohodak i prireza temeljem godišnje porezne prijave, a u dijelu koji se odnosi na umirovljenike koji mirovinu primaju od HZMO, a i u dijelu od toga društva. Nastavno odgovaramo.
Porezna uprava, Središnji ured je 5. srpnja 2001. godine svim Područnim uredima uputila pisano tumačenje klasa: 410-01/01-01/652, ur. broj: 513-07/01-2, a koje se odnosi na utvrđivanje i plaćanje predujma poreza na dohodak i prireza tijekom poreznog razdoblja i to iz primitaka koje fizičke osobe ostvaruju od osiguravatelja, a na temelju prijašnjih uplata premija osiguranja od njihovih poslodavaca i to za dokup mirovine, prema odredbama članka 4. stavka 2. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 54/01.).
Zbog različitih postupanja ispostava Porezne uprave pri obradi godišnjih poreznih prijava odnosno utvrđivanju konačnog poreza na dohodak i prireza, dodamo pojašnjavamo sljedeće.
Odredbama članka 7. stavka 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se umirovljenicima smatraju i fizičke osobe koje ostvaruju mirovinu od osiguravatelja prema članku 4. stavku 2. istog Pravilnika odnosno mirovinu ostvaruju na temelju ranije, od poslodavca uplaćenih premija osiguranja za dokup mirovine.
Odredbama članka 29. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 127/00.) propisano je da se tuzemnim poreznim obveznicima kod ostvarene mirovine priznaje osobni odbitak u visini mirovine ostvarene u poreznom razdoblju, a najviše do 2.500,00 kuna mjesečno.
U konkretnom slučaju radi se o poreznim obveznicima koji dio mirovine ostvaruju od HZMO i pri utvrđivanju predujma poreza tijekom poreznog razdoblja na tom dijelu koriste pripadajući im osobni odbitak u visini te mirovine, a najviše do 2.500,00 kuna mjesečno. Drugi dio mirovine ostvaruju od osiguravatelja, koji predujam poreza obračunava , obustavlja i uplaćuje bez umanjenja porezne osnovice za osobni odbitak, a u pravilu primjenom porezne stope od 15%.
- S obzirom da te osobe mirovinu tijekom poreznog razdoblja ostvaruju od dva isplatitelja odnosno iz dva izvora, obvezni su, u skladu s člankom 31. stavkom 5. Zakona o porezu na dohodak, po isteku svakog poreznog razdoblja podnijeti za to razdoblje godišnju poreznu prijavu.
Budući da se radi o prijavljenoj mirovini koja je ostvarivana od dva isplatitelja, u konačnom godišnjem obračunu poreza na dohodak i prireza te razlika, poreznu osnovicu treba umanjiti za uvećani osobni odbitak prema članku 29. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak. To znači da će osobni odbitak u slučajevima kada ostvarena dva dijela mirovine mjesečno iznose do 2.500,00 kuna, osobni odbitak biti jednak tim dijelovima mirovine, pa porezni obveznik može, uz ispunjenje drugih zakonom propisanih uvjeta, ostvariti povrat poreza i prireza i to načelno u iznosu koji je jednak iznos uplaćenog predujma poreza i prireza iz dijela mirovine isplaćene od osiguravatelja.
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovo tumačenje pisanim putem proslijediti podnositelju dopisa.
Povratak na prethodnu stranicu