Porez na dohodak - Utvrđivanje predujmova
Broj klase:410-01/02-01/469
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 06.06.2002
Povrat uplaćenog predujma poreza na dohodak po osnovi isplaćenog predujma dividendi i udjela u dobiti
Od Porezne uprave, Područnog ureda Karlovac, primili smo upit koji se odnosi na način povrata po konačnom obračunu i to dijela uplaćenog predujma poreza na dohodak u 2001. godini, a po osnovi isplaćenih predujmova dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu. Nastavno odgovaramo.
Odredbama članka 38. stavka 4. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 127/00.) propisano je da se predujam poreza na dohodak plaća po odbitku po stopi od 35%, a od tijekom poreznog razdoblja isplaćenih predujmova dividendi i udjela u dobiti.
Odredbama članka 52. stavka 6. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 54/01.) propisano je da se plaćeni predujmovi poreza po odbitku iz dohotka od kapitala iz članka 38. stavka 4. Zakona o porezu na dohodak, ne smatraju konačno plaćenim porezom, ali porezni obveznici za tijekom poreznog razdoblja primljene predujmove dividendi i udjele u dobiti ne mogu podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak za to razdoblje, jer se u godišnju poreznu prijavu mogu unijeti samo podaci o dohotku po osnovi konačno isplaćenih dividendi i udjela u dobiti.
U konkretnom slučaju to znači da obveznici poreza na dohodak nisu mogli podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak za 2001. godinu i u toj prijavi iskazati ostvarene primitke po osnovi isplaćenih im predujmova dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, a i uplaćeni predujam poreza na dohodak po stopi od 35% u toj godini.
U skladu s odredbama članka 52. stavka 7. i 8. Pravilnika o porezu na dohodak isplatitelji predujma dividendi i udjela u dobiti mogu, nakon podnesene prijave poreza na dobit i nakon uplate razlike poreza na dobit, od Porezne uprave nadležne prema svome sjedištu, pisanim putem zahtijevati povrat putem predujma više plaćenog poreza na dohodak. Više plaćeni porez na dohodak utvrđuje se kao razlika poreza obračunatog i uplaćenog putem predujma po stopi od 35% i poreza na dohodak obračunatog primjenom stope od 15% po konačnoj raspodjeli ostvarene dobiti i to od ukupnih primitaka po osnovi dividendi i udjela u dobiti dioničara i vlasnika udjela. Iznos više plaćenog poreza na dohodak iz predujmova dividendi i udjela u dobiti, vraća se po podnesenom zahtjevu, a na temelju potvrde isplatitelja s podacima o: imenima i prezimenima, adresi prebivališta ili uobičajenog boravišta i JMBG poreznog obveznika, pojedinačnim iznosima isplaćenih predujmova dividendi i udjela u dobiti, nadnevcima isplate, iznosima uplaćenih predujmova poreza na dohodak i prireza, iznosima obveze poreza po stopi od 15% i prireza po propisanoj stopi te razlici poreza i prireza za povrat, s naznakom uplatnog računa s kojega će se povrat obaviti (brojčane oznake i općine).
Prema tome, društva koja su u 2001. godini dioničarima i vlasnicima udjela isplatili predujmove dividendi i udjela u dobiti, mogu za svrhe ostvarivanja prava na povrat poreza na dohodak uplaćenog na predujmu po stopi od 35% u odnosu na propisanu stopu po stopi od 15% po konačnoj isplati dividendi i udjela u dobiti u 2002. godini, ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom sjedištu podnijeti pisani zahtjev za povrat s propisanim podacima.
Ispostava Porezne uprave nadležna prema sjedištu isplatitelja dividendi i udjela u dobiti (što je u konkretnom slučaju Ispostava Karlovac), će po obradi zaprimljenog zahtjeva i utvrđivanja činjenica u svezi s uplatama predujma poreza tijekom 2001. godine, utvrđene iznose poreza povrat vratiti društvu - isplatitelju dividendi i udjela u dobiti. Povrat će izvršiti sa uplatnih računa općina i gradova na područjima kojih porezni obveznici imaju prebivalište ili uobičajeno boravište, brojčane oznake 1570- Predujam poreza i prireza po odbitku na dohodak od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, a ne brojčane oznake 1619 koja je otvorena za godišnju poreznu prijavu za 2001. godinu, sve u skladu s Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2002. godini ("Narodne novine" broj 23/02.).
Nakon što na račun društva isplatitelja dividendi i udjela u dobiti pristigne iznos namijenjen povratu poreznim obveznicima- dioničarima i vlasnicima udjela, društvo će izvršiti povrate i to pojedinačno svakom poreznom obvezniku.
Time će se isplata dividendi i udjela u dobiti i uplaćeni predujam poreza po stopi od 15% smatrati konačnim, a što u konkretnom slučaju znači daje ta konačna isplata i uplata obavljena u 2002. godini. Ako i nakon toga pojedini dioničar ili vlasnik udjela ima interes za konačno isplaćene dividende i udjele u dobiti podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak, to može učiniti do kraja mjeseca veljače 2003. godine za 2002. godinu.
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu