Porez na dohodak - Porezne kartice
Broj klase:410-01/03-01/387
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 15.07.2003
Izmjene obrazaca PK temeljem sudske presude
Na upit Porezne uprave - Područnog ureda Split o načinu izmjene obrasca PK poreznog obveznika kojem su temeljem sudske presude malodobna djeca povjerena na čuvanje i odgoj te traži upis osobnih odbitaka u svoj obrazac PK, a za navedenu djecu osobne odbitke, temeljem svojeg obrasca PK, koristi bivši bračni drug, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 34. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00 i 150/02; u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da se predujam kod dohotka od nesamostalnog rada utvrđuje na temelju porezne kartice koju za posloprimca ili umirovljenika imaju poslodavci i isplatitelji mirovina. Poreznu karticu besplatno izdaje Porezne uprava, a poslodavci i isplatitelji mirovina dužni su je čuvati dok posloprimac kod njih radi, odnosno dok se isplaćuje mirovina.
Člankom 29. Zakona propisani su osobni odbici poreznih obveznika.
Odredbama članka 50. stavka 8. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 54/01 i 2/03; u daljnjem tekstu Pravilnik) propisano je da ako oba bračna druga ostvaruju dohodak i uzdržavaju članove uže obitelji, osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji u načelu dijele na jednake dijelove, ali mogu utvrditi i drugačiju raspodjelu. Ovu mogućnost mogu koristiti i druge osobe koje nisu bračni drugovi, ako istovremeno uzdržavaju jednog ili više članova njihove uže obitelji.
Temeljem iznesenog, ako se rastavljeni roditelji ne mogu dogovoriti o raspodjeli osobnih odbitaka za djecu, tada se osobni odbitak za djecu dijeli na jednake dijelove odnosno svakom roditelju osobni odbitak za djecu priznaje se u jednakom dijelu.

U skladu s navedenim, za oba porezna obveznika (roditelja) potrebno je izvršiti izmjene poreznih kartica - obrazaca PK, te ih dostaviti (uručiti) poreznim obveznicima odnosno njihovim poslodavcima.
Povratak na prethodnu stranicu