Porez na dohodak - Dohodak od kapitala
Broj klase:410-01/02-01/860
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 28.10.2003
Dodjela i opcijska kupnja dionica
Od društva "A" d.d., Financije, Kontroling, Upravljanje porezima, Zagreb, Ul. grada Vukovara 49, primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman dodjele ili opcijske kupnje dionica društva matice od strane zaposlenika ovisnih društava, a i kupnje dionica uz određeni popust. Na upite nastavno odgovaramo.
1. Člankom 26. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 127/00, 150/02 i 163/03) propisano je da se dohotkom od kapitala smatraju i primici po osnovi udjela u dobiti članova uprave i zaposlenika trgovačkih društava koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica, a iz kojeg se predujam poreza na dohodak plaća po odbitku, po stopi od 15% i smatra se konačnim porezom za porezno razdoblje.
Odredbama članka 45. stavka 9. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 140/03) propisano je da se dohodak od kapitala po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica društva utvrđuje samo ako vlastite dionice društva kotiraju na burzi ili uređenim javnim tržištima u skladu s posebnim zakonom.
Ako ovaj uvjet nije ispunjen, a i ako se ne radi o dodjeli ili opcijskoj kupnji vlastitih dionica trgovačkog društva i to članovima uprave i zaposlenicima tog trgovačkog društva, po osnovi dodjele ili opcijske kupnje dionica treba utvrditi dohodak od nesamostalnog rada i obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak na način propisan za taj oblik dohotka.
Budući da u predmetnom uvjetu nisu ispunjeni svi Zakonom o porezu na dohodak i pratećim Pravilnikom propisani uvjeti, nema osnove dodjelu ili opcijsku kupnju dionica tretirati kao dohodak od kapitala.

2. Prema postavljenom upitu "Pliva" d.d. razmatra mogućnost sudjelovanja u dobiti za svoje zaposlenike i zaposlenike ovisnih društava na način da te osobe kupuje dionice "Plive" d.d. po tržišnoj cijeni umanjenoj za određeni popust. Postavljeno je pitanje da li postoji mogućnost da se takva kupnja dionica oporezuje kao dohodak od kapitala i to u trenutku stjecanja dionica.
Odredbama članka 26. Zakona i članka 45. stavka 8. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se dohodak od kapitala utvrđuje i po osnovi dodjele vlastitih dionica trgovačkog društva članovima uprave i zaposlenicima toga društva, pri čemu se primici po osnovi udjela u dobiti toga društva utvrđuju u visini tržišne vrijednosti dodijeljenih dionica ili razlike između tržišne vrijednosti dodijeljenih dionica i plaćene naknade, ako se dionice stječu uz djelomičnu naknadu.
Prema tome moguće je da se zaposlenicima društva, ali ne i zaposlenicima ovisnih društava, dodjele vlastite dionice toga društva uz djelomičnu naknadu i po toj osnovi utvrdi dohodak od kapitala u trenutku stjecanja tih dionica, kao razlika između tržišne vrijednosti dionica i cijene koju su zaposlenici platili te tako utvrđeni dohodak oporezuje kao dohodak od kapitala.
Povratak na prethodnu stranicu