Porez na dohodak - Dostavljanje izvješća i druge obveze
Broj klase:410-01/03-01
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 05.11.2003
Obrazac ID - upis šifre grada/općine
Na upit gđe. "A", a u svezi upisa šifre općine u obrazac ID odnosno koja oznaka šifre općine se upisuje u zadano polje, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 19. stavka 1. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 140/03; u daljnjem tekstu Pravilnik) propisano je da poslodavac i osoba koja ima obveze poslodavca iz članka 8. Pravilnika te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa iz članka 4. točke 2., 3., 4., 5., 12., 13., 14.4., 30., 35., 36. i 38. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja obvezan je sastaviti mjesečno «Izvješće o primicima od nesamostalnog rada, obračunanom porezu, prirezu i doprinosima u __ mjesecu __ godine» (Obrazac ID) i dostaviti ga ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu (pravne osobe) ili prebivalištu/uobičajenom boravištu (fizičke osobe) do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec.
Podaci koje sadržava Obrazac ID propisani su člankom 19. stavkom 2. Pravilnika, a pod VI. upisuju se podaci o ukupnom porezu na dohodak, prirezu porezu na dohodak, razrađeni po općinama i gradovima u kojima posloprimci imaju prebivalište ili uobičajeno boravište, i to šifra općine/grada, naziv općine/grada, iznos poreza i iznos prireza po pojedinoj općini/gradu i ukupan iznos poreza i prireza. Ukupan iznos pod VI. treba biti jednak podatku iskazanom pod IV. l. (članak 19. stavak 14. Pravilnika).
Temeljem iznesenog, pod VI. Obrasca ID upisuje se šifra općine/grada prema oznaci općine/grada iz uplatnih računa, a u skladu s Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2003. godini («Narodne novine» br. 1/03, 7/03, 9/03, 68/03, 117/03 i 151/03) odnosno troznamenkasti broj bez vodeće nule i kontrolnog broja.
Povratak na prethodnu stranicu