Porez na dohodak - Dostavljanje izvješća i druge obveze
Broj klase:410-01/03-01/941
Urudžbeni broj:513-07/03-2
zAGREB, 30.10.2003
Dostava Obrasca ID prema sjedištima organizacijskih jedinica poduzeća
Na upit poduzeća «A» d.o.o. kojim se traži mogućnost dostave Obrasca ID prema sjedištima organizacijskih jedinica istog poduzeća te računalni ispis podataka o iznosima poreza i prireza porezu na dohodak prema općini/gradu prebivališta svojih posloprimaca, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 19. stavka 1. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 140/03; u daljnjem tekstu Pravilnik) propisano je da poslodavac i osoba koja ima obveze poslodavca iz članka 8. Pravilnika te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa iz članka 4. točke 2., 3., 4., 5., 12., 13., 14.4., 30., 35., 36. i 38. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja obvezan je sastaviti mjesečno «Izvješće o primicima od nesamostalnog rada, obračunanom porezu, prirezu i doprinosima u ___ mjesecu ___ godine» (Obrazac ID) i dostaviti ga ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu (pravne osobe) ili prebivalištu/uobičajenom boravištu (fizičke osobe) do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec.
Podaci koje sadržava Obrazac ID propisani su člankom 19. stavkom 2. Pravilnika, a pod VI. upisuju se podaci o ukupnom porezu na dohodak, prirezu porezu na dohodak, razrađeni po općinama i gradovima u kojima posloprimci imaju prebivalište ili uobičajeno boravište, i to šifra općine/grada, naziv općine/grada, iznos poreza i iznos prireza po pojedinoj općini/gradu i ukupan iznos poreza i prireza. Ukupan iznos pod VI. treba biti jednak podatku iskazanom pod IV. l. (članak 19. stavak 14. Pravilnika).
Obrazac ID poslodavac i drugi obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa dostavlja Poreznoj upravi u jednom primjerku za sve posloprimce kojima je obavio isplatu i obračunao porez i prirez porezu na dohodak, odnosno za sve osiguranike za koje je bio dužan obračunati doprinose koji dospijevaju na naplatu u mjesecu poreznog razdoblja za koji se obrazac sastavlja (članak 19. stavak 15. Pravilnika).

Iznimno od navedene odredbe članka 19. stavka 15. Pravilnika:
- poslodavac može sastaviti i Poreznoj upravi dostaviti dva Obrasca ID i to jedan s podacima o obračunanim obvezama prema osnovici propisanoj za izaslane radnike, a jedan prema isplaćenim plaćama ostalih posloprimaca (članak 19. stavak 16. Pravilnika),
- Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, mirovinska osiguravajuća društva i drugi isplatitelj! osiguranih svota na temelju ranije uplaćenih premija osiguranja za dokup mirovine sastavljaju i Poreznoj upravi dostavljaju dva Obrasca ID -jedan za isplaćene plaće svojim posloprimcima, a jedan za isplaćene mirovine, naknade osobama koje pružaju njegu hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata te osigurane svote na temelju premija osiguranja za dokup mirovine (članak 19. stavak 17. Pravilnika).
U skladu s odredbama članka 19. stavka 20. Pravilnika, poslodavci mogu Obrazac ID dostaviti ispisan putem računara, uz uvjet da sadržajem i oblikom u cijelosti odgovara obrascu koji je propisan Pravilnikom.
Prema dostavljenom upitu riječ jeo organizacijskim jedinicama - podružnicama koje obavljaju djelatnost unutar jedne (iste) pravne osobe - poduzeća, a ne kao pojedinačne pravne osobe upisane u sudski registar s vlastitim matičnim brojem.
Temeljem iznesenog, poslodavac je za sve posloprimce kojima je obavio isplatu i obračunao porez i prirez porezu na dohodak, obvezan dostaviti Obrazac ID prema svome sjedištu (pravna osoba) sa upisanim podacima o ukupnom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak razrađenim po gradovima i općinama u kojim posloprimci imaju prebivalište ili uobičajeno boravište.
Nadalje, poslodavac može, u skladu s navedenim odredbama, dostaviti obrazac ID uključivo i rekapitulaciju podataka o ukupnim iznosima poreza i prireza prema općini/gradu, ako se radi o velikom broju gradova/općina prema kojima su izvršene uplate poreza i prireza porezu na dohodak, ispisan puteni računara uz uvjet da u cijelosti odgovara propisanom obrascu.
Povratak na prethodnu stranicu