Porez na dohodak - Utvrđivanje predujmova
Broj klase:410-01/03-01/875
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 19.09.2003
Isplata naknade za godišnji odmor temeljem sudske presude
Na upit Zdravstvenog učilišta iz Zagreba, Medvedgradska 55 o plaćanju poreza na dohodak na iznos regresa za godišnji odmor za 2001. godinu koji je njihovim zaposlenicima dosuđen temeljem sudskih presuda kao i pripadajuće zakonske zatezne kamate te da li je riječ o dosuđenom bruto iznosu ili neto iznosu, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 12. stavak 1. točke 4. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00 i 150/02; u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju primici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog koje poslodavac daje zaposlenicima iznad propisanih iznosa.
Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada se obračunava, obustavlja i uplaćuje prilikom svake isplate prema propisima koji važe na dan isplate (članak 33. stavak 2. Zakona).
Ako poslodavac isplaćuje posloprimcu plaću sa zakašnjenjem, kamate isplaćene po toj osnovi do visine 6% smatraju se naknadom štete i ne podliježu oporezivanju u skladu s člankom 6. stavak 2. točka 2.5. Zakona (članak 15. Pravilnika o porezu na dohodak -«Narodne novine» br. 140/03; u daljnjem tekstu Pravilnik).
Temeljem iznesenog, plaća i razlike kamata koje su obračunane po stopi iznad 6% godišnje, a koje je poslodavac obvezan isplatiti zaposlenicima, podliježu oporezivanju na način propisan odredbama članka 33. Zakona i članka 17. Pravilnika.
Na upit da li je sudskom presudom dosuđeni iznos za isplatu naknada za godišnji odmor zaposlenicima utvrđen kao iznos sa uključenim obveznim doprinosima, porezom i prirezom porezu na dohodak ili ne, te koji iznos, temeljem navedenih sudskih presuda,

Zdravstveno učilište treba potraživati od Ministarstva prosvjete i športa, odgovaramo da je Porezna uprava nadležna za davanje mišljenja o primjeni propisa u pojedinačnim poreznim predmetima, primjenu poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa odnosno nema nadležnosti za tumačenjem u svezi sudskih presuda.
Povratak na prethodnu stranicu