Porez na dohodak - Porezne kartice
Broj klase:410-01/03-01/474
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 15.07.2003
Zahtjev općine za uvidom u porezne kartice poreznih obveznika
Na upit Porezne uprave - Područnog ureda Zagreb o zahtjevu općine Rugvica kojim se traži uvid u porezne kartice poreznih obveznika koji imaju prebivalište/uobičajeno boravište na njezinom području, a u svrhu utvrđivanja pravilnog uplaćivanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak na račun općine Rugvica, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 34. stavak l. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00 i 150/02) propisano je da se predujam poreza kod dohotka od nesamostalnog rada utvrđuje na temelju porezne kartice koju za posloprimca ili umirovljenika imaju poslodavci i isplatitelj i mirovina. Poreznu karticu besplatno izdaje Porezna uprava, a poslodavci i isplatitelj i mirovina dužni su je čuvati dok posloprimac kod njih radi, odnosno dok se isplaćuje mirovina.
Podatke o isplaćenim plaćama i mirovinama i obustavljenom i uplaćenom porezu iz poreznih kartica posloprimaca i umirovljenika, poslodavac i isplatitelj mirovine dostavlja Poreznoj upravi do 31. siječnja tekuće za proteklu godinu (članak 34. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak).
Porezna kartica (Obrazac PK) sastoji se i iz djela koji sadrži podatak o općini prebivališta ili uobičajenog boravišta posloprimca (članak 21. stavak. 2. točka 2. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 54/01 i 2/03; u daljnjem tekstu Pravilnik)).
Člankom 21. stavkom 4. Pravilnika, između ostalog, propisano je da ako posloprimac promijeni općinu prebivališta ili uobičajenog boravišta, tu je promjenu dužan prijaviti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema novom prebivalištu ili uobičajenom boravištu, a koja će promjenu upisati u obrazac PK. O promjeni općine prebivališta ili uobičajenog boravišta posloprimac je dužan izvijestiti sve poslodavce kod kojih ostvaruje plaće, najkasnije u roku od slijedećih trideset (30) dana odnosno prije prvog slijedećeg primitka po osnovi nesamostalnog rada.

Odredbama članka 42. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 59/01; u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom županijskih i općinskih ili gradskih poreza osim prireza porezu na dohodak obavljaju nadležna županijska i općinska ili gradska tijela.
Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava (članak 42. stavak 2. Zakona).
Porezna uprava može obavljati poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom županijskih, općinskih ili gradskih poreza iz članaka 42. stavka 1. Zakona na temelju propisa što ga donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave ili drugo nadležno tijelo uz prethodnu suglasnost ministra financija (članak 42. stavak 4. Zakona).
Odredbom točke 4. Suglasnosti da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza («Narodne novine» br. 79/01) propisano je, između ostalog, da će Porezna uprava do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec općini ili gradu dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima iz točke 2. iste Suglasnosti (porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, porez na nekorištene poduzetničke nekretnine, porez na neizgrađeno građevno zemljište, porez na tvrtku ili naziv i porez na korištenje javnih površina).
Obzirom na nepravilnosti, koje je pri naplati poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak odnosno usmjeravanja sredstva na propisane račune, nizom pojedinačnih primjera utvrdila općina Rugvica, ista općina će se s navedenim slučajevima (s podacima o imenima i prezimenima, MBG-u, adresi poreznih obveznika - posloprimaca kao i podacima o poslodavcu/poslodavcima te ostalim utvrđenim činjenicama) pismenim putem obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
Prema pismenom zahtjevu općine nadležna ispostava Porezne uprave obvezna je svaki slučaj obraditi pojedinačno (izvršiti uvid u obrasce PK, zahtjeve za izdavanje i promjene obrazaca PK, priložene isprave uz zahtjeve, uvid u aplikacije Informacijskog sustava Porezne uprave npr. registar stanovništva, registar poreznih obveznika, godišnje prijave poreza na dohodak, obrasce PK-l/PK-2, obrasce ID i si.), odmah izvršiti ispravke uočenih i utvrđenih nepravilnosti (po potrebi u suradnji s posloprimcem i/ili poslodavcem) te po potrebi pokrenuti inspekcijski nadzor kod poslodavaca kod kojih su nepravilnosti indicirane i/ili utvrđene.
Povratak na prethodnu stranicu