Porez na dohodak - Dohodak od osiguranja
Broj klase:410-01/03-01/198
Urudžbeni broj:513-07/03-02
Zagreb, 26.02.2003
Porezno priznate premije osiguranja
Na upit g. "A" postavljen putem obavijesnog telefona 08001001, a u svezi priznavanja izdatka za uplaćene premije životnog osiguranja koje je uplatio za svoju suprugu, u nastavku odgovaramo:
Iz upita poreznog obveznika može se zaključiti da je riječ o uzajamnom osiguranju života dviju osoba za slučaj smrti/doživljenja (bračni drugovi).
Pri tome je suprug u polici osiguranja naveden kao ugovaratelj osiguranja i istovremeno kao osiguranik dok je u istoj polici osiguranja njegova supruga navedena kao osiguranik.

U navedenom slučaju uzajamnog životnog osiguranja, osiguranicima navedenim u polici osiguranja, dakle suprugu i supruzi, dohodak se može umanjiti za uplaćene premije osiguranja u skladu s odredbom članka 9. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00 i 150/02; u daljnjem tekstu Zakon) koja se primjenjivala do 31. prosinca 2002. godine odnosno odredbom članka 9. stavka 7. Zakona koja se primjenjuje od 01. siječnja 2003. godine, pod uvjetom da su osiguranici obveznici poreza na dohodak i da je riječ o životnom osiguranju kod kojeg osiguravatelj ima obvezu, nakon proteka ugovorenog razdoblja, isplatiti ugovorenu svotu koja, u skladu s odredbama Zakona, podliježe oporezivanju ukoliko su kao izdaci koji umanjuju dohodak osiguranika korištene uplaćene premije osiguranja po toj osnovi.

Obzirom da je riječ o dva osiguranika (bračni drugovi) koji na temelju jedne police osiguranja mogu koristiti izdatke za uplaćene premije osiguranja te uplaćene premije osiguranja dijele se na oba osiguranika ravnomjerno.
Pri tome svaki porezni obveznik - osiguranik pojedinačno može koristiti navedeni izdatak u svojem ravnomjernom dijelu i to kao umanjenje dohotka putem podnesene godišnje prijave poreza na dohodak ili umanjenje dohotka od nesamostalnog rada prilikom
utvrđivanja predujma poreza tijekom poreznog razdoblja, a u skladu s člankom 16. stavcima 2. i 3. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 54/01 i 3/02).
Porezni obveznik može, u skladu s odredbama Zakona, koristiti uplaćene premije osiguranja kao izdatak koji umanjuje dohodak, a na temelju isprava i to: potvrda osiguravatelja odnosno polica osiguranja i dokaza o uplati te obrasca « Podaci o porezno priznatim premijama osiguranja).
Porezna uprava - Područni ured Zagreb dostaviti će ovaj odgovor podnositelju upita g. "A".
Povratak na prethodnu stranicu