Porez na dohodak - Porezne kartice
Broj klase:410-01/04-01/166
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 03.03.2004
Zahtjev za izdavanje obrasca
U svezi upita poreznog obveznika "A", o mogućnosti izdavanja vjerodostojne PK-1 po zahtjevu upućenom Poreznoj upravi, Područnom uredu Osijek, Ispostavi Valpovo, u nastavku odgovaramo:
Člankom 60. stavkom 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da je porezni obveznik dužan podnijeti poreznu prijavu poreznom tijelu. Prema članku 61. stavku 3. istog zakona, poreznoj prijavi mora se priložiti dokumentacija u skladu s poreznim propisima. Stavkom 4. istog članka propisano je da tko raspolaže dokumentacijom iz članka 3. ovog Zakona dužan ju je izdati poreznom obvezniku na njegov zahtjev.
Također je člankom 21. stavkom 9. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 140/03, 188/03 i 198/03) propisano da je ovjereni primjerak prijepisa ili preslika obrazaca PK-1/PK-2 poslodavac dužan dati posloprimcu na njegov zahtjev, za potrebe sastavljanja godišnje porezne prijave, najkasnije do 31. siječnja tekuće za proteklu godinu.
Poslodavac je poreznom obvezniku-posloprimcu izdao ovjereni primjerak prijepisa obrasca PK-1, a Ispostava Porezne uprave nije ovlaštena, zbog sumnje poreznog obveznika u vjerodostojnost, izdati presliku iste. Prema tome, Ispostava Valpovo je pravilno postupila kad je zahtjev poreznog obveznika za izdavanje obrasca PK-1 odbila kao neosnovan. U tijeku obrade poreznih prijava provjerit će se istovjetnost iskazanih podatka u obrascu PK-1 koje je porezni obveznik dostavio uz godišnju poreznu prijavu s podacima koje je poslodavac bio u obvezi, temeljem odredbi članka 21. stavka 7. Pravilnika o porezu na dohodak, dostaviti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svome sjedištu najkasnije do 31. siječnja tekuće za prethodnu kalendarsku godinu.
Budući da posloprimac, u ovom slučaju, sumnja u vjerodostojnost obrasca PK-1 koji je dobio od poslodavca, ovu činjenicu može prijaviti Odjelu za nadzor Područnog ureda Osijek koji ima nadležnost nadzora svih činjenica bitnih za oporezivanje temeljem članka 97. stavak 2. Općeg poreznog zakona.
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu