Porez na dohodak - Dohodak od kapitala
Broj klase:410-01/02-01/1056
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 05.05.2003
Smanjenje temeljnog kapitala i porez na dohodak
Na temelju vašeg pitanja je li isplata udjela na temelju smanjenja kapitala vraćanjem članovima društva oporeziva po Zakonu o porezu na dohodak, nastavno odgovaramo.
U članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit propisno je da se smanjenja kapitala po osnovi povrata i raspodjele ulagačima ne smatra rashodima. U članku 26. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se dohotkom od kapitala smatraju primici po osnovi dividendi, udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu i kamata, ostvareni u poreznom razdoblju a u stavku 4. istog članka da se dohodak od kapitala ne utvrđuje po osnovi dividendi i udjela u dobiti ako su dividende i ti udjeli iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva.
Isplata udjela članovima društva ne smatra se dohotkom i ne podliježe oporezivanju porezom na dohodak, pa tako niti isplate udjela članovima društva s naslova smanjenja temeljnog kapitala. Međutim, ako se smanjuje temeljeni kapital društva i isplaćuje članovima društva kao udjel, nakon 31. prosinca 2000. godine, tada treba utvrditi bit smanjenja temeljnog kapitala. Naime, ako se radi o isplati temeljnog kapitala koji je bio uvećan putem neisplaćenih dividendi i udjela u dobiti, a koji nije bio oporezivan temeljem navedene odredbe članka 26. stavka 4. Zakona o porezu na dohodak, kao povećanje temeljenog kapitala, tada se takva isplata oporezuje porezom na dohodak kao dohodak od kapitala, jer je namjena dividende i udjela u dobiti izmijenjena
Ako bi, pak, smanjenje temeljnog kapitala nakon uvođenja oporezivanja dohotka od kapitala, bilo prikazano kao smanjene temeljnog kapitala koji je upisan prije 1. siječnja 2001., a u razdoblju od 1. siječnja 2001. evidentirano je i povećanje temeljnog kapitala, iz dobiti stečene nakon 31. prosinca 2000., tada se takva isplata može smatrati prividnim poslom. Navedeno se temelji na odredbi članka 11. Općeg poreznog zakona, u kojemu je propisno da, ako se prividnim pravnim poslom prikriva neki drugi pravni posao, tada je za utvrđivanje porezne obveze osnova prikriveni pravni posao. Dakle, ako se povećava temeljni kapital iz dividendi i udjela u dobiti ili neisplaćene dobiti stečene nakon 31. prosinca 2000., a smanjuje temeljni kapital u razdoblju u kojemu je uvedeno oporezivanje dividendi i udjela iz dobiti porezom na dohodak, treba utvrditi radi li se o prividnom pravnom poslu radi izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak od kapitala.
Povratak na prethodnu stranicu