Porez na dohodak - Dohodak od imovine i imovinskih prava
Broj klase:410-01/03-01/1253
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 31.12.2003
Oslobodenje od plaćanja poreza na najam stana
U svezi upita Centra za socijalnu skrb Zagreb, Ured Dubrava da Ii štićenik Centra mole ostvariti pravo na oslobodenje od plaćanja poreza na dohodak od imovine, u nastavku odgovaramo:
Člankom 23. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00, 150/02 i 163/03; u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da se dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra razlika izmedu primitaka po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, primitaka od vremenski ogramčenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, primitaka od otudenja nekretnina i imovinskih prava i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim primicima. Kod dohotka od imovine na temelju najma ili zakupa pokretnina i nekretnina priznaju se izdaci u visini 30% od ostvarene najamnine ili zakupnine.
Kod dohotka od imovine ostvarenog od najamnine i zakupnine predujmovi poreza plaćaju se prema rješenju Porezne uprave i to do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec. Pri utvrdivanju predujma poreza ne uzima se u obzir osobni odbitak poreznog obveznika. Predujam poreza na dohodak plaća porezni obveznik po postupku i na način iz članka 35. ovoga Zakona, a po stopi od 15%. Utvrdeni predujam smatra se konačmm porezom, pa porezni obveznik za ovaj dohodak ne mole podnijeti godišnju poreznu prijavu (članak 37. stavak 1. Zakona).
Zakonom o porezu na dohodak nije propisano oslobodenje od plaćanja poreza na dohodak osobama lišenim potpune poslovne sposobnosti koje su pod skrbništvom i koje ostvaruju dohodak od imovine po osnovi iznajmljivanja stana.
Povratak na prethodnu stranicu