Porez na dohodak - Dostavljanje izvješća i druge obveze
Broj klase:410-01/02-01/822
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 22.07.2003
Plaćanja u gotovini
Od Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika, 10000 Zagreb, primili smo upit koji se odnosi na tumačenje odredbi članka 47. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 127/00 i 150/02), a zbog informacija da se na terenu u primjeni tih odredbi različito postupa pri plaćanju obrtnicima, kako od poreznih obveznika, tako i u organizacionim dijelovima Porezne uprave. Nastavno dajemo sljedeću uputu.
Odredbama članka 47. Zakona o porezu na dohodak propisano je da tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela i službe jedinica područne i lokalne samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak na račun kod ovlaštene organizacije za platni promet, a iznimno i u gotovom novcu na propisani način.
Na temelju ovlaštenja iz članka 49. točke 15. Zakona o porezu na dohodak ministar financija je donio Pravilnik o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 54/01 i 2/03) kojim je u članku 64. propisano koje se isplate, iznimno od odredbi članka 47. navedenog Zakona, mogu obaviti u gotovu novcu odnosno na način koji ima karakter gotovinskog plaćanja.
Člankom 64. Pravilnika o porezu na dohodak nije propisana mogućnost da tijela državne uprave i sudbene vlasti, druga državna tijela, tijela i službe jedinica područne i lokalne samouprave, zavodi, neprofitne organizacije te poduzetnici pravne i fizičke osobe, mogu u gotovu novcu izvršiti plaćanja fizičkim osobama koje obavljaju samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i druge samostalne djelatnosti koje se za svrhe oporezivanja tretiraju kao obrtničke djelatnosti (članak 15. stavak 1., 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak), a ni plaćanja fizičkim osobama koje obavljaju druge samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 4. točke 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak.
Prema tome, pravne osobe, a i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu poduzetničku djelatnost ili djelatnost koja se oporezuje kao samostalna poduzetnička djelatnost prema članku 15. stavku 1., 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak, ne mogu izvršiti plaćanja u gotovu novcu drugim fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu poduzetničku djelatnost ili djelatnost koja se oporezuje kao samostalna djelatnost iz članka 15. stavka L, 2. i 3. istog Zakona, već isključivo putem računa (žiro) otvorenog kod organizacije ovlaštene za poslove platnog prometa.
Na navedeno ne utječe činjenica daje odredbama članka 3. Odluke o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem ("Narodne novine" broj 36/02) propisana mogućnost plaćanja gotovim novcem između poslovnih subjekata za propisane svrhe, između ostalih i za nabavu proizvoda i usluga do iznosa od 5.000,00 kuna po jednom računu.
Povratak na prethodnu stranicu