Porez na dohodak - Utvrđivanje predujmova
Broj klase:410-01/02-01/346
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 21.05.2002
Porez na dohodak iz inozemnih dividendi
Od banke A, Sektora financija, Direkcije poreza, osiguranja, kontrole i plaćanja računa, primili smo upit koji se odnosi na obračun i plaćanje predujma poreza na dohodak po osnovi dividendi koje tuzemni porezni obveznici ostvaruju u inozemstvu - Republici Italiji s kojom Republika Hrvatska primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Nastavno odgovaramo.
Odredbama članka 26. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 127/00.) propisano je da se dohotkom od kapitala, između ostalih, smatraju i primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, ostvareni u poreznom razdoblju (kalendarskoj godini). Prema odredbama članka 38. stavka 1. istog Zakona predujam poreza na dohodak obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji istodobno s isplatom, kao porez po odbitku, po stopi od 15%.
Međutim, odredbama članka 51. stavka 2. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 54/01.) propisano je da predujam poreza po odbitku, osim isplatitelja, obračunava i uplaćuje sam stjecatelj dohotka (fizička osoba), a u slučaju ostvarivanja dohotka od kapitala izravno iz inozemstva (bez posredovanja tuzemnog isplatitelja).
S obzirom da fizičke osobe koje su tuzemni porezni obveznici u konkretnom slučaju ostvaruju dividende iz inozemstva, proizlazi da su prema navedenim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak, obvezni prilikom stjecanja dividende obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak, od ukupnog primitka, primjenom stope od 15%.
U skladu s odredbama članka 38. stavka 6. Zakona o porezu na dohodak, predujam poreza utvrđen i uplaćen na propisani način, smatra se konačnim porezom, pa porezni obveznici za taj dohodak nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu.
Međutim, odredbama članka 31. stavka 6. Zakona o porezu na dohodak propisano je da porezni obveznik koji je u poreznom razdoblju ostvario, osim drugih oblika dohotka iz stavka 3. članka 31. istog Zakona i dohodak od kapitala, može podnijeti godišnju poreznu prijavu, radi iskorištenja prava koja su propisana zakonima (u konkretnom slučaju pravo na osobni odbitak iz članka 29. Zakona, na izdatke po osnovi premija osiguranja i danih darovanja u skladu s člankom 9. stavkom 7. i 8. Zakona, na ravnomjerno godišnje oporezivanje i druga).
Odredbama članka 30. stavka 4. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se tuzemnom poreznom obvezniku koji je ostvario dohodak u inozemstvu, a koji je u inozemstvu oporezovan porezom koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak, porez plaćen u inozemstvu uračunava u tuzemnu poreznu obvezu. Način uračunavanja inozemnog poreza u tuzemnu obvezu poreza na dohodak propisan je odredbama članka 63. Pravilnika o porezu na dohodak.
U konkretnom slučaju tuzemni porezni obveznici će u 2002. godini ostvariti dividende u društvu koji je rezident Republike Italije. Republika Hrvatska s Republikom Italijom primjenjuje Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu. Odredbama članka 10, točke l, i 2. toga Sporazuma uređeno je da se dividende što ih plaća društvo koje je rezident države ugovornice rezidentu druge države ugovornice mogu oporezivati u toj drugoj državi, ali se mogu oporezivati i u državi ugovornici čiji je rezident društvo koje plaća dividende (u skladu sa zakonima te države), uz uvjet da tako razrezan porez ne može biti veći od 10% bruto iznosa dividendi. Odredbama članka 23. točke l.b. toga Sporazuma je u slučaju dividendi, kao metoda za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja uređena također metoda uračunavanja.
Prema tome, dohodak od dividendi koje tuzemni porezni obveznici ostvare u Republici Italiji oporezuje, u skladu sa svojim propisima, Republika Hrvatska (od ukupnog primitka primjenom porezne stope od 15%), ali ga može oporezivati i Republika Italija (od ukupnog primitka primjenom porezne stope od 10%). U skladu s člankom 23. točkom 1.b. spomenutog Sporazuma, a i s člankom 30. stavkom 4. tuzemnog Zakona o porezu na dohodak, porez plaćen u Republici Italiji uračunava se u tuzemnu poreznu obvezu (odbija se od te obveze), a do visine obračunatog tuzemnog poreza na dohodak.
Uračunavanje inozemnog poreza u tuzemnu obvezu poreza na dohodak obavlja se u konačnom obračunu po godišnjoj poreznoj prijavi. Godišnju poreznu prijavu dužni su podnijeti svi tuzemni porezni obveznici koji su u inozemstvu ostvarili dohodak koji podliježe oporezivanju.
Međutim, već je navedeno da po osnovi dohotka od kapitala nije propisana obveza podnošenja godišnje porezne prijave, a dobrovoljno podnošenje te prijave bi, u većini slučajeva i na ovom obliku dohotka, u konačnici rezultiralo primjenom najveće porezne stope od 35%, iako je Zakonom o porezu na dohodak propisana stopa od 15% kao konačna.
Radi navedenog mišljenja smo da bi uračunavanje poreza plaćenog u Republici Italiji u tuzemnu obvezu poreza na dohodak iz dividendi trebalo provesti na sljedeće načine:
a. po isteku svakog poreznog razdoblja (kalendarske godine), a do isteka roka za podnošenje godišnje porezne prijave. U tom slučaju bi svaki tuzemni porezni obveznik trebao nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti zahtjev za povrat poreza na dohodak i to razlike utvrđene između tuzemnog poreza kojeg je uplatio pri stjecanju dohotka po stopi od 15% i inozemnog poreza (u ovom slučaju plaćenog po stopi od 10%), uz predočenje potvrde inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u inozemstvu. Nakon što bi ostvario povrat utvrđene razlike poreza, ostvarene dividende bi mogao unijeti u godišnju prijavu poreza na dohodak, ako tim putem želi ostvariti propisana prava, ili
b. tijekom poreznog razdoblja, pri isplati i istodobno s isplatom dividende u inozemstvu. U ovom slučaju uračunavanje inozemnog poreza u tuzemnu obvezu poreza na dohodak može provesti tuzemna poslovna banka preko čijih se računa trebaju obavljati sve transakcije vezane uz držanje dionica stranih dioničkih društava (banka skrbnik). U konkretnom slučaju to znači da bi tuzemna banka mogla u trenutku isplate dividendi, obračunati predujam poreza na dohodak za svakog tuzemnog poreznog obveznika i to po stopi od 15%, a od utvrđene tuzemne obveze poreza odbiti porez plaćen u Republici Italiji po stopi od 10%, a razliku uplatiti na način propisan Naredbom o uplaćivanju prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2002. godini ("Narodne novine" broj 23/02.). I u ovom slučaju bi porezni obveznik mogao po isteku tog poreznog razdoblja ostvarene dividende unijeti u godišnju poreznu prijavu, ako tim putem želi ostvariti propisana prava.
Povratak na prethodnu stranicu