Porez na dohodak - Dohodak od imovine i imovinskih prava
Broj klase:410-01/04-01/1216
Urudžbeni broj:513-07/21-01/04-2
Zagreb, 25.10.2004
Iznajmljivanje stanova, soba, postelja putnicima i turistima
Na upit gospodina "A", u svezi s obvezom obracuna poreza na dohodak s osnove iznajmljivanja stanova, soba, postelja putnicima i turistima, buduci da porezni obveznik ovaj oblik dohotka ne utvrduje na temelju propisanih poslovnih knjiga i evidencija i ostvaruje ga posredstvom inozemne turisticke agencije, u nastavku dajemo slijedece misljenje.
Clankom 23. stavak 1. i 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne no vine, broj 127/00, 150/02, 163/03 i 30/04), propisano je da se dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra razlika izmedu primitaka po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, primitaka od vremenski ogranicenog ustupa autorskih prava, prava industry skog vlasnistva i drugih imovinskih prava, primitaka od otudenja nekretnina i imovinskih prava i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim primicima. Izdaci potrebni za ostvarivanje dohotka od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je placena boravisna pristojba utvrduju se u visini 50% od ostvarene najamnine.
Clankom 37. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak, propisano je da kod dohotka od imovine ostvarenog iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima, predujam poreza obracunava, obustavlja i uplacuje isplatitelj dohotka, odnosno sam porezni obveznik (kod izravnog iznajmljivanja), pri svakoj naplati najamnine i istodobno s naplatom, od ukupne naknade umanjene za priznate izdatke, primjenom slope od 15%, bez prava na osobni odbitak poreznog obveznika. Utvrdeni predujam poreza smatra se konacnim porezom, pa porezni obveznik za ovaj dohodak ne moze podnijeti godisnju poreznu prijavu.
Iz predmetnog upita proizlazi da porezni obveznik iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima obavlja posredstvom inozemne turisticke agencije, odnosno

u predmetnom slucaju inozemna turisticka agencija je isplatitelj najamnine ostvarene od iznajmljivanja stanova, soba, postelja, putnicima i turistima.

Nadalje, clankom 33. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak, propisano je da porezni obveznici koji dohodak od nesamostalnog rada ostvare neposredno iz inozemstva, duzni su na taj dohodak sami obracunati predujam poreza od nesamostalnog rada i uplatiti ga u roku od osam dana od dana primitka dohotka.
Buduci da je u predmetnom upitu navedeno da je agencija odnosno posrednik pri iznajmljivanju stanova, soba i postelja putnicima i turistima inozemna turisticka agencija i istovremeno i isplatitelj najamnine ostvarene od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, potrebno je primijemti odredbe clanka 33. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak, sto znaci da je sam porezni obveznik duzan predujam poreza na dohodak (i moguceg prireza) obracunati i uplatiti na propisani racun u roku osam dana od dana primitka najamnine, a na nacSin propisan clancima 23. stavak 3. i 37. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak.
Molimo vas da s navedenim misljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu