Porez na dohodak - Dohodak od kapitala
Broj klase:471-01/02-01/445
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 02.12.2002
Porezni tretman troškova za privatne potrebe
Vezano za Vaš upit Klasa: 471-02/02-01/116, Ur.broj: 513-07-07/02-8 od 22. studenog 2002. godine, u kojem ste tražili naše mišljenje u svezi poreznog tretiranja troškova učinjenih za privatne potrebe i nadzorom utvrđenog manjka u slučaju kad su odgovorne osobe i vlasnici i zaposlenici društva, odgovaramo:
Sukladno članku 13. stavak 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 54/01.) primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se i rashodi iz članka 5. stavka 18. i članka 7. stavka 1. točke 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00), ako se za iznos tih rashoda ne tereti odgovorna osoba. U tom slučaju se primici pripisuju fizičkoj osobi koja je ovlaštena donijeti odluku o terećenju odgovorne osobe. Iz navedene odredbe proizlazi da se primicima od nesamostalnog rada mogu smatrati rashodi koji nisu u svezi s obavljanjem djelatnosti poreznog obveznika (članak 5. stavak 18.), rashodi koji nisu vjerodostojno dokumentirani (članak 5. stavak 19.) i rashodi po osnovi manjkova na imovini visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore ili Hrvatske obrtničke komore.
Međutim, navedeni rashodi iz članka 5. stavka 18. i 19. i članka 7. stavka 1. točke 6. Zakona o porezu na dobit, također se sukladno članku 6. stavak 4. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 54/01) smatraju skrivenom isplatom dobiti, ako je za učinjene rashode odluku kojom se neće teretiti odgovorna osoba donio nadzorni odbor ili skupština trgovačkog društva. Pod skrivenom isplatom dobiti, sukladno članku 7. stavak 2. Zakona o porezu na dobit, razumijeva se povećanje rashoda ili smanjenje prihoda poreznog razdoblja po osnovi izuzimanja imovine i korištenja usluga od strane vlasnika i suvlasnika trgovačkih društava za privatne potrebe.
Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00) u članku 26. stavak 2. propisuje da se izuzimanje imovine i korištenje usluga od strane vlasnika i suvlasnika trgovačkih društava smatra dividendom ili udjelom u dobiti, odnosno dohotkom od kapitala, a izuzimanjima se u smislu članka 32. stavka 6. Pravilnika o porezu na dohodak smatraju i manjkovi, kalo, rastep, kvar i lom iznad visine utvrđene aktom nadležne komore.
Pravilnik o porezu na dohodak u članku 32. stavak 2. također propisuje da se izuzimanjima iz stavka 1. navedenog članka ne smatraju izuzimanja za privatne potrebe vlasnika i suvlasnika trgovačkih društava, jer se ta izuzimanja oporezuju kao dohodak od kapitala prema članku 26. Zakona o porezu na dohodak i nisu porezno priznata pri utvrđivanju.
Iz navedenog proizlazi da se nadzorom utvrđeni manjkovi, za koje je donesena odluka neće teretiti odgovorna osoba, te neposlovni izdaci (troškovi učinjeni za privatne potrebe), koje su učinili vlasnici društva, a koji su ujedno i zaposlenici, mogu smatrati izuzimanjem i oporezivati kao dohodak od kapitala.
Kako su istovremeno zadovoljeni i uvjeti iz članka 13. stavak 4. Pravilnika o porezu dohodak, u smislu da se radi o primicima po osnovi nesamostalnog rada, treba uzeti u obzir odredbu članka 5. stavak 3. ZUP-a (Narodne novine br. 53/91 i 103/96), prema kojoj će se pri utvrđivanju i nalaganju obveze, prema stranci primjenjivati one mjere predviđene propisima za nju povoljnije.
Povratak na prethodnu stranicu